Any XXX Dijous, 3 de gener de 2008 / Jueves, 3 de enero de 2008 Núm I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Any XXX Dijous, 3 de gener de 2008 / Jueves, 3 de enero de 2008 Núm I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES"

Transcripción

1 Any XXX Dijous, 3 de gener de 2008 / Jueves, 3 de enero de 2008 Núm I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES Conselleria de Turisme DECRET 237/2007, de 28 de desembre, del Consell, de declaració de municipi turístic de distints municipis de la Comunitat Valenciana. [2007/15837] 218 Conselleria de Turismo DECRETO 237/2007, de 28 de diciembre, del Consell, de declaración de municipio turístico de distintos municipios de la Comunitat Valenciana. [2007/15837] 218 Conselleria d Infraestructures i Transport CORRECCIÓ d errades de l Orde de 20 de desembre de 2007, del conseller d Infraestructures i Transport, per la qual s actualitzen les tarifes dels servicis de transport públic de viatgers integrats en el sistema coordinat de transport d Alacant (sistema TAM). [2007/15866] 219 Conselleria de Infraestructuras y Transporte CORRECCIÓN de errores de la Orden de 20 de diciembre de 2007, del conseller de Infraestructuras y Transporte por la que se actualizan las tarifas de los servicios de transporte público de viajeros integrados en el sistema coordinado de transporte de Alicante (sistema TAM). [2007/15866] 219 II. AUTORITATS I PERSONAL II. AUTORIDADES Y PERSONAL A) OFERTES D OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS A) OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO, OPOSICIONES Y CONCURSOS Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2007, del director general de Personal de la Conselleria d Educació, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat. [2007/15753] 220 Conselleria de Educación RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, del director general de Personal de la Conselleria de Educación, por la que se convoca concurso de méritos para la selección y nombramiento de directores de centros docentes públicos de la Generalitat. [2007/15753] 220 Universitat Politècnica de València RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2007, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d accés al grup C, administració especial, operador, pel sistema de concurs oposició, en el campus de la localitat de Gandia (Codi: 2007/P/FC/C/13). [2007/15286] 235 Universidad Politécnica de Valencia RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2007, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al grupo C, administración especial, operador, por el sistema de concurso oposición, en el campus de la localidad de Gandia (Código: 2007/P/FC/C/13). [2007/15286] 235 RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2007 de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d accés al grup C, sector d administració especial, operador, pel sistema de concurs oposició, al campus de la localitat d Alcoi (codi: 2007/P/FC/C/14). [2007/15287] 251 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2007, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al grupo C, sector administración especial, operador, por el sistema de concurso oposición, en el campus de Alcoy (Código: 2007/P/FC/C/14). [2007/15287] 251 III. ACTES ADMINISTRATIUS III. ACTOS ADMINISTRATIVOS A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2007, de la Direcció General de Producció Agrària, per la qual s establixen els preus màxims que han de pagar els alumnes pels productes lactis acollits a l ajuda al seu consum en centres escolars durant el curs escolar 2007/2008. [2007/15873] 265 Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Producción Agraria, por la que se establecen los precios máximos que deben pagar los alumnos por los productos lácteos acogidos a la ayuda a su consumo en centros escolares durante el curso escolar 2007/2008. [2007/15873] 265

2 Núm / B) SUBVENCIONS I BEQUES B) SUBVENCIONES Y BECAS Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació ORDE de 28 de desembre de 2007, de la Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s aproven les bases de les ajudes a les inversions en millora de les condicions de transformació i comercialització dels productes agrícoles i de l alimentació, per al període 2007/2013. [2007/15863] 267 Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación ORDEN de 28 de diciembre de 2007, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprueban las bases de las ayudas a las inversiones en mejora de las condiciones de transformación y comercialización de los productos agrícolas y de la alimentación, para el periodo 2007/2013. [2007/15863] 267 CORRECCIÓ d errades de l Orde de 30 de novembre de 2007, de la Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es modifica l Orde de 10 de novembre de 2005, de la mateixa conselleria, per la qual s establien ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de la mel. [2007/15861] 288 CORRECCIÓN de errores de la Orden de 30 de noviembre de 2007, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se modifica la Orden de 10 de noviembre de 2005, de la misma Conselleria, por la que se establecen ayudas para mejorar las condiciones de producción y comercialización de la miel. [2007/15861] 288 Conselleria de Benestar Social ORDRE de 26 de desembre de 2007, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen i es convoquen ajudes a persones amb ancians i ancianes dependents a càrrec seu per a l exercici de l any 2008, a l empara del Decret 331/1995, de 3 de novembre, del Consell. [2007/15758] 289 Conselleria de Bienestar Social ORDEN de 26 de diciembre de 2007, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regulan y convocan ayudas a personas con ancianos y ancianas dependientes a su cargo para el ejercicio del año 2008, al amparo del Decreto 331/1995, de 3 de noviembre, del Consell. [2007/15758] 289 Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2007, de la Conselleria d Educació, per la qual es concedixen quatre beques convocades per l Orde de 12 de novembre de 2007 (DOCV número 5641, de 16 de novembre de 2007). [2007/15844] 307 Conselleria de Educación RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, de la Conselleria de Educación, por la que se conceden cuatro becas convocadas por Orden de 12 de noviembre de 2007 (DOCV número 5641, de 16 de noviembre de 2007). [2007/15844] 307 RESOLUCIÓ de 26 de desembre de 2007, de la Conselleria d Educació, per la qual es concedixen huit beques convocades per Orde de 12 de novembre de 2007 (DOCV número 5.641, de 16 de novembre de 2007). [2007/15843] 309 RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2007, de la Conselleria de Educación, por la que se conceden ocho becas convocadas por Orden de 12 de noviembre de 2007 (DOCV número 5.641, de 16 de noviembre de 2007). [2007/15843] 309 C) ALTRES ASSUMPTES C) OTROS ASUNTOS Conselleria de Presidència RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2007, del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per la qual es disposa la publicació del conveni de col laboració entre el Ministeri de Treball i Afers Socials a través del Institut de Majors i Serveis Socials - IMSERSO i la Generalitat, a través de la Conselleria d Infraestructures i Transport, per al desenvolupament d un programa d accessibilitat en les línies regulars d autobusos interurbans de la Comunitat Valenciana. [2007/15756] 311 Conselleria de Presidencia RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2007, del director general de Relaciones con Les Corts y Secretariado del Consell, de la Conselleria de Presidencia, por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales - IMSERSO y la Generalitat a través de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, para el desarrollo de un programa de accesibilidad en las líneas regulares de autobuses interurbanos de la Comunitat Valenciana. [2007/15756] 311 Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació ORDE de 26 de desembre de 2007, de la consellera d Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es modifica l annex II de l Orde de 27 de setembre de 2005, de la Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es regula la inscripció en el Registre d Establiments Agroalimentaris de la Comunitat Valenciana. [2007/15865] 325 Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación ORDEN de 26 de diciembre de 2007, de la consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se modifica el anexo II de la Orden de 27 de septiembre de 2005, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se regula la inscripción en el Registro de Establecimientos Agroalimentarios de la Comunidad Valenciana. [2007/15865] 325 Diputació d Alacant. SUMA. Gestió Tributària Acceptació de la delegació de la gestió de diversos tributs dels ajuntaments de Benimeli, Bolulla i el Campello en la Diputació d Alacant. [2007/15284] 346 Diputación de Alicante. SUMA. Gestión Tributaria Aceptación de la delegación de la gestión de diversos tributos de los ayuntamientos de Benimeli, Bolulla y El Campello en la Diputación de Alicante. [2007/15284] 346 Acceptació de la delegació de la comprovació tributària de l ICIO del municipi d Orihuela a la Diputació d Alacant. [2007/15285] 347 Aceptación delegación de la comprobación tributaria del ICIO del municipio de Orihuela en la Diputación de Alicante. [2007/15285] 347 IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Jutjat de Primera Instància número 5 de València Assumpte civil /2006. Notificació de la sentència a José Rafael Martínez Molins, María José Ripollés Blasco i Pep Pees a l Ast, SL. [2007/15157] 348 Juzgado de Primera Instancia número 5 de València Asunto civil /2006. Notificación de la sentencia a José Rafael Martínez Molins, María José Ripollés Blasco y Pep Pees a l Ast, SL. [2007/15157] 348

3 Núm / V. ANUNCIS V. ANUNCIOS A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO Ajuntament de Jalance Informació pública del pla de participació pública de l estudi de paisatge del Pla General de Jalance. [2007/15871] Ajuntament de la Vall d Uixó Informació pública de la modificació número 1 del Pla Parcial del Sector Sumet de sòl urbanitzable reclassificat. [2007/15271] Ayuntamiento de Jalance Información pública del plan de participación pública del estudio de paisaje del Plan General de Jalance. [2007/15871] Ayuntamiento de La Vall d Uixó Información pública de la modificación número 1 del Plan Parcial del Sector Sumet de suelo urbanizable reclasificado. [2007/15271] Ajuntament de l Eliana Informació pública del Projecte d Urbanització del Sector SUZR-10. [2007/15260] 351 Ayuntamiento de L Eliana Información pública del Proyecto de Urbanización del Sector SUZR-10. [2007/15260] 351 Maexpa Grupo Inmobiliario SL Informació pública de l alternativa tècnica de l inici de procediment de concurs per al desenvolupament i execució del programa d actuació integrada, mitjançant gestió indirecta, sobre sòl no urbanitzable, denominat SU1, de l Ajuntament de Chera. [2007/15450] 352 Maexpa Grupo Inmobiliario SL Información pública de la alternativa técnica del inicio de procedimiento de concurso para el desarrollo y ejecución del programa de actuación integrada, por medio de gestión indirecta, sobre suelo no urbanizable, denominado SU1, del Ayuntamiento de Chera. [2007/15450] 352 Ajuntament de San Miguel de Salinas Informació pública de la modificació del pla parcial sector SUS-A Los Invernaderos de les normes subsidiàries de planejament de San Miguel de Salinas. [2007/15742] 353 Ayuntamiento de San Miguel de Salinas Información pública de la modificación del plan parcial sector SUS-A Los Invernaderos de las normas subsidiarias de planeamiento de San Miguel de Salinas. [2007/15742] 353 B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS Conselleria de Cultura i Esport Licitació número CNMY07/LA30S/176. Realització del servici per al suport d explotació informàtica de la Xarxa de Lectura Pública de la Comunitat Valenciana. [2007/15859] 354 Conselleria de Cultura y Deporte Licitación número CNMY07/LA30S/176. Realización del servicio para el soporte de explotación informática de la Red de Lectura Pública de la Comunidad Valenciana. [2007/15859] 354 Ens Gestor de la Xarxa de Transport i Ports de la Generalitat Licitació número E07/49. Execució dels projectes d estructura i d arquitectura del cobert número 5 del circuit urbà de fórmula 1 de València. [2007/15712] 356 Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat Licitación número E07/49. Ejecución de los proyectos de estructura y de arquitectura del tinglado número 5 del circuito urbano de formula 1 de Valencia [2007/15712] 356 Ajuntament de Sagunt Licitació número 150/2007. Concessió administrativa per a la gestió indirecta del servici públic d aparcament limitat i controlat en la via pública denominat ORA, mitjançant tiquets. [2007/15733] 357 Ayuntamiento de Sagunto Licitación número 150/2007. Concesión administrativa para la gestión indirecta del servicio público de aparcamiento limitado y controlado en la vía pública, denominado ORA, mediante tickets. [2007/15733] 357

4 Conselleria de Turisme DECRET 237/2007, de 28 de desembre, del Consell, de declaració de municipi turístic de distints municipis de la Comunitat Valenciana. [2007/15837] Conselleria de Turismo DECRETO 237/2007, de 28 de diciembre, del Consell, de declaración de municipio turístico de distintos municipios de la Comunitat Valenciana. [2007/15837] La Llei 3/1998, de 21 de maig, de Turisme de la Comunitat Valenciana, regula en el títol III la figura del municipi turístic. Concretament, els capítols I a IV del citat títol estableixen allò referent al concepte de municipi turístic, indicant de forma expressa les condicions que necessàriament hauran de reunir els municipis per a ser declarats turístics i el procediment per a la seua declaració, com també consideracions generals i les bases del seu règim especial, d acord amb la seua orientació turística. Des de la publicació de la llei, un important nombre de municipis han anat sol licitant la seua declaració com a «turístics», i s han iniciat els corresponents expedients d acreditació del compliment dels requisits en esta exigits. Mitjançant els decrets del Consell 72/2000, de 22 de maig; 184/2000, de 22 de desembre; 54/2002, de 10 d abril; i 101/2006, de 7 de juliol, 159 municipis van ser definitivament declarats municipi turístic de la Comunitat Valenciana. En data 1 de juny de 2007, es van dictar les resolucions provisionals de declaració, corresponents a un nou grup de 25 municipis que en la dita data havien acreditat la seua identificació amb alguns dels supòsits previstos en l article 25 de la llei, obrint-se un termini de 20 dies corresponent al pertinent període d informació pública, mitjançant un anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, període transcorregut després que per Resolució de la consellera de Turisme, de data 26 de novembre de 2007, s ha acordat elevar al Consell la proposta de declaració definitiva d aquest nou grup de 25 municipis com a municipis turístics de la Comunitat Valenciana. Per tot el que s ha exposat anteriorment, oïdes les administracions afectades, a proposta de la consellera de Turisme i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 28 de desembre de 2007, DECRETE Article únic Declarar municipi turístic de la Comunitat Valenciana els municipis que a continuació s indiquen: Província Alacant Província Castelló Província València Alcalalí Alcúdia de Veo Albalat dels Tarongers Almoradí Almenara Ayora Ibi Castellnovo Bétera Monòver El Toro Calles Tàrbena Espadilla Castelló De Rugat Fuentes de Ayódar La Font d En Carròs Sueras La Torre d En Besora DISPOSICIONS FINALS Guardamar de la Safor Montesa Potríes Sot de Chera Sumacàrcer Venta del Moro Primera El present decret entrarà en vigor l endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Segona Es faculta la consellera competent en matèria de Turisme per a dictar les disposicions que exigesca l aplicació i l execució del present decret. Valencia, 28 de desembre de 2007 La consellera de Turisme, ANGÉLICA SUCH RONDA El president de la Generalitat, FRANCISCO CAMPS ORTIZ La Ley 3/1998, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Turismo de la Comunitat Valenciana, regula en su título III la figura del municipio turístico. Concretamente, los capítulos I a IV del citado título establecen lo referente al concepto de municipio turístico, indicando de forma expresa las condiciones que necesariamente deberán reunir los municipios para ser declarados «turísticos» y el procedimiento para su declaración, así como consideraciones generales y las bases de su régimen especial, acorde con su orientación turística. Desde la publicación de la ley, un importante número de municipios han ido solicitando su declaración como «turísticos», habiéndose iniciado los correspondientes expedientes de acreditación del cumplimiento de los requisitos en ella exigidos. Mediante los Decretos del Consell 72/2000, de 22 de mayo; 184/2000, de 22 de diciembre; 54/2002, de 10 de abril; y 101/2006, de 7 de julio, 159 municipios fueron definitivamente declarados Municipio Turístico de la Comunitat Valenciana. En fechas 1 de junio de 2007, se dictaron las resoluciones provisionales de declaración, correspondientes a un nuevo grupo de 25 municipios que en dicha fecha habían acreditado su identificación con alguno de los supuestos previstos en el artículo 25 de la Ley, abriéndose un plazo de 20 días correspondiente al pertinente periodo de información pública, mediante anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, periodo transcurrido tras el que por la Resolución de la consellera de Turismo, de fecha 26 de noviembre de 2007, se ha acordado elevar al Consell la propuesta de declaración definitiva de este nuevo grupo de 25 municipios como municipios turísticos de la Comunitat Valenciana. Por todo lo expuesto anteriormente, oídas las administraciones públicas afectadas, a propuesta de la consellera de Turismo y previa deliberación del Consell, en la reunión del día 28 de diciembre de 2007, DECRETO Artículo único Declarar municipio turístico de la Comunitat Valenciana a los municipios que a continuación se relacionan: Provincia de Alicante Provincia de Castellón Provincia de Valencia Alcalalí Alcudia de Veo Albalat dels Tarongers Almoradí Almenara Ayora Ibi Castellnovo Bétera Monóvar El Toro Calles Tàrbena Espadilla Castelló de Rugat Fuentes de Ayódar La Font d En Carròs Sueras Guardamar de la Safor La Torre d En Besora Montesa Potríes Sot de Chera Sumacàrcer Venta del Moro DISPOSICIONES FINALES Primera El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Segunda Se faculta a la consellera competente en materia de turismo para dictar cuantas disposiciones exija la aplicación y ejecución del presente Decreto. Valencia, 28 de diciembre de 2007 La consellera de Turismo, ANGÉLICA SUCH RONDA El president de la Generalitat, FRANCISCO CAMPS ORTIZ

5 Conselleria d Infraestructures i Transport CORRECCIÓ d errades de l Orde de 20 de desembre de 2007, del conseller d Infraestructures i Transport, per la qual s actualitzen les tarifes dels servicis de transport públic de viatgers integrats en el sistema coordinat de transport d Alacant (sistema TAM). [2007/15866] Conselleria de Infraestructuras y Transporte CORRECCIÓN de errores de la Orden de 20 de diciembre de 2007, del conseller de Infraestructuras y Transporte por la que se actualizan las tarifas de los servicios de transporte público de viajeros integrados en el sistema coordinado de transporte de Alicante (sistema TAM). [2007/15866] S ha advertit un error material en la publicació de la disposició esmentada (DOCV núm. 5668, de 27 de desembre de 2007), la tramitació de la qual no es troba substanciada, i per tant no pot ser d aplicació als servicis de transport públic del dit àmbit. València, 28 de desembre de El sotssecretari: Gaspar Peral Ribelles. Se ha advertido error material en la publicación de la disposición citada (DOCV núm. 5668, de 27 de diciembre de 2007), cuya tramitación no se encuentra sustanciada, no pudiendo ser por tanto de aplicación a los servicios de transporte público de dicho ámbito. Valencia, 28 de diciembre de El subsecretario: Gaspar Peral Ribelles.

6 Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2007, del director general de Personal de la Conselleria d Educació, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat. [2007/15753] Conselleria de Educación RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, del director general de Personal de la Conselleria de Educación, por la que se convoca concurso de méritos para la selección y nombramiento de directores de centros docentes públicos de la Generalitat. [2007/15753] La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d Educació, establix en el títol V l estructura dels òrgans de govern, òrgans de participació en el control i gestió i òrgans de coordinació dels centres docents públics. Dins d esta estructura, el capítol IV del dit títol V regula el procediment de selecció i nomenament del director dels centres docents públics. Els articles 135 a 137 de l esmentada llei orgànica establixen les bases per a la convocatòria dels procediments de selecció i nomenament de directors en els centres de titularitat pública. En concret, l article 135 de la mencionada llei establix: «1. Per a la selecció de directors dels centres públics, les administracions públiques convocaran concurs de mèrits i establiran els criteris objectius i el procediment de valoració dels mèrits del candidat i del projecte presentat.», així mateix l article afig: «La selecció es realitzarà de conformitat amb els principis de publicitat, mèrit i capacitat.» Pròxim a finalitzar el termini per al qual van ser nomenats els directors d alguns centres docents públics, que es relacionen en l annex I d esta resolució, correspon convocar concurs de mèrits per a seleccionar i nomenar els directors respectius en els termes establits en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d Educació. En la tramitació d esta resolució s ha complit el que preveu l article 32 de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d Òrgans de Representació, Determinació de les Condicions de Treball i Participació del Personal de les Administracions Públiques. De conformitat amb les disposicions anteriorment esmentades i atés que existixen places vacants en els centres docents gestionats per esta administració, esta Direcció General, en virtut de les competències atribuïdes en l article 11.6 del Decret 118/2007, de 27 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la conselleria d Educació (DOCV 5566, de ), ha resolt convocar concurs de mèrits referit al seu àmbit territorial d acord amb les bases següents: Primera. Convocatòria 1. Es convoca concurs de mèrits per a la selecció i provisió dels llocs vacants de directors dels centres públics d Educació Infantil, Educació Infantil i Primària, Educació Especial, Educació Secundària, Formació Professional, Formació de Persones Adultes, Ensenyaments Artístics i Ensenyaments d Idiomes dependents de l administració educativa de la Generalitat. 2. Esta convocatòria afectarà els centres on es produïsquen vacants determinades tant per l acabament del període de mandat, o que s hagen produït per qualsevol de les causes previstes en la normativa vigent i que es relacionen en: Annex I-a). Centres públics d Educació Infantil, Educació Infantil i Primària, Educació Especial i de Formació de Persones Adultes. Annex I-b). Centres públics d Educació Secundària i Formació Professional. Annex I-c). Centres públics d Ensenyaments Artístics i Ensenyaments d Idiomes. 3. El nomenament de la direcció dels centres integrats de Formació Professional s ajustarà al que s establix en l article 11.5 de la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional, tal com preveu l article de la Llei Orgànica 2/2006. Segona. Participació Per a ser admesos en el concurs de mèrits, els aspirants hauran de reunir, a la finalització del termini de presentació de sol licituds, a més La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su título V la estructura de los órganos de gobierno, órganos de participación en el control y gestión y órganos de coordinación de los centros docentes públicos. Dentro de esta estructura, el capítulo IV de dicho título V regula el procedimiento de selección y nombramiento del director de los centros docentes públicos. Los artículos 135 a 137 de la mencionada Ley Orgánica sientan las bases para la convocatoria de los procedimientos de selección y nombramiento de directores en los centros de titularidad pública. En concreto el artículo 135 de la mencionada ley establece: «1. Para la selección de los directores de los centros públicos las administraciones educativas convocarán concurso de méritos y establecerán los criterios objetivos y el procedimiento de valoración de los méritos del candidato y del proyecto presentado», así mismo el artículo añade: «La selección se realizará de conformidad con los principios de publicidad, mérito y capacidad». Ante la finalización del plazo para el que fueron nombrados los directores de algunos centros docentes públicos de los que se relacionan en el anexo I de la presente resolución, procede convocar concurso de méritos para seleccionar y nombrar los directores respectivos en los términos establecidos por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. En la tramitación de esta resolución se ha cumplido lo previsto en el artículo 32 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal de las Administraciones Públicas. De conformidad con las disposiciones anteriormente citadas y existiendo plazas vacantes en los centros docentes gestionados por esta administración, esta Dirección General, en virtud de las competencias atribuidas en el artículo 11.6 del Decreto 118/2007, de 27 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la conselleria de Educación (DOCV 5566, de ), ha resuelto convocar concurso de méritos referido a su ámbito territorial de acuerdo con las siguientes bases: Primera. Convocatoria 1. Se convoca concurso de méritos para la selección y provisión de los puestos vacantes de directores de los centros públicos de Educación Infantil, Educación Infantil y Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria, Formación Profesional, Formación de Personas Adultas, Enseñanzas Artísticas y Enseñanzas de Idiomas, dependientes de la administración educativa de la Generalitat. 2. Esta convocatoria afectará a aquellos centros donde vayan a producirse vacantes determinadas tanto por fin del periodo de mandato, o por cualquiera de las causas previstas en la normativa vigente y que se relacionan en: Anexo I-a): centros públicos de Educación Infantil; Educación Infantil y Primaria; Educación Especial y de Formación de Personas Adultas. Anexo I-b): centros públicos de Educación Secundaria y Formación Profesional. Anexo I-c): centros públicos de Enseñanzas Artísticas y Enseñanzas de Idiomas. 3. El nombramiento de la dirección de los centros integrados de Formación Profesional se ajustará a lo establecido en el artículo 11.5 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, tal y como prevé el artículo de la Ley Orgánica 2/2006. Segunda. Participación Para ser admitidos en el concurso de méritos, los aspirantes deberán reunir, a la finalización del plazo de presentación de solicitu-

7 dels requisits generals establits per als funcionaris públics, els requisits específics següents: 1. Tindre una antiguitat de cinc anys, almenys, com a funcionari de carrera en la funció pública docent. 2. Haver impartit docència directa com a funcionari de carrera, durant un període d igual durada, en algun dels ensenyaments que oferix el centre a què s opta. 3. Estar prestant servicis en un centre públic en algun dels ensenyaments del centre a què s opta, amb una antiguitat en este, almenys, d un curs complet al publicar-se la convocatòria, en l àmbit de l administració educativa de la Generalitat. 4. Presentar un projecte de direcció que incloga, entre altres, els objectius, les línies d actuació i l avaluació d este. Tercera. Presentació de sol licituds 1. Els qui desitgen participar en el procés de selecció per a la direcció d un centre docent públic de la Generalitat hauran de fer-ho constar en instància que s ajustarà al model que figura com annex III d esta resolució. 2. El termini de presentació de sol licituds serà des del dia 7 al 21 de gener de 2008, ambdós inclosos. 3. Les sol licituds es dirigiran, junt a la resta de la documentació, a la Direcció Territorial d Educació a l àmbit de la qual pertanga el centre on presta servicis el candidat, i hauran de presentar-se en els registres de les dites direccions territorials o en les oficines a què es referix l article 38.4 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. En el cas que s opte per presentar la sol licitud i la documentació que l acompanye en una oficina de correus, haurà de fer-se en sobre obert perquè la instància siga datada i segellada pel funcionari de correus abans de ser certificada. 4. Els aspirants hauran d acompanyar, si és procedent, junt amb la instància, la documentació següent: Documentació acreditativa dels mèrits acadèmics i professionals que siguen susceptibles de valoració, en la forma que s establix en l annex II. El sol licitant inclourà un exemplar del projecte de direcció per cada un dels centres a què s aspira ajustat al que establix l annex II. 5. Els mèrits al legats i no justificats documentalment o els documents que manquen de les dades ressenyades anteriorment no seran tinguts en compte. Totes les fotocòpies que es remeten hauran d anar acompanyades de les diligències de compulsa o acarament, d acord amb el que establix la Circular 5/1999, de 14 de juny, de la Secretaria General de la conselleria de Cultura, Educació i Ciència, sobre compulsa o acarament de documents en els centres docents i en la Circular 3/1999, de 25 de maig, de la Secretaria General de la conselleria de Cultura, Educació i Ciència, sobre compulsa o acarament de documents. L administració podrà requerir als interessats, en qualsevol moment, que justifiquen els mèrits sobre els quals es plantegen dubtes o reclamacions. 6. A fi de simplificar els tràmits administratius que es veuen obligats a realitzar els participants, la documentació presentada pels participants en esta convocatòria, i també la baremació que els corresponga, serà registrada informàticament, a fi que en futures convocatòries s eximisca els participants de tornar a presentar-la i de tornar en conseqüència a baremar-la. Quarta. Comissions de selecció 1. Les comissions de selecció es constituiran, per a cada un dels centres en què es presenten candidats, en el termini de set dies hàbils del requeriment de la Direcció Territorial. A tal fi, les direccions territorials d Educació demanaran als centres amb llocs convocats els representants, indicats en l apartat 5), i els respectius suplents que han d incorporar-se a les mencionades comissions. Per a això el director del centre convocarà el claustre de professors i al consell escolar dels centre en el termini de cinc dies hàbils des de la recepció de la sollicitud de designació dels respectius representants. des, además de los requisitos generales establecidos para los funcionarios públicos, los siguientes requisitos específicos: 1. Tener una antigüedad de, al menos, cinco años como funcionario de carrera en la función pública docente. 2. Haber impartido docencia directa como funcionario de carrera, durante un período de igual duración, en alguna de las enseñanzas de las que ofrece el centro a que se opta. 3. Estar prestando servicios en un centro público, en alguna de las enseñanzas de las del centro al que se opta, con una antigüedad en el mismo de al menos, un curso completo al publicarse la convocatoria, en el ámbito de la administración educativa de la Generalitat. 4. Presentar un proyecto de dirección que incluya, entre otros los objetivos, las líneas de actuación y la evaluación del mismo. Tercera. Presentación de solicitudes 1. Quienes deseen participar en el proceso de selección para la dirección de un centro docente público de la Generalitat, deberán hacerlo constar en instancia que se ajustará al modelo que figura como anexo III de esta resolución. 2. El plazo de presentación de solicitudes será desde el día 7 al 21 de enero de 2008, ambos inclusive. 3. Las solicitudes se dirigirán, junto al resto de la documentación, a la Dirección Territorial de Educación a cuyo ámbito pertenezca el centro donde presta servicios el candidato, y deberán presentarse en los registros de las citadas direcciones territoriales o en las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el caso de que se optara por presentar la solicitud y la documentación que la acompañe en una oficina de correos, deberá hacerse en sobre abierto para que la instancia sea fechada y sellada por el funcionario de correos antes de ser certificada. 4. Los aspirantes deberán acompañar, en su caso, junto con la instancia, la siguiente documentación: Documentación acreditativa de los méritos académicos y profesionales que sean susceptibles de valoración, en la forma que se establece en el anexo II. El solicitante incluirá un ejemplar del proyecto de dirección por cada uno de los centros a los que se aspira ajustado a lo establecido en el anexo II. 5. Aquellos méritos alegados y no justificados documentalmente o aquellos documentos que carezcan de los datos reseñados anteriormente no serán tenidos en cuenta. Todas las fotocopias que se remitan deberán ir acompañadas de las diligencias de compulsa o cotejo, de acuerdo con lo establecido en la circular 5/99, de 14 de junio, de la Secretaría General de la conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, sobre compulsa o cotejo de documentos en los centros docentes y en la circular 3/99, de 25 de mayo, de la Secretaría General de la conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, sobre compulsa o cotejo de documentos. La administración podrá requerir a los interesados en cualquier momento, para que justifiquen aquellos méritos sobre los que se planteen dudas o reclamaciones. 6. Al objeto de simplificar los trámites administrativos que se ven obligados a realizar los participantes, la documentación presentada por los participantes en la presente convocatoria, así como la baremación que les corresponda, será registrada informáticamente, con el fin de que en futuras convocatorias, se exima a los participantes de volver a presentarla y de volver en consecuencia a baremarla. Cuarta. Comisiones de selección 1. Las comisiones de selección se constituirán, para cada uno de los centros en los que se presenten candidatos, en el plazo de siete días hábiles a partir del requerimiento de la Dirección Territorial. A tal fin, las direcciones territoriales de Educación recabarán de los centros con puestos convocados, los representantes, indicados en el apartado 5), y los respectivos suplentes que han de incorporarse a las mencionadas comisiones. Para ello el director del centro convocará al claustro de profesores y al consejo escolar del centro en el plazo de cinco días hábiles desde la recepción de la solicitud de designación de los respectivos representantes.

8 2. La constitució i el funcionament de les comissions de selecció, i també el règim d abstenció i recusació aplicable als seus membres, es regiran pel que s establix en els articles 22 al 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. En el cas que es produïren empats en l adopció d acords, el president els dirimirà amb el seu vot de qualitat. 3. Per a la selecció dels aspirants es constituiran tantes comissions de selecció com foren necessàries en funció dels centres on es presenten candidats. L actuació d estes comissions finalitzarà amb la conclusió del procediment per al qual han sigut constituïdes. 4. Les comissions, una vegada constituïdes, tindran la seu oficial en el centre corresponent. 5. Les comissions de selecció estaran compostes pels següents membres nomenats pel director general de Personal: President: el cap del servici territorial d Inspecció Educativa o inspector en qui delegue. Vocals en representació de l administració educativa de la Generalitat : Un inspector designat pel director territorial d Educació a proposta del cap del servici territorial d Inspecció Educativa. Un representant de la Direcció General de Personal. Un representant de la Direcció General d Ordenació i Centres Docents. Esta part de la comissió serà comuna a totes les comissions del mateix nivell i règim de cada direcció territorial, llevat que el nombre d aspirants o el de centres amb vacants aconselle nomenar més d una per nivell i règim. Vocals en representació del centre docent: Quatre representants del claustre de professors elegits per este en sessió extraordinària i segons les atribucions que li assigna l apartat e) de l article 129 de la Llei 2/2006, de 3 de maig, d Educació, al claustre de professors. Quatre representants, per elecció, entre membres del consell escolar del centre que no siguen professors. Estos seran designats amb els criteris següents: En els centres d Educació Secundària i Formació Professional, almenys un representant de l alumnat i un representant del sector de pares/mares. En els centres de Formació de Persones Adultes, Ensenyaments Artístics i ensenyaments d Idiomes, almenys dos representants de l alumnat. En els centres d Educació Infantil, Infantil i Primària i Educació Especial, almenys dos representants del sector de pares/mares. 6. Per a la constitució i el funcionament de la comissió de selecció serà imprescindible que estiguen presents la mitat més un dels seus membres. Actuarà de secretari de la comissió un dels funcionaris integrants d esta. Les decisions es prendran per majoria. Per cada membre comissió es nomenarà un membre suplent. 7. La no elecció o la no designació de representants del claustre de professors o del consell escolar per a la comissió de selecció no impedirà la constitució i funcionament d esta. 8. Funcions de les comissions de selecció. Les comissions de selecció tindran encomanades les funcions següents: Comprovar els requisits a què es referix la base segona d esta convocatòria. Valorar el programa de direcció presentat per cada un dels candidats. Valorar els mèrits acadèmics i professionals aportats pels candidats. Elaborar les relacions provisional i definitiva dels candidats i publicar-les en els llocs corresponents. Resoldre les reclamacions presentades i elevar a la Direcció Territorial d Educació corresponent la relació definitiva de participants seleccionats per a la realització d un programa de formació inicial. Cinquena. Desenrotllament del procediment 1. El procediment de selecció constarà de dos fases i d un programa de formació inicial: 2. La constitución y funcionamiento de las comisiones de selección, así como el régimen de abstención y recusación aplicable a sus miembros, se regirán por lo establecido en los artículos 22 al 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En caso de que se produjeran empates en la adopción de acuerdos, el presidente los dirimirá con su voto de calidad. 3. Para la selección de los aspirantes se constituirán tantas comisiones de selección como fueran necesarias en función de los centros donde se presenten candidatos. La actuación de las mismas finalizará con la conclusión del procedimiento para el que han sido constituidas. 4. Las comisiones, una vez constituidas, tendrán su sede oficial en el centro correspondiente. 5. Las comisiones de selección estarán compuestas por los siguientes miembros nombrados por el director general de Personal: Presidente: el jefe del Servicio Territorial de Inspección Educativa o inspector en quien delegue. Vocales en representación de la administración educativa de la Generalitat: Un inspector designado por el director territorial de Educación, a propuesta del jefe del Servicio Territorial de Inspección Educativa. Un representante de la Dirección General de Personal. Un representante de la Dirección General de Ordenación y Centros Docentes. Esta parte de la comisión será común a todas las comisiones del mismo nivel y régimen de cada Dirección Territorial, salvo en el caso de que el número de aspirantes o el de centros con vacante aconseje, nombrar más de una por nivel y régimen. Vocales en representación del centro docente: Cuatro representantes del claustro de profesores, elegidos por éste en sesión extraordinaria y según las atribuciones que le asigna el apartado e) del artículo 129 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, al claustro de profesores. Cuatro representantes, por elección, entre los miembros del consejo escolar del centro que no son profesores. Estos serán designados con los siguientes criterios: a) En los centros de educación secundaria, formación profesional, al menos un representante del alumnado, y un representante del sector de padres/madres. b) En los centros de formación de personas adultas, enseñanzas artísticas y enseñanzas de idiomas, al menos dos representantes del alumnado. c) En los centros de educación infantil; infantil y primaria y educación especial al menos dos representantes del sector de padres/madres. 6. Para la constitución y funcionamiento de la comisión de selección será imprescindible que estén presentes la mitad más uno de sus miembros. Actuará de secretario de la comisión uno de los funcionarios integrantes de la misma. Las decisiones se tomarán por mayoría. Por cada miembro de la comisión se nombrará un miembro suplente. 7. La no elección o designación de representantes del claustro de profesores o del consejo escolar para la comisión de selección no impedirá la constitución y funcionamiento de la misma. 8. Funciones de las comisiones de selección. Las comisiones de selección tendrán encomendadas las siguientes funciones: Comprobar los requisitos a que se refiere la base segunda de la presente convocatoria. Valorar el programa de dirección presentado por cada uno de los candidatos. Valorar los méritos académicos y profesionales aportados por los candidatos. Elaborar las relaciones provisional y definitiva de los candidatos y publicarlas en los lugares correspondientes. Resolver las reclamaciones presentadas y elevar a la Dirección Territorial de Educación correspondiente la relación definitiva de participantes seleccionados para la realización del programa de formación inicial. Quinta. Desarrollo del procedimiento 1. El procedimiento de selección constará de dos fases y del programa de formación inicial:

9 Fase A: valoració d un programa de direcció, esta fase serà valorada de 0 a 25 punts. Fase B: valoració dels mèrits acadèmics i professionals, segons barem que consta com a annex II, esta fase serà valorada de 0 a 25 punts. 2. En cas de produir-se empats en la puntuació total dels aspirants, es resoldran atenent successivament als criteris següents: Major puntuació en la fase A. Major puntuació en els apartats del barem de mèrits per l orde en què apareixen en la convocatòria. Major puntuació en els subapartats del barem de mèrits per l orde en què apareixen en la convocatòria. 3. Valorats els candidats amb destinació definitiva en el centre, les comissions publicaran, en les seus d actuació, les puntuacions provisionals aconseguides pels aspirants. 4. En el termini de 5 dies hàbils comptats a partir de la dita publicació, els interessats podran presentar les al legacions que estimen pertinents sobre la puntuació que se ls haja assignat, mitjançant escrit dirigit a la corresponent comissió de selecció. 5. Una vegada estudiades les al legacions presentades en temps i forma, les comissions de selecció elevaran al director territorial de Cultura, Educació i Esport corresponent, per a la seua publicació, la relació definitiva de participants seleccionats, un per centre, per a la realització d un programa de formació inicial, i també la relació dels qui n estiguen exempts totalment o parcialment, d acord amb el que establix l apartat següent. Si un candidat obté la major puntuació per a diversos centres, se l proposarà per al consignat en primer lloc en la sol licitud. 6. Els aspirants seleccionats hauran de superar un programa de formació inicial, que consistirà en: Un curs teòric de formació relacionat amb les tasques atribuïdes a la funció directiva, la durada del qual serà de 60 hores presencials. El disseny d estos cursos serà dut a terme pel Servici de Formació del Professorat i els CEFIRE. Un període de pràctiques que conclourà amb la presentació d una memòria i la resolució de casos pràctics. La seua avaluació correspondrà a la Inspecció Educativa. Estaran exempts de la realització del programa de formació inicial en la seua totalitat els aspirants seleccionats que acrediten una experiència de dos anys, almenys, en la funció directiva. Estaran exempts de la realització del curs teòric de formació els professors que estant acreditats per a l exercici de la direcció no l hagueren exercit, o l hagen exercit per un període inferior a dos anys. 7. En absència del candidats amb destinació definitiva en el centre o quan estos no hagen estat seleccionats, la comissió valorarà les candidatures de la resta de candidats, d acord amb el que disposa esta base. Sisena. Aprovació de l expedient 1. Conclòs el programa de formació inicial i comprovat que tots els aspirants declarats aptes en este reunixen els requisits de participació establits en la convocatòria, la Direcció General de Personal aprovarà l expedient del concurs de mèrits, i el farà públic en el Diari Oficial de la Comunlitat Valenciana. 2. El director territorial d Educació nomenarà director del centre que corresponga, per un període de quatre anys, l aspirant que haja superat este programa i aquells que hagen quedat exempts de la realització del programa de formació inicial en la seua totalitat. Setena. Durada del mandat dels aspirants seleccionats 1. La durada del mandat dels directors seleccionats és de quatre anys, de conformitat amb el que preveu l article de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d Educació. 2. El nomenament dels directors podrà renovar-se per dos períodes d igual durada, prèvia avaluació positiva del treball desenvolupat al final de cada un d ells. 3. Després dels tres períodes, el director haurà de participar de nou en un concurs de mèrits per a tornar a exercir la funció directiva. Fase A: Valoración de un programa de dirección, esta fase será valorada de 0 a 25 puntos. Fase B: Valoración de los méritos académicos y profesionales, según baremo que constará como anexo II, esta fase será valorada de 0 a 25 puntos. 2. En caso de producirse empates en la puntuación total de los aspirantes, se resolverán atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios: Mayor puntuación en la fase A. Mayor puntuación en los apartados del baremo de méritos por el orden en que aparecen en la convocatoria. Mayor puntuación en los subapartados del baremo de méritos, en el orden en que aparecen en la convocatoria. 3. Valorados los candidatos con destino definitivo en el centro, se publicarán las puntuaciones provisionales alcanzadas por los aspirantes por las comisiones en sus sedes de actuación. 4. En el plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la citada publicación, los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen pertinentes sobre la puntuación que se les haya asignado, mediante escrito dirigido a la correspondiente comisión de selección. 5. Una vez estudiadas las alegaciones presentadas en tiempo y forma, las comisiones de selección elevarán al director territorial de Educación correspondiente, para su publicación, la relación definitiva de participantes seleccionados, uno por centro, para la realización del programa de formación inicial, así como la relación de los que estén exentos total o parcialmente del mismo, de acuerdo con lo establecido en el apartado siguiente. Si un candidato obtiene la mayor puntuación para varios centros, se le propondrá para el consignado en primer lugar en la solicitud. 6. Los aspirantes seleccionados deberán superar un programa de formación inicial, que consistirá en: Un curso teórico de formación relacionado con las tareas atribuidas a la función directiva, cuya duración será de 60 horas presenciales. El diseño de estos cursos será llevado a cabo por el Servicio de Formación del Profesorado y los CEFIRES. Un período de prácticas que concluirá, con la presentación de una memoria y la resolución de casos prácticos. Su evaluación corresponderá a la inspección educativa. Estarán exentos de la realización del programa de formación inicial en su totalidad los aspirantes seleccionados que acrediten una experiencia de al menos dos años en la función directiva. Estarán exentos de la realización del curso teórico de formación, los profesores que estando acreditados para el ejercicio de la dirección no hubieran ejercido, o la hayan ejercido por un periodo inferior a dos años. 7. En ausencia de candidatos con destino definitivo en el centro o cuando éstos no hayan sido seleccionados, la comisión valorará las candidaturas del resto de candidatos, de acuerdo con lo dispuesto en esta base. Sexta. Aprobación del expediente 1. Concluido el programa de formación inicial y comprobado que todos los aspirantes declarados aptos en el mismo reúnen los requisitos de participación establecidos en la convocatoria, la Dirección General de Personal aprobará el expediente del concurso de méritos, haciéndolo público en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. 2. El director territorial de Educación nombrará director del centro que corresponda, por un período de cuatro años, al aspirante que haya superado este programa y a aquellos que hayan quedado exentos de la realización del programa de formación inicial en su totalidad. Séptima. Duración del mandato de los aspirantes seleccionados 1. La duración del mandato de los directores seleccionados es de cuatro años, de conformidad con lo previsto en el artículo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 2. El nombramiento de los directores podrá renovarse por dos períodos de igual duración, previa evaluación positiva del trabajo desarrollado al final de cada uno de ellos. 3. Después de los tres períodos, el director deberá participar de nuevo en un concurso de méritos para volver a desempeñar la función directiva.

10 4. El nomenament i la presa de possessió es realitzarà amb efectes de l 1 de juliol de En el cas que el candidat designat no tinga destinació definitiva en el centre, serà nomenat en comissió de servici pel període establit. Huitena. Nomenament amb caràcter extraordinari 1. En absència de candidats o quan la comissió corresponent no haja seleccionat cap aspirant, la Direcció Territorial d Educació nomenarà director, per un període de quatre anys, un professor funcionari de carrera docent dependent de la Generalitat. 2. En el cas de centres de nova creació s estarà al que disposa l apartat 1) d esta base. En estos centres, la durada del mandat de tots els òrgans de govern regulats en l article de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d Educació, serà de quatre anys. Novena. Cessament del director El cessament del director o de la directora es produirà en els supòsits següents: Finalització del període per al qual va ser nomenat i, si és procedent, de la pròrroga d este. Renúncia motivada acceptada per la Direcció Territorial d Educació. Incapacitat física o psíquica sobrevinguda. Revocació motivada per la Direcció Territorial d Educació a iniciativa pròpia o a proposta motivada del consell escolar, per incompliment greu de les funcions inherents al càrrec de director. En qualsevol cas, la resolució de revocació s emetrà després de la instrucció d un expedient contradictori, prèvia audiència a l interessat i oït el consell escolar del centre. Deu Contra esta resolució, que posa fi a la via administrativa, d acord amb el que preceptua l article 109 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i per l aplicació supletòria del que disposa l article 1.2, en relació amb la disposició addicional 11, apartat 1), del Decret Legislatiu de 24 d octubre de 1995, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s aprova el text refós de la Llei de la Funció Publica Valenciana, podrà interposar-se amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant la Direcció General de Personal en el termini d un mes comptat des de l endemà de la seua publicació o interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de València en el termini de dos mesos comptats a partir de l endemà de la seua publicació. València, 20 de desembre de El director general de Personal: David Barelles Adsuara. 4. El nombramiento y la toma de posesión se realizarán con efectos del 1 de julio de En el caso de que el candidato designado no tenga destino definitivo en el centro, será nombrado en comisión de servicios por el periodo establecido. Octava. Nombramiento con carácter extraordinario 1. En ausencia de candidatos o cuando la comisión correspondiente no haya seleccionado ningún aspirante, la Dirección Territorial de Educación nombrará director, por un período de cuatro años, a un profesor funcionario de carrera docente dependiente de la Generalitat. 2. En el caso de centros de nueva creación se estará a lo dispuesto en el apartado 1) de esta base. En estos centros, la duración del mandato de todos los órganos de gobierno regulados en el artículo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, será de cuatro años. Novena. Cese del director El cese del director o de la directora se producirá en los siguientes supuestos: Finalización del período para el que fue nombrado y, en su caso, de la prórroga del mismo. Renuncia motivada aceptada por la Dirección Territorial de Educación. Incapacidad física o psíquica sobrevenida. Revocación motivada por la Dirección Territorial de Educación a iniciativa propia o a propuesta motivada del consejo escolar, por incumplimiento grave de las funciones inherentes al cargo de director. En todo caso, la resolución de revocación se emitirá tras la instrucción de un expediente contradictorio, previa audiencia al interesado y oído el consejo escolar del centro. Diez Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y por la aplicación supletoria de lo dispuesto en el artículo 1.2, en relación con la disposición adicional undécima, apartado 1), del Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995 del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Función Publica Valenciana, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición ante la Dirección General de Personal en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valencia en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación. Valencia, 20 de diciembre de El director general de Personal: David Barelles Adsuara.

11 CENTRES CONVOCATS EN EL CONCURS DE DIRECTORS CENTROS CONVOCADOS EN EL CONCURSO DE DIRECTORES ANNEX I-a / ANEXO I-a CODI CÓDIGO NOM DEL CENTRE / NOMBRE DEL CENTRO LOCALITAT / LOCALIDAD ANNEX ANEXO COL.LEGI PUBLIC E.INFANTIL I PRIMARIA AIGÜES I-a AZORIN ALACANT I-a CAES CENTRO DE RECEPCION ALACANT I-a COSTA BLANCA ALACANT I-a EMILIO VARELA ALACANT I-a F.P.A BABEL ALACANT I-a F.P.A. F. GINER DE LOS RÍOS ALACANT I-a F.P.A. PROFESOR ALBERTO BARRIOS ALACANT I-a GABRIEL MIRO ALACANT I-a JUAN BAUTISTA LLORCA ALACANT I-a LA ALBUFERETA ALACANT I-a MAESTRO LÓPEZ SORIA A ALACANT I-a NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ ALACANT I-a PRÁCTICAS-LA ANEJA ALACANT I-a SAN BLAS ALACANT I-a SAN GABRIEL ALACANT I-a SAN ROQUE ALACANT I-a SANTO DOMINGO ALACANT I-a LA CAÑADA DEL FENOLLAR ALACANT -LA CAÑADA I-a COL.LEGI PUBLIC E.INFANTIL I PRIMARIA ALACANT -MORALET I-a LOS ALMENDROS ALACANT -REBOLLEDO I-a COL.LEGI PUBLIC E.INFANTIL I PRIMARIA ALACANT -VERDEGAS I-a ESCUELA E.INFANTIL SANTIAGO APOSTOL ALBATERA I-a C.E ESPECIAL TOMÁS LLÁCER ALCOI I-a MIGUEL HERNANDEZ ALCOI I-a COL.LEGI PUBLIC E.PRIMARIA ALCOLEJA I-a COLEGIO PUBLICO E.INFANTIL Y PRIMARIA ALMORADÍ -HEREDADES I-a ALTEA LA VELLA ALTEA I-a EL BLANQUINAL ALTEA I-a F.P.A. CASTILLO ASPE I-a LA SERRANICA ASPE I-a PERPETUO SOCORRO ASPE I-a VISTAHERMOSA ASPE I-a ALFONSO INIESTA BANYERES DE MARIOLA I-a ANTONIO SEQUEROS BENEJÚZAR I-a LA PURISIMA BENIARDÁ I-a MESTRAL BENIDOLEIG I-a GABRIEL MIRÓ BENIDORM I-a LEONOR CANALEJAS BENIDORM I-a COL.LEGI PUBLIC E.PRIMARIA BENIFATO I-a COL.LEGI PUBLIC E.PRIMARIA BENIGEMBLA I-a SAN JAIME BENIJÓFAR I-a BENIMANTELL BENIMANTELL I-a C.RURAL AGRUPAT LA RECTORIA BENIMELI I-a SAN LORENZO MARTIR BUSOT I-a C.E.ESPECIAL GARGASINDI CALP I-a JOSE MARIA PATERNINA CALP I-a COL.LEGI PUBLIC E.INFANTIL I PRIMARIA CONFRIDES I-a COL.LEGI PUBLIC E.PRIMARIA CONFRIDES -ABDET I-a VIRGEN DE LAS VIRTUDES COX I-a DOCTOR FRANCISCO MAS MAGRO CREVILLENT I-a ESCOLA E.INFANTIL MESTRA PILAR RUIZ CREVILLENT I-a PARROCO FRANCISCO MAS CREVILLENT I-a PINTOR JULIO QUESADA CREVILLENT I-a PUIG JOVER CREVILLENT I-a FPA CREVILLENTE I-a JOSÉ MARÍA PATERNINA DAYA NUEVA I-a CERVANTES DÉNIA I-a LES VESSANES DÉNIA I-a PARE PERE DÉNIA -JESUS POBRE I-a MESTRE JOAQUIN CARTAGENA EL CAMP DE MIRRA I-a EL VINCLE EL CAMPELLO I-a L OM EL FONDÓ DE LES NEUS -LA CANALOSA I-a SEGARIA EL VERGER I-a

12 ANTONIO MACHADO ELDA I-a PADRE MANJON ELDA I-a PINTOR SOROLLA ELDA I-a POETA MIGUEL HERNANDEZ ELDA I-a VIRGEN DE LA SALUD ELDA I-a BAIX VINALOPO ELX I-a CANDALIX ELX I-a CASABLANCA ELX I-a CLARA CAMPOAMOR ELX I-a EL PALMERAL ELX I-a EL TOSCAR ELX I-a EUGENIO D ORS ELX I-a F.P.A. MERCE RODOREDA ELX I-a HISPANIDAD ELX I-a JAUME I ELX I-a MESTRE CANALETES ELX I-a VICENTE BLASCO IBAÑEZ ELX I-a LA MARINA ELX -LA MARINA I-a LA PAZ ELX -TORRELLANO I-a COL.LEGI PUBLIC E.INFANTIL I PRIMARIA ELX -VALLVERDA I-a COL.LEGI PUBLIC E.PRIMARIA GORGA I-a SAN PEDRO APOSTOL GRANJA DE ROCAMORA I-a ESCUELA E.INFANTIL EL CAMP GUARDAMAR DEL SEGURA I-a REYES CATOLICOS GUARDAMAR DEL SEGURA I-a C.E.ESPECIAL SANCHIS BANUS IBI I-a DERRAMADOR IBI I-a POETA PLA Y BELTRAN IBI I-a TEIXERETA IBI I-a VIRGEN DE BELEN JACARILLA I-a SAGRADOS CORAZONES LA ROMANA I-a COL.LEGI PUBLIC E.INFANTIL I PRIMARIA LA TORRE DE LES MAÇANES I-a MARE NOSTRUM LA VILA JOIOSA I-a RACO DE L ALBIR L ALFÀS DEL PI I-a SANTS COSME I DAMIA LLÍBER I-a FRANCISCO CLOQUELL L ORXA I-a ESCRITOR CANYIS MONÓVER I-a L ARC MONÒVER -CASES DEL SENYOR I-a CASTELL DEL POP MURLA I-a ALFONSO X EL SABIO NOVELDA I-a JESÚS NAVARRO JOVER NOVELDA I-a JORGE JUAN NOVELDA I-a SANCHEZ ALBORNOZ NOVELDA I-a SANCHIS GUARNER ONDARA I-a EXTENSIÓN DEL CEPA DE ORIHUELA ORIHUELA I-a MIGUEL HERNANDEZ ORIHUELA I-a LOS DOLSES ORIHUELA -DEHESA DE CAMPOAMOR I-a PLAYAS DE ORIHUELA ORIHUELA -DEHESA DE CAMPOAMOR I-a C.RURAL AGRUPADO AZAHAR ORIHUELA -PARROQUIA DE LA MATANZA I-a RINCON DE BONANZA ORIHUELA -RAIGUERO DE BONANZA I-a NUESTRA SEÑORA DE BELÉN ORIHUELA-LA APARECIDA I-a EL CARRASCAL PARCENT I-a AMBRA PEGO I-a CAROLINA SALA PEGO I-a ROSALIA BONDIA PEGO I-a ESCOLA E.INFANTIL CID CAMPEADOR PETRER I-a F.P.A. CARLES SALVADOR PETRER I-a REINA SOFIA PETRER I-a REYES CATOLICOS PETRER I-a MARTÍN ARTIGOT PILAR DE LA HORADADA I-a SAN ROQUE POLOP I-a LES ERES RELLEU I-a PRINCIPE DE ESPAÑA ROJALES I-a JOSÉ MARÍA MANRESA NAVARRO SAN FULGENCIO I-a JESUS SANCHEZ SAN ISIDRO I-a GLORIA FUERTES SAN MIGUEL DE SALINAS I-a MIGUEL HERNÁNDEZ SAN VICENT DEL RASPEIG I-a CRISTO DE LA PAZ SANT JOAN D ALACANT I-a LA ALMAZARA SANT VICENT DEL RASPEIG I-a RASPEIG SANT VICENT DEL RASPEIG I-a ESCOLA E.INFANTIL JOANOT MARTORELL SANTA POLA I-a

13 VIRGEN DE LORETO SANTA POLA I-a SERVER-MORA SELLA I-a JOSE MARIA PATERNINA SENIJA I-a SAN LUIS BELTRAN TORMOS I-a AMANECER TORREVIEJA I-a EL ACEQUION TORREVIEJA I-a ESCUELA E.INFANTIL MAESTRO GRATINIANO BACHES TORREVIEJA I-a INMACULADA CONCEPCION TORREVIEJA I-a JOANOT MARTORELL VALL DE GALLINERA -BENIALI I-a EL PUIG VALL D EBO (LA) I-a PRINCIPE D.JUAN MANUEL VILLENA I-a RUPERTO CHAPI VILLENA I-a COLEGIO PUBLICO E.PRIMARIA VILLENA -LA ENCINA I-a VICENTE TENA XÀBIA I-a VIRGEN POBRE XALÓ I-a SAGRADA FAMILIA XIXONA I-a COMARCAL ALCALÀ DE XIVERT I-a LA MOLA ALCALÀ DE XIVERT -ALCOSSEBRE I-a GERMANS OCHANDO ALMASSORA I-a PINTOR SOROLLA ALQUERÍAS DEL NIÑO PERDIDO I-a ALCALDE FABREGAT BENASAL I-a C.E.ESPECIAL PLA HORTOLANS BURRIANA I-a NUESTRA SEÑORA DEL BUEN SUCESO CABANES I-a FELICINDA COLLELL CÀLIG I-a C.RURAL AGRUPADO PALANCIA-ESPADAN CASTELLNOVO I-a EJÉRCITO CASTELLÓ DE LA PLANA I-a LA MARINA CASTELLÓ DE LA PLANA I-a PINTOR CASTELL CASTELLÓ DE LA PLANA I-a F.P.A. VICTORIA KENT CASTELLÓ DE LA PLANA I-a MAESTRO ANTONIO ARMELLES DOMENECH CASTELLÓ DE LA PLANA I-a SERRANO SUÑER CASTELLÓ DE LA PLANA I-a L ILLA CASTELLÓ DE LA PLANA -GRAO DE CASTELLO I-a SEBASTIÁN EL CANO CASTELLÓ DE LA PLANA I-a C.RURAL AGRUPAT CELUMBRES CINCTORRES I-a COLEGIO PUBLICO E.PRIMARIA CORTES DE ARENOSO I-a SAN VICENTE DE PIEDRAHITA CORTES DE ARENOSO -SAN VICENTE DE PIEDRAHA I-a COL.LEGI PUBLIC E.INFANTIL I PRIMARIA COSTUR I-a FRANCISCO MONDRAGÓN ESLIDA I-a COL.LEGI PUBLIC E.INFANTIL I PRIMARIA FIGUEROLES I-a C.RURAL AGRUPADO PALANCIA-MIJARES JÉRICA I-a LA COVA LA VALL D UIXÓ I-a LLEONARD MINGARRO LA VALL D UIXÓ I-a CERVANTES LA VALL D UIXÓ I-a COLONIA SEGARRA LA VALL D UIXÓ I-a NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION LA VALL D UIXÓ I-a ROSARIO PEREZ LA VALL D UIXÓ I-a SAN VICENTE FERRER LA VALL D UIXÓ I-a COMTE D ARANDA L ALCORA I-a F.P.A. TIRANT LO BLANC L ALCORA I-a FRANCISCO GRANGEL MASCAROS L ALCORA I-a ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA LES USERES I-a F.P.A. ALTO MIJARES MONTANEJOS I-a ESCUELA HOGAR NTRA.SRA.CONSOLACION MORELLA I-a F.P.A. E.C.ELS PORTS MORELLA I-a MARE DE DEU DE LA VALLIVANA MORELLA I-a CERVANTES NULES I-a JAIME I NULES I-a LOPE DE VEGA NULES I-a PIO XII NULES I-a F.P.A. L ALADERN ONDA I-a MESTRE CABALLERO ONDA I-a DEAN MARTI ORPESA I-a JAIME SANZ PEÑÍSCOLA I-a ALBERTO SELMA SANTA MAGDALENA DE PULPIS I-a PINTOR CAMARÓN SEGORBE I-a C.RURAL AGRUPAT LA SERRA SIERRA ENGARCERÁN -ELS IBARSOS I-a SAN MIGUEL ARCANGEL SONEJA I-a VERGE FONT DE LA SALUT TRAIGUERA I-a L ALBEA VALL D ALBA I-a SANT MIQUEL VILAFAMÉS I-a

14 ANGELINA ABAD VILA-REAL I-a ESCULTOR ORTELLS VILA-REAL I-a F.P.A. LLIBERTAT VINARÒS I-a SANTA ANA ZUCAINA I-a SANT VICENT FERRER AGULLENT I-a ELIAS TORMO ALBAIDA I-a AUSIAS MARCH ALBORAYA I-a CERVANTES ALBORAYA I-a F.P.A. CLARA CAMPOAMOR ALDAIA I-a PLATERO Y YO ALDAIA I-a NOVELISTA VICENTE BLASCO IBÁÑEZ ALGEMESÍ I-a RIBALTA ALGEMESÍ I-a SALVADOR ANDRÉS ALGEMESÍ I-a MAESTRO EMILIO LUNA ALGINET I-a AUSIAS MARCH ALZIRA I-a C.E.ESPECIAL COMARCAL CARMEN PICO ALZIRA I-a PINTOR TEODORO ANDREU ALZIRA I-a XARQUIA ANTELLA I-a ISIDRO GIRANT AYORA I-a GREGORI MAYANS I CISCAR BELLREGUARD I-a C.RURAL AGRUPAT LA VALL FARTA BENEIXIDA I-a BLASCO IBÁÑEZ BENETÚSSER I-a C.RURAL AGRUPADO BAJO TURIA BUGARRA I-a SAN LUIS BUÑOL I-a FERNANDO DE LOS RIOS BURJASSOT I-a VILLAR PALASI BURJASSOT I-a F.P.A. ESCOLA D ADULTS CARCAIXENT I-a NAVARRO DARAS CARCAIXENT I-a PARE GUMILLA CÀRCER I-a MIGUEL DE CERVANTES CATADAU I-a JAUME I EL CONQUERIDOR CATARROJA I-a C.E.ESPECIAL VIRGEN DE LA ESPERANZA CHESTE I-a FRANCISCO GINER DE LOS RIOS CHESTE I-a COLEGIO PUBLICO E.INFANTIL Y PRIMARIA COFRENTES I-a EL CASTELL CORBERA I-a LUIS VIVES CULLERA I-a EL BRAÇAL ESTIVELLA I-a REI EN JAUME FOIOS I-a COMTE DE SALVATIERRA DE ALAVA FONTANARS DELS ALFORINS I-a ROIÇ DE CORELLA GANDIA I-a EL BARRANQUET GODELLA I-a F.P.A. GODELLA I-a BALMES GUADASSUAR I-a SANT PERE APÓSTOL L ALQUERIA DE LA COMTESSA I-a ISABEL LA CATÓLICA L OLLERIA I-a LLUÍS VIVES LA POBLA DE VALLBONA I-a L OLIVERA L ELIANA I-a F.P.A. ALTS DEL MERCAT LLÍRIA I-a SANT FRANCESC DE BORJA LLOMBAI I-a W.A. MOZART LORIGUILLA I-a JOSÉ GARCÍA PLANELLS MANISES I-a BLASCO IBÁÑEZ MASALAVÉS I-a OBISPO AMIGO MASSAMAGRELL I-a VIRGEN DEL ROSARIO MASSAMAGRELL I-a ESCOLA E. INFANTIL AUSIAS MARCH MASSANASSA I-a LLUIS VIVES MASSANASSA I-a EL CID MISLATA I-a DOCTOR VICENTE TRENCO MONCADA I-a DOCTOR ESPLUGUES MONTAVERNER I-a VICENTE BLASCO IBAÑEZ MUSEROS I-a JAIME I NOVETLÉ I-a LA CARRASCA OLIVA I-a LLUIS VIVES OLIVA I-a SANTA ANNA OLIVA I-a F.P.A. SANT CARLES ONTINYENT I-a MARTÍNEZ VALLS ONTINYENT I-a RAFAEL JUAN VIDAL ONTINYENT I-a AUSIAS MARCH PATERNA I-a SANCHIS GUARNER PATERNA I-a VICENTE MORTES PATERNA I-a

15 PRINCIPE DE ESPAÑA PICASSENT I-a VIRGEN DE VALLIVANA PICASSENT I-a C.RURAL AGRUPAT MONDUVER-SAFOR POTRÍES I-a LUIS VIVES PUÇOL I-a OBISPO HERVÁS PUÇOL I-a GUILLEM D ENTENÇA PUIG I-a C.RURAL AGRUPAT BENAVITES-QUART DE LES VALLS QUART DE LES VALLS I-a LA CONSTITUCION QUART DE POBLET I-a SANTA ANA QUARTELL I-a LUIS VIVES QUESA I-a VICENTE BLASCO IBÁÑEZ RAFELGUARAF I-a C.E.ESPECIAL NTRA.SRA.DEL AMPARO REAL DE GANDÍA I-a ALFONSO X EL SABIO REQUENA I-a F.P.A. ANTIGUA ESCUELA ZORITA REQUENA I-a LAS HIGUERILLAS REQUENA I-a MANUEL GARCÍA IZQUIERDO REQUENA-SAN ANTONIO I-a BALADRE SAGUNT -EL PUERTO SAGUNTO I-a CERVANTES SAGUNT -EL PUERTO SAGUNTO I-a LA PINAETA SAGUNT -EL PUERTO SAGUNTO I-a MAESTRO TARAZONA SAGUNT -EL PUERTO SAGUNTO I-a MEDITERRANEO SAGUNT -EL PUERTO SAGUNTO I-a FERNANDO BAIXAULI CHORNET SEDAVÍ I-a RAMÓN LAPORTA SINARCAS I-a COL.LEGI PUBLIC E.PRIMARIA SOLLANA -EL ROMANI I-a CARRASQUER SUECA I-a F.P.A. MIQUEL ROSANES SUECA I-a MAGRANER TAVERNES DE LA VALLDIGNA I-a C.E. ESPECIAL LA ENCARNACIÓN TORRENT I-a FEDERICO MAICAS TORRENT I-a CANONIGO MUÑOZ UTIEL I-a ANTONIO GARCIA LOPEZ VALENCIA I-a AUSIAS MARCH VALENCIA I-a C.E.ESPECIAL RUIZ JIMENEZ VALENCIA I-a CAMPANAR VALENCIA I-a CARLES SALVADOR VALENCIA I-a CERVANTES VALENCIA I-a EL GRAU VALENCIA I-a F.P.A. PARC DE L OEST VALENCIA I-a F.P.A. REINA DOÑA GERMANA VALENCIA I-a F.P.A. SANT MARCEL LI VALENCIA I-a FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS VALENCIA I-a JAIME BALMES VALENCIA I-a LLUIS GUARNER VALENCIA I-a MAGISTERIO ESPAÑOL VALENCIA I-a MAX AUB VALENCIA I-a MIQUEL ADLERT I NOGUEROL VALENCIA I-a PADRE MANJON VALENCIA I-a PRACTICAS VALENCIA I-a PRIMER MARQUÉS DEL TURIA VALENCIA I-a PROFESOR BARTOLOME COSSIO VALENCIA I-a RODRIGUEZ FORNOS VALENCIA I-a SALVADOR TUSET VALENCIA I-a SERRERÍA VALENCIA I-a TEODORO LLORENTE VALENCIA I-a ARQUITECTO SANTIAGO CALATRAVA VALENCIA -BENIMAMET-BENIFERRI I-a ESCOLA E.INFANTIL GRUMETE J. TRENOR VALENCIA -EL PERELLONET I-a MAESTRO VICTORIO MONTES VENTA DEL MORO I-a HORTA MAJOR VILAMARXANT I-a VERGE DE LA FONT VILLALONGA I-a BEATO JACINTO CASTAÑEDA XÁTIVA I-a C.E.ESPECIAL PLA DE LA MESQUITA F.P.A. XÀTIVA I-a FRANCESC BOSCH I MORATA XÀTIVA I-a F.P.A. ENRIC VALOR XIRIVELLA I-a ANNEX I-b / ANEXO I-b CODI / CÓDIGO NOM DEL CENTRE / NOMBRE DEL CENTRO LOCALITAT / LOCALIDAD ANNEX ANEXO IES JORGE JUAN ALACANT I-b IES LEONARDO DA VINCI ALACANT I-b

16 IES SAN BLAS ALACANT I-b IES VIRGEN DEL REMEDIO ALACANT I-b IES COTES BAIXES ALCOI I-b IES PARE VITORIA ALCOI I-b IES BELLAGUARDA ALTEA I-b IES NUM. 2 ASPE I-b IES BEATRIU FAJARDO DE MENDOZA BENIDORM I-b IES BERNAT DE SARRIA BENIDORM I-b IES CALLOSA D EN SARRIÀ I-b IES IFACH CALPE I-b IES CATRAL I-b IES PADRE ARQUES COCENTAINA I-b IES MARIA IBARS DÉNIA I-b IES ENRIC VALOR EL CAMPELLO I-b IES LA MELVA ELDA I-b IES MONASTIL ELDA I-b IES ASUNCION DE NTRA. SEÑORA ELX I-b IES CAYETANO SEMPERE ELX I-b IES MONTSERRAT ROIG ELX I-b IES PEDRO IBARRA RUIZ ELX I-b IES SEVERO OCHOA ELX I-b IES TIRANT LO BLANC ELX I-b IES VICTORIA KENT ELX I-b IES NUM. 15 ELX -LA FOIA I-b IES GATA DE GORGOS I-b IES LA MALLADETA LA VILA JOIOSA I-b IES L ARABI L ALFÀS DEL PI I-b IES LAS NORIAS MONFORTE DEL CID I-b IES LA MOLA NOVELDA I-b IES XEBIC ONDARA I-b IES THADER ORIHUELA I-b IES ENRIC VALOR PEGO I-b IES AZORIN PETRER I-b IES LA CANAL PETRER I-b IES THIAR PILAR DE LA HORADADA I-b IES LLOIXA SANT JOAN D ALACANT I-b IES HAYGON SANT VICENT DEL RASPEIG I-b IES SANTA POLA SANTA POLA I-b IES TEULADA I-b IES MARE NOSTRUM TORREVIEJA I-b IES MEDITERRANEO TORREVIEJA I-b IES NUM. 5 TORREVIEJA I-b IES NUM. 1 XÀBIA I-b IES RAMON CID BENICARLÓ I-b IES JAUME I BURRIANA I-b IES POLITÉCNICO CASTELLÓ I-b IES LA PLANA CASTELLÓ DE LA PLANA I-b IES MATILDE SALVADOR CASTELLÓ DE LA PLANA I-b IES VICENT SOS BAYNAT CASTELLÓ DE LA PLANA I-b IES GILABERT DE CENTELLES NULES I-b IES ALFRED AYZA PEÑÍSCOLA I-b IES SANT MATEU I-b IES NTRA. SRA. DE LA CUEVA SANTA SEGORBE I-b IES ALFONSO XIII VALL D ALBA I-b IES ALCÀSSER I-b IES JAUME I ALFAFAR I-b IES SANT VICENT FERRER ALGEMESÍ I-b IES JOSE MARIA PARRA ALZIRA I-b IES JOAN FUSTER BELLREGUARD I-b IES BENAGUASIL I-b IES LA VALL DE SEGO BENIFAIRÓ DE LES VALLS I-b IES LA HOYA DE BUÑOL BUÑOL I-b IES FEDERICA MONTSENY BURJASSOT I-b IES VICENT ANDRÉS ESTELLÉS BURJASSOT I-b IES ARABISTA RIBERA CARCAIXENT I-b IES MARJANA CHIVA I-b IES ESCULTOR EN FRANCESC BADIA FOIOS I-b IES GUADASSUAR I-b IES L ELIANA I-b IES GUILLEM D ALCALA LA POBLA DE FARNALS I-b

17 IES CAMP DE TÚRIA LLÍRIA I-b IES ENRIQUE TIERNO GALVAN MONCADA I-b IES POU CLAR ONTINYENT I-b IES LA SENIA PAIPORTA I-b IES DOCTOR PESSET ALEIXANDRE PATERNA I-b IES RIU TÚRIA QUART DE POBLET I-b IES CAMP DE MORVEDRE SAGUNT-PORT I-b IES MANUEL SANCHIS GUARNER SILLA I-b IES JAUME II EL JUST TAVERNES DE LA VALLDIGNA I-b IES LA MARXADELLA TORRENT I-b IES TIRANT LO BLANC TORRENT I-b CENTRE ESPECÍFIC D EDUCACIÓ A DISTÀNCIA VALENCIA I-b IES BENLLIURE VALENCIA I-b IES DISTRICTE MARÍTIM VALENCIA I-b IES FUENTE DE SAN LUIS VALENCIA I-b IES ISABEL DE VILLENA VALENCIA I-b IES LUÍS VIVES VALENCIA I-b IES RASCANYA-ANTONIO CAÑUELO VALENCIA I-b IES SOROLLA VALENCIA I-b IFP SUPERIOR AUSIAS MARCH VALENCIA I-b IFP SUPERIOR CIUTAT DE L APRENENT VALENCIA I-b IES LA COSTERA XÀTIVA I-b IES RAMON MUNTANER XIRIVELLA I-b ANNEX I-c / ANEXO I-c CODI / CÓDIGO NOM DEL CENTRE / NOMBRE DEL CENTRO LOCALITAT / LOCALIDAD ANNEX ANEXO E.O.I ALACANT I-c E.O.I ELX I-c ESCUELA DE ARTE Y SUP. DE DISEÑO ORIHUELA I-c ESCOLA SUPERIOR DE CERAMICA L ALCORA I-c ESCOLA OFICIAL D`IDIOMES SAGUNT I-c ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS UTIEL I-c ANNEX II Fase A. Programa de direcció: esquema bàsic de desenrotllament. Programa de direcció (25 punts): Constarà, almenys, dels aspectes següents: Anàlisi de la situació del centre que el candidat pretén dirigir. Objectius a curt termini i a mitjà termini. Estratègies d actuació i/o plans de millora. Recursos humans i materials amb què es pretén posar en marxa el programa. Indicadors o paràmetres de gestió de la qualitat en el centre: modalitat, estratègia i calendari d aplicació. Procediments d avaluació de la gestió directiva. Referències bibliogràfiques, pàgines web o experiències prèvies inèdites. Amb caràcter optatiu, podrà figurar la composició de l equip directiu de la candidatura, amb un breu currículum de cada un dels membres de l equip. L extensió d este programa serà d entre 25 i 50 pàgines, DIN A-4 a una cara, font de lletra Times New Roman i grandària 10. Es presentarà una còpia impresa i una en suport informàtic, en disquet o CD-R. Fase B. Barem de mèrits acadèmics i professionals per a la selecció de directors dels centres docents públics de la Generalitat (25 punts). 1. Mèrits acadèmics i altres mèrits (màxim 10 punts) Formació acadèmica. a) Titulacions de primer cicle. ANEXO II Fase A: Programa de dirección: esquema básico de desarrollo. Programa de dirección (25 puntos): Constará, al menos, de los siguientes aspectos: Análisis de la situación del centro que el candidato pretende dirigir. Objetivos a corto y medio plazo. Estrategias de actuación y/o planes de mejora. Recursos humanos y materiales con los que se pretende poner en marcha el Programa. Indicadores o parámetros de gestión de la calidad en el centro: modalidad, estrategia y calendario de aplicación. Procedimientos de evaluación de la gestión directiva. Referencias bibliográficas, páginas web o experiencias previas inéditas. Con carácter optativo, podrá figurar la composición del equipo directivo de la candidatura, con un breve currículo de cada uno de los miembros del equipo. La extensión de este programa será de entre 25 y 50 páginas, DIN A-4 a una cara, fuente de letra Times New Roman y tamaño 10. Se presentará una copia impresa y una en soporte informático, en disquete o CD-R. Fase B: Baremo de méritos académicos y profesionales para la selección de directores de los centros docentes públicos de la Generalitat (25 puntos). 1. Méritos académicos y otros méritos (máximo 10 puntos): 1.1. Formación académica. a) Titulaciones de primer ciclo:

18 Per cada diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica o títols declarats equivalents i pels estudis corresponents al primer cicle d una llicenciatura, arquitectura o enginyeria, distints dels al legats per a l ingrés en el cos a què pertany el candidat: 0,5 punts. b) Titulacions de segon cicle. Per cada títol de llicenciat, enginyer superior, arquitectura o títols declarats legalment equivalents, distints dels al legats per a l ingrés en el cos a què pertany el candidat: 1 punt. Per premi extraordinari de llicenciatura: 1 punt. c) Titulacions de tercer cicle. Pel grau de doctor: 2 punts. Per premi extraordinari de doctorat: 1 punt. d) Titulacions d ensenyaments de règim especial, Formació Professional i altres diplomes. Es valoraran les titulacions atorgades per les escoles oficials d Idiomes, conservatoris professionals i superiors de Música i Dansa i escoles d Arts Plàstiques i Disseny, d acord amb l escala següent: Música i Dansa, grau mitjà: 0,25 punts. Ensenyament d Idiomes, cicle elemental: 0,25 punts. Ensenyament d Idiomes, cicle superior: 0,5 punts. Escoles d Arts Plàstiques i Disseny: 0,5 punts. Pel Diploma d Estudis Avançats: 0,25 punts. Per cada títol de tècnic superior de Formació Professional: 0,5 punts. e) Capacitació en valencià (Orde de 21 de maig de 1985). Pel Certificat d Aptitud en Valencià: 0,5 punts. Pel Certificat de Capacitació en Valencià: 1 punt. Pel Diploma de Mestre de Valencià: 2 punts. Als efectes dels subapartats a) i b) precedents, en cap cas es valoraran els estudis que haja sigut necessari superar (primer cicle) per a l obtenció del primer títol de llicenciat, arquitecte superior o enginyer superior i s hagen acreditat per al seu ingrés en la funció pública docent. En cap cas serà valorable el primer títol o estudis d esta naturalesa que posseïsca el candidat. Documentació acreditativa: Per a totes les titulacions relacionades s adjuntarà fotocòpia compulsada/acarada dels dits títols o del document justificatiu d abonament dels drets d expedició de les dites titulacions conforme a l Orde de 8 de juliol de 1988 (BOE de 13 de juliol) Titulacions de postgrau o màster en gestió i direcció de centres educatius, expedides per universitats o institucions reconegudes pel Ministeri d Educació i Ciència o la conselleria d Educació de la Generalitat o de la resta d administracions educatives: a) Per un títol de màster en gestió i direcció de centres educatius: 2 punts. b) Per titulacions de postgrau: 1 punt cada una d estes. Documentació acreditativa: Per a totes les titulacions relacionades s adjuntarà fotocòpia compulsada/acarada dels esmentats títols o del document justificatiu d abonament dels drets d expedició de les dites titulacions conforme a l Orde de 8 de juliol de 1988 (BOE de 13 de juliol) Publicacions relacionades amb l àrea d especialitat de l aspirant: fins a 2 punts Publicacions relacionades amb la gestió i direcció de centres o la gestió de la qualitat: fins a 3 punts. Documentació acreditativa per als apartats 1.3) i 1.4): Els exemplars corresponents, els programes o crítiques i, si és procedent, l acreditació d haver obtingut premis (ensenyaments Artístics, de Música i Dansa, premis literaris o científics). En les edicions siga quin siga el suport sobre el qual estiguen realitzades ha de constar el ISBN i depòsit legal o només este últim segons els casos, d acord amb el que disposa el Decret 2.984/1972, de 2 de novembre (BOE de ), articles 1, 2 i Mèrits professionals i valoració del treball desenvolupat (màxim 15 punts) Servicis prestats en la funció pública docent i en l exercici de càrrecs directius. Por cada diplomatura, ingeniería técnica, arquitectura técnica o títulos declarados equivalentes y por los estudios correspondientes al primer ciclo de una licenciatura, arquitectura o ingeniería, distintos de los alegados para el ingreso en el cuerpo al que pertenece el candidato: 0,5 puntos. b) Titulaciones de segundo ciclo: Por cada título de licenciado, ingeniero superior, arquitectura o títulos declarados legalmente equivalentes, distintos de los alegados para el ingreso en el cuerpo al que pertenece el candidato: 1 punto. Por premio extraordinario de licenciatura: 1 punto. c) Titulaciones de tercer ciclo: Por el grado de doctor: 2 puntos. Por premio extraordinario de doctorado: 1 punto. d) Titulaciones de enseñanzas de Régimen Especial, Formación Profesional y otros diplomas: Se valorarán las titulaciones otorgadas por las Escuelas Oficiales de Idiomas, conservatorios profesionales y superiores de Música y Danza y Escuelas de Artes Plásticas y Diseño, con arreglo a la siguiente escala: Música y Danza, grado medio: 0,25 puntos. Enseñanza de Idiomas, ciclo elemental: 0,25 puntos. Enseñanza de Idiomas, ciclo superior: 0,5 puntos. Escuelas de Artes Plásticas y Diseño: 0,5 puntos. Por el diploma de Estudios Avanzados: 0,25 puntos. Por cada título de técnico superior de Formación Profesional: 0,5 puntos. e) Capacitación en valenciano (Orden de 21 de mayo de 1985): Por el Certificat d Aptitud en Valencià: 0,5 puntos. Por el Certificat de Capacitació en Valencià: 1 punto. Por el Diploma de Mestre de Valencià: 2 puntos. A los efectos de los subapartados a) y b) precedentes, en ningún caso se valorarán los estudios que haya sido necesario superar (primer ciclo) para la obtención del primer título de licenciado, arquitecto superior o ingeniero superior y se hayan acreditado para su ingreso en la función pública docente. En ningún caso será valorable el primer título o estudios de esta naturaleza que posea el candidato. Documentación acreditativa: Para todas las titulaciones relacionadas se adjuntará fotocopia compulsada/cotejada de dichos títulos o del documento justificativo de abono de los derechos de expedición de dichas titulaciones conforme a la Orden de 8 de julio de 1988 (BOE del 13 de julio) Titulaciones de postgrado o master en Gestión y Dirección de Centros Educativos, expedidas por universidades o instituciones reconocidas por el Ministerio de Educación y Ciencia, o la conselleria de Educación de la Generalitat o del resto de administraciones educativas: a) Por un título de master en Gestión y Dirección de Centros Educativos: 2 puntos. b) Por titulaciones de postgrado: 1 punto cada una de ellas. Documentación acreditativa: Para todas las titulaciones relacionadas se adjuntará fotocopia compulsada/cotejada de dichos títulos o del documento justificativo de abono de los derechos de expedición de dichas titulaciones conforme a la Orden de 8 de julio de 1988 (BOE del 13 de julio) Publicaciones relacionadas con el área de especialidad del aspirante: hasta 2 puntos Publicaciones relacionadas con la gestión y dirección de centros o la gestión de la calidad: hasta 3 puntos. Documentación acreditativa para los apartados 1.3) y 1.4): Los ejemplares correspondientes, los programas o críticas y, en su caso, la acreditación de haber obtenido premios (Enseñanzas Artísticas, de Música y Danza, premios literarios o científicos). En las ediciones sea cual sea el soporte sobre el que estén realizadas debe constar ISBN y depósito legal o sólo este último según los casos, a tenor de lo dispuesto en el Decreto 2984/1972, de 2 de noviembre (BOE de ), artículos 1, 2 y Méritos profesionales y valoración del trabajo desarrollado (máximo 15 puntos): 2.1. Servicios prestados en la función pública docente y en el ejercicio de cargos directivos:

19 Per haver exercit el càrrec de director amb evaluació positiva: 2 punts. Estar en possessió de l acreditació per a l exercici de la direcció: 1 punt. Per cada any com a director en centres docents públics: 1 punt. Per cada any en altres càrrecs directius, vicedirector, secretari, cap d estudis: 0,50 punts. Per cada any en altres càrrecs directius, vicesecretari i responsable de centres de menys de tres unitats: 0,25 punts. Per cada any de servicis efectius prestats en la situació de servici actiu com a funcionari de carrera del cos del nivell educatiu i règim del centre a la direcció del qual opta el candidat, que sobrepassen els cinc anys exigits com a requisit: 0,5 punts. Per cada any de servicis efectius prestats en la situació de servici actiu com a funcionari de carrera en altres cossos docents distints al nivell educatiu i règim del centre a la direcció del qual opta el candidat: 0,25 punts. Per pertànyer als cossos de catedràtics d ensenyament Secundari, Escoles Oficials d Idiomes, Arts Plàstiques i Disseny o conservatoris de Música: 2 punts. Documentació acreditativa: Fotocòpia compulsada/acarada dels documents administratius corresponents a cada un dels subapartats, amb diligències de presa de possessió i cessament o continuïtat si és procedent. Per als subapartats c), d), e), f) i g), full de servicis certificat per la direcció territorial o òrgan competent del Ministeri d Educació i Ciència o d una altra administració autonòmica amb competències educatives Formació, innovació i desenvolupament professional que no produïsca titulació expedida en l apartat 1). Per assistència a cursos, jornades o una altra modalitat de formació convocats per les administracions educatives, per institucions sense ànim de lucre, quan hagen sigut homologats o reconeguts per les dites administracions, o per universitats, relacionats amb aspectes científics o didàctics de l especialitat del candidat o bé amb l organització escolar, les noves tecnologies, la psicopedagogia i sociologia de l educació o la salut laboral (d àrea o generals): 0,10 punts cada 10 hores (màxim 2 punts). Per assistència a cursos, jornades o una altra modalitat de formació convocats per les administracions educatives, per institucions sense ànim de lucre, quan hagen sigut homologats o reconeguts per les dites administracions, o per universitats, relacionats amb la gestió i direcció de centres educatius o la gestió de la qualitat: 0,15 punts cada 10 hores (màxim 3 punts). Per la participació en programes de formació en centres, convocats per orde de les administracions educatives o per institucions sense ànim de lucre, quan hagen sigut homologats o reconeguts per les dites administracions: 0,05 punts cada 10 hores (màxim 1 punt). Per haver participat com a ponent en activitats de formació sobre gestió i direcció de centres educatius i gestió de la qualitat: 0,20 punts cada 10 hores (màxim 2 punts). Per haver participat en programes d investigació educativa o haver obtingut un premi d investigació i innovació educativa relacionats amb la gestió i direcció de centres educatius i gestió de la qualitat en centres educatius: fins a 2 punts. Documentació acreditativa: Fotocòpia compulsada/acarada dels certificats corresponents a cada un dels subapartats en què conste de manera expressa el nombre d hores. Notes: Únicament seran baremats aquells mèrits el perfeccionament dels quals haja tingut lloc en la data de finalització del termini de presentació de sol licituds. Por haber ejercido el cargo de director con evaluación positiva: 2 puntos. Estar en posesión de la acreditación para el ejercicio de la dirección: 1 punto. Por cada año como director en centros docentes públicos: 1 punto. Por cada año en otros cargos directivos, vicedirector, secretario, jefe de estudios: 0,50 puntos. Por cada año en otros cargos directivos, vicesecretario y responsable de centros de menos de tres unidades: 0,25 puntos. Por cada año de servicios efectivos prestados en la situación de servicio activo como funcionario de carrera del cuerpo del nivel educativo y régimen del centro a cuya dirección opta el candidato, que sobrepasen los cinco años exigidos como requisito: 0,5. Por cada año de servicios efectivos prestados en la situación de servicio activo como funcionario de carrera en otros cuerpos docentes distintos al nivel educativo y régimen del centro a cuya dirección opta el candidato: 0,25. Por pertenecer a los cuerpos de catedráticos de Enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas, Artes Plásticas y Diseño o Conservatorios de Música: 2 puntos. Documentación acreditativa: Fotocopia compulsada/cotejada de los documentos administrativos correspondientes a cada uno de los subapartados, con diligencias de toma de posesión y cese o continuidad en su caso. Para los subapartados c), d), e), f) y g) hoja de servicios certificada por la Dirección Territorial u órgano competente del Ministerio de Educación y Ciencia, o de otra administración autonómica con competencias educativas Formación, innovación y desarrollo profesional que no produzca titulación expedida en el apartado 1). Por asistencia a cursos, jornadas u otra modalidad de formación convocados por las administraciones educativas, por instituciones sin ánimo de lucro, cuando hayan sido homologados o reconocidos por dichas administraciones, o por universidades, relacionados con aspectos científicos o didácticos de la especialidad del candidato o bien con la organización escolar, las nuevas tecnologías, la psicopedagogía y sociología de la educación o la salud laboral (de área o generales): 0,10 puntos cada 10 horas; máximo 2 puntos. Por asistencia a cursos, jornadas u otra modalidad de formación convocados por las administraciones educativas, por instituciones sin ánimo de lucro, cuando hayan sido homologados o reconocidos por dichas administraciones, o por universidades, relacionados con la gestión y dirección de centros educativos o la gestión de la calidad: 0,15 puntos cada 10 horas; máximo 3 puntos. Por la participación en programas de formación en centros, convocados por orden de las administraciones educativas o por instituciones sin ánimo de lucro, cuando hayan sido homologados o reconocidos por dichas administraciones: 0,05 puntos cada 10 horas; máximo 1 punto. Por haber participado como ponente en actividades de formación sobre gestión y dirección de centros y gestión de la calidad: 0,20 puntos cada 10 horas; máximo 2 puntos. Por haber participado en programas de investigación educativa o haber obtenido un premio de investigación e innovación educativa relacionados con la gestión y dirección de centros educativos y gestión de la calidad en centros educativos: hasta 2 puntos. Documentación acreditativa: Fotocopia compulsada/cotejada de las certificaciones correspondientes a cada uno de los subapartados en los que conste de modo expreso el número de horas. Notas: Únicamente serán baremados aquellos méritos cuya/o perfeccionamiento haya tenido lugar en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

20 ANNEX III / ANEXO III SOL LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS DE MÈRITS PER A LA ELECCIÓ I NOMENAMENT DE DIRECTORS DE CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE LA COMUNITAT VALENCIANA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE DIRECTO- RES DE CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES DNI DNI PRIMER COGNOM PRIMER APELLIDO SEGON COGNOM SEGUNDO APELLIDO NOM NOMBRE DADES PROFESSIONALS / DATOS PROFESIONALES COS A QUÈ PERTANY CUERPO AL QUE PERTENECE CENTRES SOL LICITATS / CENTROS SOLICITADOS PETICIÓ PETICIÓN 1 2 CODI CÓDIGO NOM DEL CENTRE NOMBRE DEL CENTRO LOCALITAT LOCALIDAD PROVÍNCIA PROVINCIA ACREDITACIÓ PER A L EXERCICI DE LA DIRECCIÓ SÍ ACREDITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA DIRECCIÓN NO...,... d... de 200 FIRMA DEL SOL LICITANT / FIRMA DEL SOLICITANTE DIRECTOR TERRITORIAL D EDUCACIÓ D

21 Universitat Politècnica de València RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2007, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d accés al grup C, administració especial, operador, pel sistema de concurs oposició, en el campus de la localitat de Gandia (Codi: 2007/P/FC/C/13). [2007/15286] Universidad Politécnica de Valencia RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2007, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al grupo C, administración especial, operador, por el sistema de concurso oposición, en el campus de la localidad de Gandia (Código: 2007/P/ FC/C/13). [2007/15286] Amb la finalitat d atendre les necessitats de personal en aquesta administració pública encarregada del servei públic de l educació superior, aquest Rectorat, de conformitat amb el que disposa l article 75 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d universitats; així com la Llei 7/2007, de 12 d abril, de l estatut bàsic de l empleat públic; el Text refós de la llei de la funció pública valenciana, i el Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern valencià, acorda convocar proves d accés al grup C, sector d administració especial, operador, de la Universitat Politècnica de València, conformement a les bases següents: 1. Objecte de la convocatòria 1.1. Aquesta convocatòria té per objecte la selecció de personal per a cobrir 2 places vacants del grup C, sector d administració especial, operador, de la Universitat Politècnica de València, campus de la localitat de Gandia, pels torns que s indiquen a continuació i fins a un màxim d un 10% addicional, de conformitat amb el que disposen els articles 61.8 i 70 de la Llei 7/2007, de 12 d abril, de l estatut bàsic de l empleat públic: Torn lliure: 1 Torn promoció interna: Les places sense cobrir reservades al torn de promoció interna s acumulen al torn d accés lliure Els aspirants solament hi poden participar per un dels sistemes anteriorment citats Prèviament a la declaració de la superació d aquestes proves selectives, la Universitat Politècnica de València pot incrementar el nombre de vacants fins a un màxim del 10% addicional, d acord amb el que disposen els articles 61.8 i 70 de la Llei 7/2007, de 12 d abril, de l estatut bàsic de l empleat públic El tribunal establirà, per a les persones discapacitades que ho sol liciten, les adaptacions necessàries per a la realització de les proves. A aquest efecte, les persones interessades han de formular la petició corresponent en la sol licitud de participació en aquest concurs oposició Els aspirants que ingressen pel sistema de promoció interna, en virtut del que disposa l article 37.4 del Decret 33/1999, de 9 de març, tenen preferència per a cobrir les vacants corresponents sobre els aspirants que no procedisquen d aquest sistema La realització d aquestes proves selectives s ha d ajustar al que preveu el Text refós de la llei de la funció pública valenciana i la normativa de desenvolupament D acord amb el que preveu l article 75.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d universitats, aquesta convocatòria es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) i en el Boletín Oficial del Estado (BOE), i la publicació en el DOCV és la que es pren com a referència a l efecte del còmput de terminis per a la presentació d instàncies. La resta de resolucions administratives derivades d aquesta convocatòria es publiquen únicament en el DOCV. 2. Condicions generals dels aspirants 2.1. Per a ser admès en aquestes proves selectives els aspirants han de reunir els requisits següents: Torn de promoció interna a) Els aspirants que concórreguen a aquestes proves selectives han de ser personal funcionari de carrera de la Universitat Politècnica de València del grup D, sector d administració especial, i haver prestat serveis efectius durant almenys dos anys com a funcionari de carrera Con el fin de atender las necesidades de personal en esta administración pública encargada del servicio público de la educación superior, este Rectorado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades así como la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, el Texto Refundido de la Ley de la Función Pública Valenciana y Decreto 33/1999, de 9 de marzo del Gobierno Valenciano, acuerda convocar pruebas de acceso al grupo C, sector administración especial, operador de la Universidad Politécnica de Valencia, con arreglo a las siguientes bases: 1. Objeto de la convocatoria 1.1. La presente convocatoria tiene por objeto la selección de personal para cubrir 2 plazas vacantes del grupo C, sector administración especial, operador de la Universidad Politécnica de Valencia, campus de la localidad de Gandia, por los turnos que a continuación se indican y hasta un máximo de un 10% adicional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61.8 y 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público: Turno libre: 1 Turno promoción interna: Las plazas sin cubrir reservadas al turno de promoción interna se acumularán al turno de acceso libre Los aspirantes solo podrán participar por uno de los dos sistemas anteriormente citados Previo a la declaración de la superación de estas pruebas selectivas, se podrá incrementar por parte de la Universidad Politécnica de Valencia, el número de vacantes hasta un máximo del 10% adicional, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 61.8 y 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público El Tribunal establecerá, para las personas discapacitadas que así lo soliciten, las adaptaciones necesarias para la realización de las pruebas. A tal efecto, los interesados deberán formular la petición correspondiente en la solicitud de participación en el presente concurso-oposición Los aspirantes que ingresen por el sistema de promoción interna, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37.4 del Decreto 33/1999, de 9 de marzo, tendrán preferencia para cubrir las vacantes correspondientes, sobre los aspirantes que no procedan de este sistema La realización de las presentes pruebas selectivas se ajustará a lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de la Función Pública Valenciana y normativa de desarrollo De acuerdo con lo previsto en el artículo 75.2 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades, esta convocatoria se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) y en el Boletín Oficial del Estado (BOE), siendo la publicación en el DOCV, la que se tomará como referencia a los efectos del cómputo de plazos para presentación de instancias. El resto de resoluciones administrativas derivadas de esta convocatoria se publicarán únicamente en el DOCV. 2. Condiciones generales de los aspirantes 2.1. Para ser admitido a estas pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: Turno de promoción interna a) Los aspirantes que concurran a las presentes pruebas selectivas deberán ser personal funcionario de carrera de la Universidad Politécnica de Valencia del grupo D, sector administración especial y haber prestado servicios efectivos durante al menos dos años como funcio-

22 en el grup D, sector d administració especial, en aquesta Universitat Politècnica de València. b) Estar en possessió del títol de BUP, batxiller superior, formació professional de segon grau o titulació equivalent, o haver superat la prova d accés per a majors de 25 anys a la Universitat o complir les condicions per a obtenir-lo en la data que acabe el termini de presentació d instàncies; o tenir una antiguitat de 10 anys en el grup D, o de cinc anys i la superació d un curs específic de formació. En el cas de titulacions obtingudes a l estranger, s ha d estar en possessió de la credencial que n acredite l homologació o de la credencial de reconeixement per a l exercici de les professions considerades regulades en virtut del Reial decret 1655/1991, de 25 d octubre Torn d accés lliure a) Tenir la nacionalitat espanyola, o ser nacional dels estats membres de la Unió Europea, els cònjuges dels espanyols i dels nacionals d altres estats membres de la Unió Europea, qualsevol que en siga la nacionalitat, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de 21 o majors d aquesta edat dependents. Així mateix, s estén igualment a les persones incloses en l àmbit d aplicació dels tractats internacionals signats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga d aplicació la lliure circulació de treballadors. b) Tenir complits els 16 anys i no excedir, si s escau, l edat màxima de jubilació forçosa. c) Estar en possessió del títol que consta en l annex I, o complir les condicions per a obtenir-lo en la data que acabe el termini de presentació d instàncies. d) No patir malaltia, ni estar afectat per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l exercici de les funcions corresponents. e) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a empleats o càrrecs públics, per resolució judicial, per a l accés al cos o escala de funcionari. En el cas de ser nacional d un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, al seu estat, en els mateixos termes, l accés a l ocupació pública Les condicions per a l admissió a les proves han de reunir-se en el moment de finalització del termini de presentació de sol licituds i han de mantenir-se durant tot el procés selectiu, fins al moment de la presa de possessió com a funcionaris de carrera. 3. Sol licituds 3.1. Forma. Els qui vulguen prendre part en aquestes proves selectives han de presentar una instància, conforme al model oficial, que ha de ser impresa a través de la pàgina d Internet, d accés públic, de la Universitat Politècnica de València ( Cada instància té assignat un nombre de referència identificatiu diferent. Ha de presentar-se necessàriament un joc de tres còpies impreses mitjançant la pàgina d Internet esmentada (còpies per a Registre General, Servei de Recursos Humans i persona interessada). A les dependències de la Universitat Politècnica de València es posaran a la disposició de les persones interessades que ho requerisquen els recursos informàtics suficients per a accedir a aquesta pàgina web, emplenar i imprimir la instància El termini de presentació de sol licituds és de 20 dies hàbils comptadors a partir de l endemà de la publicació d aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, i s ha d adjuntar una fotocòpia del document nacional d identitat o del passaport en el cas dels nacionals dels estats membres de la Unió Europea o d aquells estats als quals siga d aplicació la lliure circulació de trenario de carrera en el grupo D, sector de administración especial en esta Universidad Politécnica de Valencia. b) Estar en posesión del titulo de BUP, Bachiller Superior, Formación Profesional de Segundo Grado, o titulación equivalente, o hayan superado la prueba de acceso para mayores de 25 años a la Universidad, o cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias o tener una antigüedad de 10 años en el grupo D, o de cinco años y la superación de un curso específico de formación. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la credencial que acredite su homologación o de la credencial de reconocimiento para el ejercicio de las profesiones consideradas reguladas en virtud del Real Decreto 1655/1991, de 25 de octubre Turno de acceso libre a) Tener la nacionalidad española, o ser nacional de los Estados miembros de la Unión Europea, los cónyuges de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de derecho y sus descendientes, y a los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de esa edad dependientes. Así mismo se extiende igualmente a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. b) Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. c) Estar en posesión del título que consta en el Anexo I, o cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. d) No padecer enfermedad, ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las funciones correspondientes. e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleados o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público Las condiciones para ser admitido a las pruebas, deberán reunirse en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante todo el proceso selectivo, hasta el momento de la toma de posesión como funcionarios de carrera. 3. Solicitudes 3.1. Forma. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán presentar una instancia, conforme a modelo oficial, que deberá ser impresa a través de la página de Internet, de acceso público, de la Universidad Politécnica de Valencia ( Cada instancia tendrá asignado un número de referencia identificativo que será diferente para cada una. Deberá presentarse necesariamente un juego de tres copias impresas mediante la página de Internet mencionada (copias para Registro General, Servicio de Recursos Humanos e interesado). En las dependencias de la Universidad Politécnica de Valencia se pondrá a disposición de los interesados que lo requieran los recursos informáticos suficientes para acceder a dicha página web, rellenar e imprimir la instancia El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, debiendo adjuntar una fotocopia del Documento Nacional de Identidad o del Pasaporte en el caso de los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea o de aquellos Estados a los que sea de aplicación la

23 balladors i treballadores. La publicació de la convocatòria en el BOE únicament té caràcter informatiu La presentació de sol licituds es pot efectuar al Registre General de la Universitat Politècnica de València, camí de Vera, s/n, CP 46071, de València; al Registre de l Escola Politècnica d Alcoi, situat a la plaça de Ferrándiz i Carbonell, s/n, d Alcoi; al Registre de l Escola Politècnica de Gandia, situat a la carretera de Natzaret-Oliva, s/n, del Grau de Gandia, o en qualsevol de les formes establides en l article 38.4 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, redactat conforme a la Llei 4/1999, de 13 de gener. En el cas que s opte per presentar la sol licitud davant una oficina de correus, cal fer-ho en sobre obert, perquè la instància siga datada i segellada pel funcionari de correus abans de ser certificada. Si no es fa d aquesta manera, es considerarà presentada en la data d entrada en qualsevol dels llocs establits en el paràgraf anterior. Les sol licituds subscrites a l estranger poden cursar-se, en el termini expressat en la base 3.2, a través de les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents, que les trametran seguidament a l organisme competent. La persona interessada ha d adjuntar a aquesta sol licitud el comprovant bancari d haver satisfet els drets d examen Els drets d examen són 14,32, que s han d ingressar en el compte corrent número Taxes, de la Caixa d Estalvis de València (Bancaixa), a la urbana 724, situada a la Universitat Politècnica de València, camí de Vera, s/n, CP 46071, València. El pagament dels drets d examen es pot fer en efectiu o amb targeta de crèdit. En el cas de pagament en efectiu, l ingrés s ha d efectuar mitjançant el rebut emès per l aplicació d instàncies en l adreça d Internet citada en el punt 3.1. El pagament mitjançant targeta de crèdit es realitza en el moment d emplenar i imprimir la instància a través de l aplicació esmentada Estan exemptes del pagament de la taxa d examen: Les persones amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per cent, que han d acompanyar la sol licitud amb el certificat acreditatiu d aquesta condició Les persones que figuren com a demandants d ocupació durant el termini, almenys, d un mes anterior a la data de la convocatòria. Són requisits per al gaudi de l exempció que, en el termini de què es tracte, no hagueren rebutjat cap oferta d ocupació adequada ni s hagueren negat a participar, excepte per causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals i que, així mateix, no tinguen rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional. La certificació relativa a la condició de demandant d ocupació, amb els requisits assenyalats, se sol licita en l oficina dels serveis públics d ocupació. Quant a l acreditació de les rendes es realitza mitjançant una declaració jurada o promesa escrita de la persona sol licitant. Els dos documents han d incloure s en la sol licitud La falta de justificació del pagament dels drets d examen o de trobar-se n exempt determina l exclusió de l aspirant En cap cas la presentació i el pagament a les oficines a què es fa referència suposa la substitució del tràmit de presentació de la sol licitud dins del termini i en la forma escaient. 4. Admissió d aspirants 4.1. En finalitzar el termini de presentació de sol licituds, el rector dicta una resolució, que es publica en el DOCV, que conté la relació provisional d admesos i exclosos a la realització de les proves, i on consta el torn pel qual participa, com també els nomenaments dels membres que componen el tribunal de selecció Les persones aspirants poden, en el cas d error o exclusió, resoldre els defectes en què hagen incorregut en la sol licitud, o fer les reclamacions que creguen convenients en el termini de 10 dies hàbils comptadors a partir de l endemà de la publicació de la relació provisional d admesos i exclosos en el DOCV En tot cas, a fi d evitar errors i en el supòsit de produirse n, per a possibilitar-ne l esmena dins del termini i en la forma libre circulación de trabajadores y trabajadoras. La publicación de la convocatoria en el BOE tendrá únicamente carácter informativo La presentación de solicitudes se podrá efectuar en el Registro General de la Universidad Politécnica de Valencia, Camino de Vera s/nº, CP 46071, de Valencia; en el Registro de la Escuela Politécnica de Alcoi sito en la plaza Ferrandiz y Carbonell s/nº de Alcoi; en el Registro de la Escuela Politécnica de Gandia sito en la carretera Nazaret-Oliva s/nº del Grao de Gandia, o en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero. En el caso de que se optara por presentar la solicitud ante una oficina de correos, se hará en sobre abierto, para que la instancia sea fechada y sellada por el funcionario de correos antes de ser certificada. De no hacerse de esta manera se considerará presentada en la fecha de entrada en cualquiera de los lugares establecidos en el párrafo anterior. Las solicitudes suscritas en el extranjero, podrán cursarse, en el plazo expresado en la base 3.2, a través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes, quienes las remitirán seguidamente al organismo competente. El interesado/a adjuntará a dicha solicitud comprobante bancario de haber satisfecho los derechos de examen Los derechos de examen serán de 14,32, que se ingresarán en la cuenta corriente número Tasas-, de la Caja de Ahorros de Valencia (Bancaja) en la urbana 724, sita en la Universidad Politécnica de Valencia, Camino de Vera s/nº, CP 46071, Valencia. El pago de los derechos de examen podrá realizarse en efectivo o con tarjeta de crédito. En el caso de pago en efectivo el ingreso se efectuará mediante el recibo emitido por la aplicación de instancias en la dirección de Internet citada en el punto 3.1. El pago mediante tarjeta de crédito se realiza en el momento de rellenar e imprimir la instancia a través de la aplicación mencionada Estarán exentos del pago de la tasa de examen: Las personas con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento, debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de la convocatoria. Serán requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, no hubieren rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, asimismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional. La certificación relativa a la condición de demandante de empleo, con los requisitos señalados, se solicitará en la oficina de los servicios públicos de empleo. En cuanto a la acreditación de las rentas se realizará mediante una declaración jurada o promesa escrita del solicitante. Ambos documentos deberán acompañarse a la solicitud La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de encontrarse exento determinará la exclusión del aspirante En ningún caso la presentación y pago en las oficinas a que se hace referencia supondrá la sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma, de la solicitud. 4. Admisión de aspirantes 4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector dictará una resolución, que se publicará en el DOCV, que contendrá la relación provisional de admitidos y excluidos a la realización de las pruebas, constando el turno por el que participa, así como los nombramientos de los miembros que componen el Tribunal de Selección Los aspirantes podrán, en el caso de error o exclusión, subsanar los defectos en que hayan incurrido en su solicitud, o realizar las reclamaciones que tengan por conveniente en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de la relación provisional de admitidos y excluidos en el DOCV En todo caso, al objeto de evitar errores y en el supuesto de producirse los mismos, para posibilitar su subsanación en tiempo y

24 escaient, els aspirants han de comprovar fefaentment no solament que no figuren en la relació provisional d exclosos, sinó a més, que els seus noms i dades consten correctament en les pertinents relacions d admesos En transcórrer el termini de 10 dies hàbils, havent resolt els defectes, si escau, i vistes les reclamacions que corresponguen, es dicta una resolució que conté la relació definitiva d admesos i exclosos i, amb almenys una antelació de 15 dies hàbils, la data, el lloc i l hora de realització i començament dels exercicis, que es publica en el DOCV. Si escau, es publica també l ordre d actuació dels aspirants conforme al que disposa la base Els errors de fet que s hi pogueren advertir poden resoldre s en qualsevol moment, d ofici o a petició de la persona interessada. 5. Proves selectives 5.1. El procediment de selecció es realitza pel sistema de concurs oposició Fase d oposició. Consta de dos exercicis obligatoris i eliminatoris: Primer exercici Torn de promoció interna Es realitzarà per escrit i versarà sobre els coneixements que s especifiquen en l annex I d aquesta convocatòria, comprenent el bloc general (només per al torn de promoció interna) i el bloc específic. Aquest exercici es configurarà en forma de qüestionari tipus test amb quatre alternatives de resposta, de les quals només una serà la correcta. El tribunal fixarà amb l antelació suficient la durada d aquest exercici, que no pot superar les dues hores Torn d accés lliure Es realitzarà per escrit i versarà sobre els coneixements que s especifiquen en l annex I d aquesta convocatòria, comprenent el bloc general (només per al torn d accés lliure) i el bloc específic. Aquest exercici es configura en forma de qüestionari tipus test amb quatre alternatives de resposta, únicament una de les quals és la correcta. El tribunal fixarà amb l antelació suficient la durada d aquest exercici, que no pot superar les dues hores Segon exercici, comú per al torn de promoció interna i el torn d accés lliure. Consistirà en una prova pràctica sobre el temari especificat en l annex I, bloc de coneixements específics, de la present convocatòria, i les funcions a desenvolupar en el lloc de treball. La duració d aquest exercici serà fixada pel tribunal amb la suficient antelació En tots els exercicis el tribunal adoptarà les mesures que siguen necessàries per a garantir l anonimat en la valoració d aquests, i s anul laran tots els que continguen alguna marca que en puga identificar l autor Fase de concurs. Es valoren els mèrits acreditats fefaentment pels aspirants que han superat la fase d oposició conforme al barem que figura en aquesta convocatòria, i l acreditació documental dels quals s haja realitzat dins del termini establit a aquest efecte, en la base 6.3 de la present convocatòria. La fase de concurs no té caràcter eliminatori. Els punts obtinguts en la fase de concurs únicament se sumaran a la puntuació dels aspirants que han superat la fase d oposició Torn de promoció interna. La valoració dels mèrits s efectua d acord amb el barem que figura en l annex II Torn d accés lliure. La valoració dels mèrits s efectua d acord amb el barem que figura en l annex III. 6. Qualificació dels exercicis 6.1. El primer exercici es puntua de 0 a 30 punts. Cada pregunta contestada erròniament té una penalització d un terç sobre les correctes, i les respostes en blanc no punten. És necessari obtenir un mínim de 15 punts per a superar aquest exercici. La fórmula de correcció és la següent: forma, los aspirantes comprobarán fehacientemente no sólo que no figuran recogidos en la relación provisional de excluidos, sino además, que sus nombres y datos constan correctamente en las pertinentes relaciones de admitidos Transcurrido el plazo de 10 días hábiles, subsanados los defectos si procediera, y vistas las reclamaciones que correspondan, se dictará resolución que contendrá la relación definitiva de admitidos y excluidos, y con al menos una antelación de 15 días hábiles, la fecha, el lugar, la hora de celebración y comienzo de los ejercicios, que se publicará en el DOCV. En su caso se publicará también el orden de actuación de los aspirantes conforme a lo dispuesto en la base Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado. 5. Pruebas selectivas 5.1. El procedimiento de selección se realizará por el sistema de concurso-oposición Fase de oposición. Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios: Primer ejercicio Turno de promoción interna Se realizará por escrito y versará sobre los conocimientos que se especifican en el Anexo I de la presente convocatoria, comprendiendo el bloque general (sólo para el turno de promoción interna) y el bloque específico. Este ejercicio se configurará en forma de cuestionario tipo test con cuatro alternativas de respuesta, siendo únicamente una de ellas la correcta. La duración de este ejercicio será fijada por el Tribunal con la suficiente antelación Turno de acceso libre Se realizará por escrito y versará sobre los conocimientos que se especifican en el Anexo I de la presente convocatoria, comprendiendo el bloque general (sólo para el turno de acceso libre) y el bloque específico. Este ejercicio se configurará en forma de cuestionario tipo test con cuatro alternativas de respuesta, siendo únicamente una de ellas la correcta. La duración de este ejercicio será fijada por el Tribunal con la suficiente antelación Segundo ejercicio, común para el turno de promoción interna y turno de acceso libre. Consistirá en una prueba práctica sobre el temario especificado en el anexo I bloque de conocimientos específicos de la presente convocatoria, y funciones a desarrollar en el puesto de trabajo. La duración de este ejercicio será fijada por el Tribunal con la suficiente antelación En todos los ejercicios el Tribunal adoptará las medidas que sean necesarias para garantizar el anonimato en la valoración de los mismos, siendo anulados todos aquéllos en los que se contuviera alguna marca que pudiera identificar a su autor Fase de concurso: se valorarán los méritos acreditados fehacientemente por los aspirantes que hayan superado la fase de oposición conforme al baremo que figura en la presente convocatoria y cuya acreditación documental se haya realizado dentro del plazo establecido a tal efecto, en la base 6.3 de la presente convocatoria. La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio. Los puntos obtenidos en la fase de concurso únicamente se sumarán a la puntuación de los aspirantes que superaron la fase de oposición Turno de promoción interna. La valoración de los méritos se efectuará de acuerdo con el baremo que figura en el anexo II Turno de acceso libre. La valoración de los méritos se efectuará de acuerdo con el baremo que figura en el anexo III. 6. Calificación de los ejercicios 6.1. El primer ejercicio se puntuará de 0 a 30 puntos. Cada pregunta contestada erróneamente tendrá una penalización de un tercio sobre las correctas y las contestaciones en blanco no puntuarán. Será necesario obtener un mínimo de 15 puntos para superar este ejercicio. La fórmula de corrección será la siguiente:

25 ( encerts) ( errors / 3) Puntuació x30 ( aciertos) ( errores / 3) Puntuación x30 ( nre. preguntes) ( núm.. preguntas) A continuació, es configura una relació que s ordena per puntuació de major a menor amb els aspirants que han superat aquest primer exercici per cada torn, que es publica en el tauler d anuncis i, complementàriament i sense caràcter oficial, en la pàgina web del Servei de Recursos Humans, l adreça del qual és: (apartat de Gestió de PAS) El segon exercici es puntua de 0 a 30 punts. S eliminen les persones aspirants que no arriben a un mínim de 15 punts. A continuació, es configura una relació que s ordena per puntuació de major a menor amb els aspirants que han superat aquest segon exercici per cada torn, i s hi suma la nota obtinguda en el primer exercici. Es publica en el tauler d anuncis i, complementàriament i sense caràcter oficial, en la pàgina web del Servei de Recursos Humans, l adreça del qual és: (apartat de Gestió de PAS) La qualificació resultant de la totalitat dels exercicis està determinada per la suma de les puntuacions obtingudes en cadascun. Amb el resultat de l últim exercici de la fase d oposició, el tribunal exposarà al públic la relació d aspirants per cada torn que, pel fet d haver superat tots els exercicis eliminatoris, han de passar a la fase de concurs, i els citarà perquè en el termini de 10 dies hàbils comptadors a partir de l endemà de la publicació de les qualificacions presenten la documentació acreditativa dels mèrits i l experiència previstos en els annexos II i III, al Registre General de la Universitat Politècnica de València; al Registre de l Escola Politècnica Superior d Alcoi, situat a la plaça de Ferrándiz i Carbonell, s/n, d Alcoi; al Registre de l Escola Politècnica Superior de Gandia, situat a la carretera de Natzaret-Oliva, s/n, del Grau de Gandia, o en qualsevol de les formes establides en l article 38.4 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, redactat conforme a la Llei 4/1999, de 13 de gener. Únicament es valoren els mèrits al legats i acreditats suficientment pels interessats i la data d obtenció dels quals no siga posterior a la data de finalització del termini de presentació d instàncies prevista en la base 3.2. No es valoren els mèrits que no es troben suficientment acreditats, i no s admet la documentació presentada fora del termini concedit a aquest efecte en aquesta mateixa base Finalitzat el termini de presentació de documentació establit en la base anterior, el tribunal publicarà al tauler d anuncis del PAS, situat a l edifici del Rectorat, i complementàriament, i sense caràcter oficial, en la pàgina web del Servei de Recursos Humans, l adreça del qual és (apartat de Gestió de PAS), la llista provisional de valoracions per cada torn de la fase de concurs, i concedirà un termini de 10 dies hàbils comptadors a partir de l endemà de la publicació perquè les persones interessades formulen les reclamacions i esmenes d errors que estimen pertinents en relació a la baremació Una vegada resoltes les possibles al legacions i esmenes, el tribunal dicta una resolució que fixa la relació definitiva d aspirants aprovats. Per a la confecció d aquesta relació, se sumen les qualificacions obtingudes per cada aspirant en la fase d oposició i en la fase de concurs. A continuació, s ordenen per ordre de puntuació de major a menor, i la relació s interromp quan el nombre d aspirants coincideix amb el nombre de places de treball convocades per cada torn. Es publicarà en el tauler d anuncis i, complementàriament i sense caràcter oficial, en la pàgina web del Servei de Recursos Humans, l adreça del qual és: (apartat de Gestió de PAS). A continuación se configurará una relación que se ordenará por puntuación de mayor a menor con aquellos aspirantes que hayan superado este primer ejercicio por cada turno, publicándose en el tablón de anuncios y, complementariamente y sin carácter oficial, en la página Web del Servicio de Recursos Humanos cuya dirección es: (Apartado de Gestión de PAS) El segundo ejercicio se puntuará de 0 a 30 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 15 puntos. A continuación se configurará una relación que se ordenará por puntuación de mayor a menor con aquellos aspirantes que hayan superado este segundo ejercicio por cada turno, sumándole la nota obtenida en el primer ejercicio, publicándose en el tablón de anuncios y, complementariamente y sin carácter oficial, en la página Web del Servicio de Recursos Humanos cuya dirección es: (Apartado de Gestión de PAS) La calificación resultante de la totalidad de los ejercicios vendrá determinada por la suma de puntuaciones obtenidas en cada uno de ellos. Con el resultado del último ejercicio de la fase de oposición, el Tribunal expondrá al público la relación de aspirantes por cada turno que por haber superado todos los ejercicios eliminatorios deben pasar a la fase de concurso, emplazándolos para que en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de las calificaciones presenten la documentación acreditativa de los méritos y experiencia previstos en los Anexos II y III, en el Registro General de la Universidad Politécnica de Valencia, en el Registro de la Escuela Politécnica Superior de Alcoi sito en la plaza Ferrandiz y Carbonell s/nº de Alcoi; en el Registro de la Escuela Politécnica Superior de Gandia sito en carretera Nazaret-Oliva s/nº del Grao de Gandia, o en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero. Únicamente se valorarán aquellos méritos alegados y acreditados suficientemente por los interesados y cuya fecha de obtención no sea posterior a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias prevista en la base 3.2. No se valorarán aquellos méritos que no se encuentren suficientemente acreditados, no admitiéndose la documentación presentada fuera de plazo concedido a tal efecto en esta misma base Finalizado el plazo de presentación de documentación establecido en la base anterior, el Tribunal publicará en el tablón de anuncios del PAS sito en el edificio de Rectorado y, complementariamente y sin carácter oficial, en la página Web del Servicio de Recursos Humanos cuya dirección es: (Apartado de Gestión de PAS), la lista provisional de valoraciones por cada turno de la fase de concurso y concederá un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de su publicación para que los interesados formulen las reclamaciones y subsanaciones de errores que estimen pertinentes en relación a su baremación Resueltas las posibles alegaciones y subsanaciones el Tribunal dictará resolución fijando la relación definitiva de aspirantes aprobados. Para la confección de esta relación se sumarán las calificaciones obtenidas por cada aspirante en la fase de oposición y en la fase de concurso. A continuación se ordenarán por orden de puntuación de mayor a menor, interrumpiéndose la relación cuando el número de aspirantes coincida con el número de plazas de trabajo convocados por cada turno, publicándose en el tablón de anuncios y, complementariamente y sin carácter oficial, en la página Web del Servicio de Recursos Humanos cuya dirección es: (Apartado de Gestión de PAS).

26 En cas d empat entre aspirants inclosos en la mateixa relació, l ordre s estableix, en primer lloc, atesa la major puntuació obtinguda en el segon exercici i, en segon lloc, si es manté l empat, la major puntuació obtinguda en el primer exercici. Si persisteix aquest empat, es considera la major puntuació obtinguda en la fase de concurs pel que fa a l apartat d experiència professional. En última instància, l ordre s estableix per sorteig públic entre aquests. En cap cas el tribunal podrà declarar que han superat les proves selectives un nombre superior al dels llocs de treball convocats, excepte en el que preveu la base 1.1. d aquesta convocatòria. En el cas que el nombre d aspirants aprovats fóra inferior al de les places convocades, les sobrants es declararan desertes Borsa de treball. Es confecciona una borsa de treball per al campus de la localitat de Gandia amb el personal aspirant que, havent participat en les proves d accés al grup, sector, cos/escala de la convocatòria, haja aprovat algun exercici dels que constitueixen el procés selectiu, segons l ordre de prioritat que s obtinga per la puntuació aconseguida i amb preferència dels que hagen aprovat el nombre més gran d exercicis; es sumarà, amb aquesta finalitat, la puntuació obtinguda en la fase de concurs. Aquesta borsa de treball, incloent l ordre de prioritat, es publicarà al tauler d anuncis del PAS, siti en l edifici del Rectorat i, complementàriament i sense caràcter oficial, en la pàgina web del Servei de Recursos Humans, l adreça de la qual és: (apartat de gestió de PAS). 7. Desenvolupament de les proves selectives 7.1. Els exercicis tenen lloc a la ciutat de Gandia. El primer exercici es realitzarà en el lloc, la data i l hora que establisca la resolució per la qual s aprova i es publica en el DOCV la llista definitiva d admesos i exclosos de les proves objecte d aquesta convocatòria, amb una antelació no inferior a 15 dies hàbils. Aquesta data i hora ha de coincidir amb la realització del primer exercici de la convocatòria de proves selectives d accés al grup C, sector d administració especial, operador, pel sistema de concurs-oposició, que es realitzarà al campus de la localitat d Alcoi i al campus de la localitat de València Els aspirants seran convocats per a cada exercici en crida única. Els membres del tribunal de selecció i el personal col laborador no han de permetre l accés a la sala on es realitze l exercici de les persones que compareguen una vegada conclosa la crida dels aspirants convocats. En cas de realitzar-se l exercici en diverses sessions, l ordre d intervenció dels aspirants ha de començar per la lletra U, seguint l ordre alfabètic de cognoms conforme a la resolució de data 4 de maig de 2007, de la conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques (DOCV número 5.511, de data 14 de maig de 2007). Els aspirants han d acreditar la personalitat mitjançant la presentació del DNI, o del resguard amb fotografia del passaport o del permís de conduir, sense que per a aquest efecte siguen vàlides les fotocòpies compulsades d aquests documents, i també l exemplar per a la persona interessada de la sol licitud d admissió a les proves Començades les proves, el tribunal ha de fer públic l anunci de realització de la resta d exercicis al local on s ha realitzat l anterior, al tauler d anuncis del PAS, situat a l edifici del Rectorat, i complementàriament i sense caràcter oficial, en la pàgina web del Servei de Recursos Humans, l adreça del qual és (apartat de Gestió de PAS), amb una antelació mínima de 48 hores. Les valoracions de la fase de concurs es publiquen en el tauler d anuncis del PAS, situat a l edifici del Rectorat, i complementàriament i sense caràcter oficial, en la pàgina web del Servei de Recursos Humans, l adreça del qual és (apartat de Gestió de PAS). Les persones aspirants perdran el seu dret si es personen als llocs de realització quan ja s han iniciat les proves o per inassistència a aquestes, tot i que siga per causes justificades. En caso de empate entre aspirantes incluidos en la misma relación el orden se establecerá atendiendo, en primer lugar, a la mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio, y en segundo lugar, de mantenerse éste, a la mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio. Si persistiese dicho empate, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en la fase de concurso en lo que se refiere al apartado de experiencia profesional. En última instancia, el orden se establecerá por sorteo público entre éstos. En ningún caso el tribunal podrá declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior al de puestos de trabajo convocados, excepto en lo previsto en la base 1.1. de esta convocatoria. En el supuesto de que el número de aspirantes aprobados fuera inferior al de plazas convocadas, las sobrantes se declararán desiertas Bolsa de trabajo. Se confeccionará una bolsa de trabajo para el campus de la localidad de Gandía con el personal aspirante que, habiendo participado en las pruebas de acceso al grupo, sector, cuerpo/escala de la convocatoria, haya aprobado algún ejercicio de los que constituyen el proceso selectivo, según el orden de prioridad que se obtenga por la puntuación alcanzada, y con preferencia de los que hayan aprobado mayor número de ejercicios sumándose a tal efecto la puntuación obtenida en la fase de concurso. Esta Bolsa de Trabajo, incluyendo el orden de prioridad se publicará en el tablón de anuncios del PAS sito en el edificio Rectorado y, complementariamente y sin carácter oficial, en la página Web del Servicio de Recursos Humanos cuya dirección es: (Apartado de Gestión de PAS). 7. Desarrollo de las pruebas selectivas 7.1. Los ejercicios tendrán lugar en la ciudad de Gandía. El primer ejercicio se realizará en el lugar, fecha y hora que se establezca en la resolución por la que se aprueba y publica en el DOCV, la lista definitiva de admitidos y excluidos de las pruebas objeto de esta convocatoria, con una antelación no inferior a quince días hábiles, fecha y hora que coincidirá con la realización del primer ejercicio de la Convocatoria de Pruebas Selectivas de Acceso al Grupo C, sector Administración Especial, Operador por el sistema de Concurso- Oposición que se realizará en el Campus de la localidad de Alcoy y en el campus de la localidad de Valencia Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único. Los miembros del Tribunal de Selección y el personal colaborador, no permitirán el acceso a la sala, donde se realice el ejercicio, de aquellas personas que comparezcan una vez concluido el llamamiento de los aspirantes convocados. Caso de realizarse el ejercicio en varias sesiones, el orden de intervención de los aspirantes comenzará por la letra U, siguiendo el orden alfabético de apellidos conforme a la Resolución de 4 de mayo de 2007 de la conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas (DOCV número de 14 de mayo de 2007). Los aspirantes deberán acreditar su personalidad mediante la presentación del DNI, o del resguardo con fotografía, del pasaporte o del permiso de conducir, sin que para este efecto sean válidas las fotocopias compulsadas de dichos documentos, así como del ejemplar para el interesado de la solicitud de admisión a las pruebas Comenzadas las pruebas, el anuncio de celebración de los restantes ejercicios se hará público, por el Tribunal, en el local en que se haya celebrado el anterior, en el tablón de anuncios del PAS sito en el edificio de Rectorado y, complementariamente y sin carácter oficial, en la página Web del Servicio de Recursos Humanos cuya dirección es: (Apartado de Gestión de PAS), con una antelación mínima de 48 horas. Las valoraciones de la fase de concurso serán publicadas en el tablón de anuncios del PAS sito en el edificio de Rectorado, y complementariamente y sin carácter oficial, en la página Web del Servicio de Recursos Humanos cuya dirección es: (Apartado de Gestión de PAS). Los aspirantes quedarán decaídos de su derecho cuando se personen en los lugares de celebración cuando ya se hayan iniciado las pruebas o por inasistencia a las mismas, aun cuando se deba a causas justificadas.

27 8. Publicitat de les llistes El tribunal elevarà al rector les llistes definitives dels aspirants que han superat les proves per ordre de puntuació, per a la seua inserció en el DOCV. 9. Coneixements de valencià 9.1. L acreditació dels coneixements de valencià pels aspirants que han superat les proves selectives, que disposa l article 9.4 del Text refós de la llei de la funció pública valenciana, pot realitzar-se mitjançant la presentació d algun dels documents següents: a) Títol de batxiller o equivalent cursat a la Comunitat Valenciana, amb superació de les assignatures de valencià. b) Títol de l Escola Oficial d Idiomes corresponent al tercer curs de coneixements de valencià. c) Certificat de Nivell Mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià. d) Certificat de Nivell Mitjà de coneixements de valencià expedit o homologat pel Gabinet de Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València Els qui no puguen acreditar aquests coneixements, conforme al que estableix el punt anterior, han de realitzar el curs específic de valencià a què es refereix l article 9.4 del Text refós de la llei de la funció pública valenciana. 10. Presentació de documents En el termini de 20 dies hàbils, comptadors des de l endemà de la publicació en el DOCV de les relacions definitives d aprovats, els aspirants han de trametre al Servei de Recursos Humans secció de PAS d aquesta Universitat Politècnica, a través del Registre General de la Universitat Politècnica de València; del Registre de l Escola Politècnica Superior d Alcoi, situat a la plaça de Ferrándiz i Carbonell, s/n, d Alcoi; del Registre de l Escola Politècnica Superior de Gandia, situat a la carretera de Natzaret-Oliva, s/n, del Grau de Gandia, o en qualsevol de les formes establides en l article 38.4 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, redactat conforme a la Llei 4/1999, de 13 de gener, la documentació següent: Aspirants pel torn de promoció interna: a) Llevat que conste en l expedient personal, fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigible segons aquesta convocatòria o certificat acadèmic que acredite haver realitzat tots els estudis per a l obtenció del títol. En el cas de titulacions obtingudes a l estranger, ha d adjuntar-se la credencial que n acredite l homologació. b) Els aspirants amb discapacitats han de presentar el certificat de la conselleria de Benestar Social, o dels òrgans competents d altres administracions públiques, que acredite una discapacitat igual o superior al 33%, així com la capacitat per a ocupar les funcions que corresponguen a les vacants oferides. c) Certificat mèdic acreditatiu de posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l exercici de les funcions de les places de treball oferides. A aquest efecte, els reconeixements es fan a través del Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral de la Universitat Politècnica de València, a fi que aquest realitze el reconeixement mèdic pertinent i expedisca el certificat mèdic corresponent. Aspirants pel torn d accés lliure: a) Fotocòpia del DNI, o del document que n acredite la nacionalitat, o del passaport en el cas dels nacionals dels estats membres de la Unió Europea o dels estats on s aplique la lliure circulació de treballadors i treballadores, i, si escau, els documents que acrediten el vincle de parentiu i el fet de viure a costa o estar a càrrec del nacional d un altre estat amb el qual tinga aquest vincle. Així mateix, han de presentar una declaració signada o promesa del fet que no està separat de dret del cònjuge i, si escau, del fet que l aspirant viu al seu càrrec. b) Fotocopia compulsada del títol acadèmic exigible segons aquesta convocatòria o certificat acadèmic que acredite haver realit- 8. Publicidad de las listas El Tribunal elevará al Rector las listas definitivas de los aspirantes que han superado las pruebas por orden de puntuación, para su inserción en el DOCV. 9. Conocimientos de Valenciano 9.1. La acreditación de los conocimientos de valenciano por los aspirantes que hayan superado las pruebas selectivas, que dispone el artículo 9.4 del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública Valenciana, podrá realizarse mediante la presentación de alguno de los siguientes documentos: a) Título de Bachiller o equivalente cursado en la Comunidad Valenciana, con superación de las asignaturas de valenciano. b) Título de la Escuela Oficial de Idiomas correspondiente al tercer curso de conocimientos de valenciano. c) Certificado de nivel medio de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià. d) Certificado de nivel medio de Conocimientos de Valenciano expedido u homologado por el Gabinete de Normalización Lingüística de la Universidad Politécnica de Valencia Quienes no puedan acreditar estos conocimientos, conforme a lo establecido en el punto anterior, deberán realizar el curso específico de valenciano al que se refiere el artículo 9.4 del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública Valenciana. 10. Presentación de documentos En el plazo de 20 días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación en el DOCV de las relaciones definitivas de aprobados, los aspirantes deberán remitir al Servicio de Recursos Humanos Sección PAS de esta Universidad Politécnica a través del Registro General de la Universidad Politécnica de Valencia en el Registro de la Escuela Politécnica Superior de Alcoi sito en la plaza Ferrandiz y Carbonell s/nº de Alcoi; en el Registro de la Escuela Politécnica Superior de Gandia sito en carretera Nazaret-Oliva s/nº del Grao de Gandia o en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, la siguiente documentación: Aspirantes por el turno de promoción interna: a) Salvo que conste en el expediente personal, fotocopia compulsada del título académico exigible según la presente convocatoria o certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios para la obtención del título. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá adjuntarse la credencial que acredite su homologación. b) Los aspirantes discapacitados, deberán presentar certificación de la conselleria de Bienestar Social u órganos competentes de otras Administraciones Públicas, que acredite discapacitación igual o superior al 33%, así como su capacidad para desempeñar las funciones que correspondan a las vacantes ofertadas. c) Certificado médico acreditativo de poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el desempeño de las funciones de las plazas de trabajo ofertados. A estos efectos los reconocimientos se realizaran a través del Servicio Integrado de Prevención y Salud Laboral de la Universidad Politécnica de Valencia, al objeto de que éste realice el pertinente reconocimiento médico y expida el certificado médico que proceda. Aspirantes por el turno de acceso libre: a) Fotocopia del DNI, o del documento que acredite su nacionalidad o del Pasaporte en el caso de los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea o de aquellos Estados a los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores y trabajadoras, y en su caso los documentos que acrediten su vínculo de parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado con el que tenga dicho vínculo. Así mismo deberán presentar declaración firmada o promesa de éste de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo. b) Fotocopia compulsada del título académico exigible según la presente convocatoria o certificación académica que acredite haber

28 zat tots els estudis per a l obtenció del títol. En el cas de titulacions obtingudes a l estranger, ha d adjuntar-se la credencial que n acredite l homologació. c) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a empleats o càrrecs públics per resolució judicial, per a l accés al cos o escala del funcionariat. En el cas de ser nacional d un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, al seu estat i en els mateixos termes, l accés a l ocupació pública. d) Certificat mèdic acreditatiu de posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l exercici de les funcions dels llocs de treball oferits. A aquest efecte, els reconeixements es fan a través del Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral de la Universitat Politècnica de València, a fi que aquest realitze el reconeixement mèdic pertinent i expedisca el certificat mèdic corresponent. e) Els aspirants amb discapacitats han de presentar la certificació de la conselleria de Benestar Social, o òrgans competents d altres administracions públiques, que acredite la discapacitat igual o superior al 33%, així com la capacitat per a ocupar les funcions que corresponguen a les vacants oferides Els aspirants seleccionats que dins del termini establit en el punt anterior, i excepte casos de força major, no presenten la documentació acreditativa o d aquesta es dedueix que no disposen d algun dels requisits exigits, no poden ser nomenats funcionaris de carrera, sense perjudici de la responsabilitat en què pogueren haver incorregut per falsedat en les sol licituds de participació Els que tinguen la condició de personal funcionari públic o de personal laboral al servei de la Universitat Politècnica de València estan exempts de justificar les condicions i els requisits que ja tinguen anteriorment acreditats davant d aquesta. En tot cas, ha de presentar obligatòriament la documentació prevista en l apartat d) i, si s escau, la de l apartat e). La plaça no ocupada per l aspirant que no presente la documentació quedarà vacant. 11. Nomenament de funcionaris Conclòs el procés selectiu i transcorregut el termini de presentació de la documentació, els qui l han superat seran nomenats funcionaris de carrera mitjançant una resolució que es publicarà en el DOCV, amb l especificació de la destinació adjudicada, sobre la base de l ordre de puntuació obtingut pels aspirants i segons la petició de destinació a la vista dels llocs vacants que s oferisquen. Les persones aspirants que concórreguen pel torn de promoció interna tenen preferència respecte dels aspirants que concórreguen per accés lliure general, per a l elecció dels llocs vacants que s oferisquen. El termini de presa de possessió de la destinació adjudicada ha de constar en la resolució assenyalada en el primer paràgraf d aquesta base. Amb la finalitat d assegurar la cobertura de les places convocades, quan es produïsquen renúncies dels aspirants seleccionats, abans del nomenament o presa de possessió, el rector pot requerir al tribunal de selecció la relació complementària dels aspirants que seguisquen als proposats, per al possible nomenament com a funcionaris de carrera. 12. Informació respecte de les dades recollides Les dades subministrades per les persones interessades poden quedar incorporades en un fitxer automatitzat que constituiria la base de dades de personal o la base de dades de la borsa de treball, de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) El fitxer queda sota la responsabilitat del Rectorat de la Universitat Politècnica de València, al camí de Vera, s/n, DP 46071, de València. realizado todos los estudios para la obtención del título. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá adjuntarse la credencial que acredite su homologación. c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleados o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. d) Certificado médico acreditativo de poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el desempeño de las funciones de los puestos de trabajo ofertados. A estos efectos los reconocimientos se realizaran a través del Servicio Integrado de Prevención y Salud Laboral de la Universidad Politécnica de Valencia, al objeto de que éste realice el pertinente reconocimiento médico y expida el certificado médico que proceda. e) Los aspirantes discapacitados, deberán presentar certificación de la conselleria de Bienestar Social u órganos competentes de otras Administraciones Públicas, que acredite discapacitación igual o superior al 33%, así como su capacidad para desempeñar las funciones que correspondan a las vacantes ofertadas Los y las aspirantes seleccionados que dentro del plazo establecido en el punto anterior, y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación acreditativa o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación Quienes tuvieran la condición de funcionarios/as públicos/ as o de personal laboral al servicio de la Universidad Politécnica de Valencia estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos que ya tuvieran anteriormente acreditados ante la misma. En todo caso deberán presentar obligatoriamente la documentación prevista en el apartado d) y en su caso la del apartado e). La plaza no ocupada por el aspirante que no presente la documentación quedará vacante. 11. Nombramiento de funcionarios Concluido el proceso selectivo y transcurrido el plazo de presentación de la documentación, quienes lo hubieran superado serán nombrados funcionarios de carrera mediante Resolución que se publicará en el DOCV, con especificación del destino adjudicado, en base al orden de puntuación obtenido por los aspirantes y según la petición de destino a la vista de los puestos vacantes que le oferten. Los aspirantes que concurran por el turno de promoción interna, tendrán preferencia respecto de los aspirantes que concurran por acceso libre, para la elección de los puestos vacantes que se les oferten. El plazo de toma de posesión del destino adjudicado, se hará constar en la Resolución señalada en el primer párrafo de la presente base. Con el fin de asegurar la cobertura de las plazas convocadas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesión, el Rector podrá requerir al Tribunal de Selección, relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible nombramiento como funcionarios de carrera. 12. Información respecto de los datos recogidos Los datos suministrados por los interesados pondrán quedar incorporados en un fichero automatizado que constituya la Base de datos de personal o la Base de datos de bolsa de trabajo, de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD) El fichero quedará bajo la responsabilidad del Rectorado de la Universidad Politécnica de Valencia, en el Camino de Vera s/nº, DP de Valencia.

29 12.3. La informació obtinguda serà processada exclusivament per a la gestió de personal Les dades de caràcter personal són tractades amb el grau de protecció que estableix el Reial decret 994/1999, d 11 de juny, en el qual s estableixen les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal, i s adoptaran les mesures de seguretat necessàries per a garantir la confidencialitat i la integritat de la informació Les persones interessades poden exercir els drets d accés, rectificació, cancel lació i oposició, en compliment del que estableix la LOPD, davant el Servei de Recursos Humans (PAS) de la Universitat Politècnica de València, situat al camí de Vera, s/n, DP 46071, de València. 13. Tribunal El tribunal de selecció d aquestes proves selectives és nomenat pel rector en la resolució que fa pública la relació provisional d admesos i exclosos, amb una antelació mínima d un mes a la data del començament de les proves, i ha d estar compost per: President o presidenta: un vicerector o vicerectora de la Universitat Politècnica de València o persona en qui delegue. Quatre vocals, designats pel rector de la Universitat Politècnica de València, funcionaris de carrera. Un secretari o secretària, funcionari de carrera de la Universitat Politècnica de València, que hi actua amb veu però sense vot. Així mateix, es designa un tribunal suplent amb la mateixa composició El tribunal, per a la realització de les proves, pot designar els col laboradors, ajudants i assessors especialistes que estime oportuns Els membres del tribunal i els col laboradors, ajudants i assessors especialistes han d abstenir-se i poden ser recusats per les persones interessades quan hi concórreguen circumstàncies de les previstes en els articles 28 i 29 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Així mateix, han d abstenir-se els qui hagueren realitzat tasques de preparació d aspirants en els cinc anys anteriors a la publicació d aquesta convocatòria. Tots els membres del tribunal han de reunir els requisits establits en l article 13.4 del Text refós de la llei de la funció pública valenciana i, almenys la meitat més un d aquests, ha de tenir una titulació corresponent a la mateixa àrea de coneixements que l exigida per a l ingrés El tribunal i els col laboradors, ajudants i el personal especialista pot exigir dels aspirants, en qualsevol moment, que acrediten la identitat A l efecte de comunicacions i de qualssevol altres incidències, el tribunal tindrà la seu a la Universitat Politècnica de València, camí de Vera, s/n, CP 46071, València El tribunal té la categoria assenyalada en el Decret 24/1997, d 11 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis. El tribunal té la consideració d òrgan col legiat de l administració, i com a tal està sotmès a les normes contingudes en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. 14. Recursos Contra aquesta convocatòria i les bases, que són definitives en la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptadors a partir de l endemà de la seua publicació en el DOCV, davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que estableixen els articles 109 i 110 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, La información obtenida será procesada exclusivamente para la gestión de personal Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección que establece el Real Decreto 994/1999 de 11 de junio, en el cual se establecen las medidas de seguridad de los fichero automatizados que contienen datos de carácter personal, y se adoptarán las medidas de seguridad necesarias para garantizar la confidencialidad y la integridad de la información Las personas interesadas podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en cumplimiento de lo que establece la LOPD, ante el Servicio de Recursos Humanos (PAS) de la Universidad Politécnica de Valencia, sito en el Camino de Vera s/nº, DP de Valencia. 13. Tribunal El Tribunal de Selección de las presentes pruebas selectivas, será nombrado por el Rector en la resolución que haga pública la relación provisional de admitidos y excluidos con una antelación mínima de un mes a la fecha del comienzo de las pruebas, estando compuesto por: Presidente/a: Un Vicerrector de la Universidad Politécnica de Valencia o persona en quien delegue. Cuatro vocales, designados por el Rector de la Universidad Politécnica de Valencia, funcionarios/as de carrera. Un/a secretario/a, funcionario/a de carrera de la Universidad Politécnica de Valencia, que actuará con voz pero sin voto. Asimismo, se designará un Tribunal suplente con la misma composición El Tribunal, para la realización de las pruebas, podrá designar los colaboradores, ayudantes y asesores especialistas que estime oportunos Los miembros del Tribunal, así como los colaboradores, ayudantes y asesores especialistas, deberán abstenerse y podrán ser recusados por los interesados cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo deberán abstenerse aquéllos que hubieren realizado tareas de preparación de aspirantes en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria. Todos los miembros del Tribunal deberán reunir los requisitos establecidos en el artículo 13.4 del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública Valenciana, y al menos la mitad más uno de los mismos deberá tener una titulación correspondiente a la misma área de conocimientos de la exigida para el ingreso El Tribunal, así como los colaboradores, ayudantes y el personal especialista, podrá exigir de los aspirantes, en cualquier momento, que acrediten su identidad A los efectos de comunicaciones y de cualesquiera otras incidencias el Tribunal tendrá su sede en la Universidad Politécnica de Valencia, Camino de Vera s/n, CP 46071, Valencia El Tribunal tendrá la categoría señalada en el Decreto 24/1997, de 11 de febrero, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre indemnizaciones por razón del servicio y gratificaciones por servicios. El Tribunal tendrá la consideración de órgano colegiado de la administración, y como tal estará sometido a las normas contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 14. Recursos Contra la presente convocatoria y sus bases, que son definitivas en la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el DOCV, ante los órganos jurisdiccionales de lo Contencioso Administrativo de la Comunidad Valenciana, de conformidad con lo establecido en los artículos 109 y 110 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

30 segons la redacció modificada per la Llei 4/1999, així com els articles 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa, i potestativament poden interposar el recurs de reposició, en el termini d un mes, davant el rector, de conformitat amb els articles 116 i 117 de la referida Llei 30/1992, segons la redacció modificada per la Llei 4/ Contra els actes del tribunal es pot interposar un recurs d alçada davant el rector d aquesta Universitat en el termini d un mes, a partir de l endemà de la publicació de la corresponent resolució del tribunal. València, 12 de desembre de El rector de la Universitat Politècnica de València: Juan Juliá Igual. Común, según redacción modificada por la Ley 4/1999, así como los artículos 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y potestativamente podrán interponer el recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el Rector, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la referida Ley 30/1992, según su redacción modificada por la Ley 4/ Contra los actos del Tribunal podrá interponerse recurso de alzada ante el Rector de esta Universidad en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación de la correspondiente resolución del Tribunal. Valencia, 12 de diciembre de El rector de la Universidad Politécnica de Valencia: Juan Juliá Igual. ANNEX I Denominació dels llocs: Operador Classificació dels llocs: C19 E023 Titulació: BUP, batxiller superior, formació professional de segon grau, haver superat la prova d accés per a majors de 25 anys a la universitat o titulació equivalent Funcions del lloc: Instal lació, configuració, adaptació, reubicació, ampliació, revisió mèdica i manteniment dels equips informàtics centrals, perifèrics i elements de comunicació de la zona de responsabilitat. Instal lació, manteniment i modificació del cablatge i elements de la xarxa. Instal lació i configuració de programari. Atenció d usuaris i avaries. Gestió dels procediments d atenció d incidències i suport a usuaris. Aplicar els estàndards informàtics i de comunicacions de la Universitat, i col laborar en el desenvolupament d aquests. Gestió de la utilització de recursos. Salvaguarda de les instal lacions. Participar en la implantació de mecanismes de seguretat informàtica i de comunicacions. I totes les funcions inherents al lloc de treball i la categoria professional. Temari: Bloc general (només per al torn de promoció interna): 1. La Llei 7/2007, de 12 d abril, de l estatut bàsic de l empleat públic. 2. La Llei orgànica d universitats 3. Els Estatuts de la Universitat Politècnica de València: règim jurídic (títol preliminar: capítols I i II). Estructura de la Universitat (títol primer). El govern de la Universitat (títol segon). 4. La Llei de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d aplicació i definicions. Drets i obligacions. Serveis de prevenció. Consulta i participació dels treballadors. Responsabilitats i sancions. 5. El Manual de drets i obligacions del personal de la Universitat Politècnica de València en matèria de seguretat i salut en el treball. 6. La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal: disposicions generals (títol I); principis de la protecció de dades (títol II); drets de les persones (títol III); fitxers de titularitat pública (títol IV, capítol 1). Bloc general (només per al torn d accés lliure): 1. La Constitució espanyola de 1978: principis fonamentals. Drets i deures fonamentals. Garantia i suspensió. Els principis rectors de la política econòmica i social. La reforma de la Constitució. L organització territorial de l estat. ANEXO I Denominación de los puestos: Operador Clasificación de los puestos: C19 E023 Titulación: B.U.P, Bachiller Superior, Formación Profesional de Segundo Grado, o hayan superado la prueba de acceso para mayores de 25 años a la Universidad, o titulación equivalente Funciones del puesto: Instalación, configuración, adaptación, reubicación, ampliación, chequeo y mantenimiento de los equipos informáticos centrales, periféricos y elementos de comunicación de su zona de responsabilidad. Instalación, mantenimiento y modificación del cableado y elementos de la red. Instalación y configuración de software. Atención de usuarios y averías. Gestión de los procedimientos de atención de incidencias y soporte a usuarios. Aplicar los estándares informáticos y de comunicaciones de la Universidad, y colaborar en el desarrollo de los mismos. Gestión de la utilización de recursos. Salvaguardia de las instalaciones. Participar en la implantación de mecanismos de seguridad informática y de comunicaciones. Y todas aquellas funciones inherentes al puesto de trabajo y categoría profesional. Temario: Bloque general (sólo para el turno de Promoción Interna): 1. La Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público. 2. La Ley Orgánica de Universidades 3. Los Estatutos de la Universidad Politécnica de Valencia: Régimen Jurídico (Titulo Preliminar: capítulos I y II). Estructura de la Universidad (Titulo Primero). Del Gobierno de la Universidad (Titulo Segundo) 4. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Objeto, ámbito de aplicación y definiciones. Derechos y obligaciones. Servicios de prevención. Consulta y participación de los trabajadores. Responsabilidades y sanciones. 5. Manual de derechos y obligaciones del personal de la Universidad Politécnica de Valencia en materia de seguridad y salud en el trabajo. 6. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal: Título I. Disposiciones Generales; Título II. Principios de la protección de datos; Título III. Derechos de las personas; Título IV. Capítulo I. Ficheros de titularidad pública. Bloque general (sólo para el turno de Acceso Libre): 1. La Constitución española de 1978: Sus principios fundamentales. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión. Los principios rectores de la política económica y social. La reforma de la Constitución. La organización territorial del Estado.

31 2. L Estatut d Autonomia de la Comunitat Valenciana: significat. Les institucions de la Comunitat Valenciana: composició, organització i competències. 3. La Llei 7/2007, de 12 d abril, de l estatut bàsic de l empleat públic. 4. La Llei orgànica d universitats 5. Els Estatuts de la Universitat Politècnica de València: règim jurídic (títol preliminar: capítols I i II). Estructura de la Universitat (títol primer). El govern de la Universitat (títol segon). 6. La Llei de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d aplicació i definicions. Drets i obligacions. Serveis de prevenció. Consulta i participació dels treballadors. Responsabilitats i sancions. 7. El Manual de drets i obligacions del personal de la Universitat Politècnica de València en matèria de seguretat i salut en el treball. 8. La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal: disposicions generals (títol I); principis de la protecció de dades (títol II); drets de les persones (títol III); fitxers de titularitat pública (títol IV, capítol 1). Bloc específic: 1. Conceptes informàtics bàsics. Maquinari/programari. Arquitectura. Sistema operatiu. Llenguatges. Programes. 2. Elements dels equips informàtics. Interfícies. Controladors. Perifèrics. L ordinador personal. Estacions de treball. 3. Cablatge de xarxa. Normalització. Procediments d instal lació i verificació. 4. Comunicacions i xarxes d àrea local i extensa. Dispositius. Protocols Ethernet. 5. Protocols TCP/IP. Sistema d adreçament. Configuració i verificació d equips. 6. Xarxes sense fil. Sistemes basats en IEEE Xarxes privades virtuals. Conceptes generals. Configuració. 8. Sistemes operatius: definició i conceptes generals. Estructura. Tipus de sistemes operatius. 9. Instal lació i configuració d estacions de treball en entorn MS- Windows (XP, 2003 i Vista) i Linux (en distribucions RedHat, SuSE, Ubuntu). Gestió de perifèrics. Ús de recursos compartits. 10. Instal lació i configuració de servidors en entorn MS-Windows 200x. directori actiu. Serveis. Gestió de perifèrics. Cues d impressió. Còpies de seguretat. 11. Replicació d instal lacions i configuracions. Eina Ghost. 12. Serveis d informació en Internet. Serveis web i de correu electrònic. 13. Serveis de valor afegit de les xarxes IP i equips en entorns docents: aspectes fonamentals de les aplicacions de telefonia, vídeo, videoprojecció i videoconferència. 14. Sistemes d atenció a l usuari de serveis d informàtica. Normativa ISO 20000: especificacions, processos de resolució de problemes i incidències. 15. Seguretat en sistemes informàtics: mecanismes d infecció i atac. Antivirus. Tallafocs d usuari. Certificats. Mecanismes de còpia i recuperació de dades. Norma UNE L organització preventiva d un servei. 17. Diferents figures de l organigrama preventiu (seguretat i salut) d un servei: les figures N1, N2, N3, N4 i N Manipulació manual de càrregues. 19. L ergonomia en tasques administratives. 20. El procés d implantació del sistema de gestió ambiental a la Universitat Politècnica de València. 21. La gestió dels residus no perillosos a la Universitat Politècnica de València. Normativa aplicable. 22. La gestió de residus perillosos a la Universitat Politècnica de València: monitors informàtics, sistemes d alimentació ininterrompuda i altres. Normativa aplicable. 2. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana: Significado. Las instituciones de la Comunidad Valenciana: composición, organización y competencias. 3. La Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público. 4. La Ley Orgánica de Universidades 5. Los Estatutos de la Universidad Politécnica de Valencia: Régimen Jurídico (Titulo Preliminar: capítulos I y II). Estructura de la Universidad (Titulo Primero). Del Gobierno de la Universidad (Titulo Segundo) 6. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Objeto, ámbito de aplicación y definiciones. Derechos y obligaciones. Servicios de prevención. Consulta y participación de los trabajadores. Responsabilidades y sanciones. 7. Manual de derechos y obligaciones del personal de la Universidad Politécnica de Valencia en materia de seguridad y salud en el trabajo. 8. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal: Título I. Disposiciones Generales; Título II. Principios de la protección de datos; Título III. Derechos de las personas; Título IV. Capítulo I. Ficheros de titularidad pública. Bloque específico: 1. Conceptos informáticos básicos. Hardware/Software. Arquitectura. Sistema Operativo. Lenguajes. Programas. 2. Elementos de los equipos informáticos. Interfaces. Controladoras. Periféricos. El ordenador personal. Estaciones de trabajo. 3. Cableado de red. Normalización. Procedimientos de instalación y verificación. 4. Comunicaciones y redes de área local y extensa. Dispositivos. Protocolos Ethernet. 5. Protocolos TCP/IP. Sistema de direccionamiento. Configuración y verificación de equipos. 6. Redes inalámbricas. Sistemas basados en IEEE Redes Privadas Virtuales. Conceptos generales. Configuración. 8. Sistemas Operativos: definición y conceptos generales. Estructura. Tipos de sistemas operativos. 9. Instalación y configuración de estaciones de trabajo en entorno MS-Windows (XP, 2003 y Vista) y Linux (en distribuciones RedHat, SuSE, Ubuntu). Gestión de periféricos. Uso de recursos compartidos. 10. Instalación y configuración de servidores en entorno MS-Windows 200x. directorio Activo. Servicios. Gestión de periféricos. Colas de impresión. Copias de seguridad. 11. Replicación de instalaciones y configuraciones. Herramienta Ghost. 12. Servicios de información en Internet. Servicios Web y de correo electrónico. 13. Servicios de valor añadido de las redes IP y equipos en entornos docentes: aspectos fundamentales de las aplicaciones de telefonía, video, videoproyección y videoconferencia. 14. Sistemas de atención al usuario de servicios de informática. Normativa ISO 20000: especificaciones; procesos de resolución de problemas e incidencias. 15. Seguridad en Sistemas Informáticos: mecanismos de infección y ataque. Antivirus. Firewalls de usuario. Certificados. Mecanismos de copia y recuperación de datos. Norma UNE La Organización Preventiva de un Servicio. 17. Diferentes figuras del Organigrama Preventivo (seguridad y salud) de un Servicio: las figuras N1; N2; N3; N4 y N Manipulación manual de cargas. 19. La Ergonomía en tareas administrativas. 20. El proceso de implantación del Sistema de Gestión Ambiental en la Universidad Politécnica de Valencia. 21. Gestión de los residuos no peligrosos en la Universidad Politécnica de Valencia. Normativa aplicable. 22. Gestión de residuos peligrosos en la Universidad Politécnica de Valencia: monitores informáticos, sistemas de alimentación ininterrumpida y otros. Normativa aplicable.

32 ANNEX II Barem Antiguitat: Es valora 1 punt per any complet de serveis en actiu en les diferents administracions públiques fins a un màxim de 10 punts. A aquests efectes, es computen els serveis previs reconeguts de conformitat amb el que disposa la Llei 70/1978, de 26 de desembre. Titulació acadèmica: Es valora només una única titulació acadèmica oficial de nivell superior a les especificades en l annex I, amb 2 punts. Grau personal: Grau personal consolidat a la data de finalització del termini de presentació d instàncies, que es valora de la manera següent: Grau inferior a 19: 2 punts. Grau igual a 19: 3 punts. Grau superior a 19: 4 punts. Treball desenvolupat: Es valora per cada any de prestació de serveis o part proporcional, i no es computen, a aquest efecte de treball desenvolupat, les fraccions inferiors a un mes, en llocs de treball del grup D, d administració especial, d acord amb el nivell del complement de destinació assignat a aquests, d acord amb l escala següent: Llocs de nivell inferior a 19: 0,5 punts per any de serveis prestats. Llocs de nivell igual a 19: 1 punt per any de serveis prestats. Llocs de nivell superior a 19: 2 punts per any de serveis prestats. Aquest apartat es valora fins a un màxim de 20 punts i un màxim de 10 anys de serveis prestats en l administració. A aquest efecte, es computen els períodes en què les persones aspirants han ocupat llocs amb assignació de complement de destinació de nivell superior. A aquest efecte, es valora l exercici de llocs de treball amb destinació definitiva. ANEXO II Baremo Antigüedad: Se valorará 1 punto por año completo de servicios en activo en las distintas administraciones públicas hasta un máximo de 10 puntos. A estos efectos se computarán los servicios previos reconocidos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre. Titulación académica: Se valorará solo una única titulación académica oficial de nivel superior a las especificadas en el Anexo I, con 2 puntos. Grado personal: Grado personal consolidado a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, valorándose de la siguiente forma: Grado inferior a 19: 2 puntos. Grado igual a 19: 3 puntos. Grado superior a 19: 4 puntos. Trabajo desarrollado: Se valorará por cada año de prestación de servicios o parte proporcional, no computándose a estos efectos de trabajo desarrollado las fracciones inferiores a un mes, en puestos de trabajo del grupo D, administración especial, de acuerdo con el nivel de complemento de destino asignado a los mismos, de acuerdo con la siguiente escala: Puestos de nivel inferior a 19: 0,5 puntos por año de servicios prestados. Puestos de nivel igual a 19: 1 punto por año de servicios prestados. Puestos de nivel superior a 19: 2 puntos por año de servicios prestados. Este apartado se valorará hasta un máximo de 20 puntos y un máximo de 10 años de servicios prestados en la administración. A tal efecto se computarán los períodos en los que los aspirantes hayan estado desempeñando puestos con asignación de complemento de destino de nivel superior. A estos efectos se valorará el desempeño de puestos de trabajo con destino definitivo. ANNEX III Barem Experiència professional: es valora fins a un màxim de 4 anys i 24 punts l experiència professional en llocs de treball corresponents a la mateixa categoria i grup que les vacants especificades en la present convocatòria. Es prorratejaran proporcionalment els mesos complets i no es consideraran els períodes inferiors a un mes, d acord amb l escala següent: ANEXO III Baremo Experiencia profesional: se valorará hasta un máximo de 4 años y 24 puntos la experiencia profesional en puestos de trabajo correspondientes a la misma categoría y grupo de las vacantes especificadas en la presente convocatoria, prorrateándose proporcionalmente los meses completos, sin considerar los periodos inferiores a un mes, conforme a la siguiente escala: Experiència laboral Puntuació per mes complet treballat Puntuació per any complet treballat Universitat Politècnica de València 0,5000 6,00 Altres universitats públiques 0,2500 3,00 Altres administracions públiques 0,1250 1,50 Empresa privada 0,0625 0,75 * * * * Experiencia Laboral en: Puntuación por mes completo trabajado Puntuación por año completo trabajado Universidad Politécnica de Valencia Otras Universidades Públicas Otras Administraciones Públicas ,50 Empresa Privada ,75

33 Per serveis prestats com a contractat laboral o funcionari en l àmbit de la Universitat Politècnica de València. Per serveis prestats com a contractat laboral o funcionari en l àmbit d altres universitats públiques diferents de la Universitat Politècnica de València. Per serveis prestats com a contractat laboral o funcionari en l àmbit de qualsevol altra administració pública. Per serveis prestats com a contractat laboral en el sector privat. Únicament es considera acreditada aquesta experiència professional si s aporta certificat oficial dels períodes de cotització en el règim general de la seguretat social o en algun dels règims especials dins del grup de cotització de la categoria i el grup mencionats en l apartat 1.1 d aquesta convocatòria, juntament amb els contractes de treball, els nomenaments com a personal funcionari interí i/o les nòmines que acrediten la relació contractual i la categoria professional. En el cas dels empleats públics, s admeten amb aquest fi els certificats de serveis prestats, on consten les dades anteriors (grup professional i categoria professional, així com els períodes de contractació o els nomenaments) expedits per l òrgan competent. Cursos de formació i perfeccionament: es valoren fins a un màxim de 8 punts només els cursos de formació i perfeccionament que estiguen relacionats directament amb les funcions dels llocs de treball objecte de la present convocatòria. La valoració s efectua segons el barem següent, sense que es consideren els cursos fins a 9 hores i, cas que hi haja dos cursos amb el mateix contingut, només es considera el de més duració: Nre. d hores Puntuació total De 10 a 14 0,40 De 15 a 19 1,00 De 20 a 29 1,60 De 30 a 49 2,00 De 50 a 74 2,40 75 o més hores 3,00 Només es valoren aquests cursos si els han impartit centres oficialment reconeguts o si estan homologats per un organisme públic competent en el marc dels programes de formació contínua, de formació ocupacional o de formació d empleats públics; l aspirant ha d acreditar aquest aspecte. Es consideren amb aquest efecte els cursos de formació contínua impartits per les organitzacions sindicals i que es troben inclosos dins dels respectius acords amb l administració. En cap cas no es puntuaran en aquest apartat els cursos de valencià i d idiomes, ni els cursos pertanyents a una carrera universitària, els cursos de doctorat i els de diferents instituts de les universitats quan formen part del pla d estudis del centre, ni els cursos derivats de processos selectius, promoció interna, plans d ocupació i adaptació del règim jurídic a la naturalesa dels llocs que s ocupen. Titulacions acadèmiques: es valora una titulació acadèmica oficial de nivell superior a les especificades en l annex I, amb 1,50 punts. Amb aquest efecte, no es considera com a titulació la superació de les proves d accés de majors de 25 anys. Coneixement de valencià: es valora fins a un màxim de 4 punts, sempre que s acredite estar en possessió del pertinent certificat o homologació expedit pel Gabinet de Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València o la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, d acord amb l escala que tot seguit s indica (en el cas que es tinguen dos o mes nivells, només es valora el del nivell més alt): Per a llocs dels grups A o B Elemental 1,50 punts Mitjà 3,00 punts Superior 4,00 punts Por servicios prestados como contratado laboral o funcionario en el ámbito de la Universidad Politécnica de Valencia. Por servicios prestados como contratado laboral o funcionario en el ámbito de otras Universidades Públicas distintas a la Universidad Politécnica de Valencia. Por servicios prestados como contratado laboral o funcionario en el ámbito de cualquier otra administración pública. Por servicios prestados como contratado laboral en el sector privado. Únicamente se considerará acreditada esta experiencia profesional si se aporta certificación oficial de periodos de cotización en el régimen general de la Seguridad Social o en alguno de los regímenes especiales dentro del grupo de cotización de la categoría y grupo mencionados en el apartado 1.1 de la presente convocatoria, junto con los contratos de trabajo; nombramientos de funcionario interino y/o nóminas que acrediten la relación contractual y categoría profesional. En el caso de los empleados públicos, se admitirá a tal efecto la certificación de servicios prestados donde consten los datos anteriores (Grupo profesional y categoría profesional, así como periodos de contratación o nombramientos) expedidos por el órgano competente. Cursos de formación y perfeccionamiento: se valorarán hasta un máximo de 8 puntos únicamente los cursos de formación y perfeccionamiento que estén relacionados directamente con las funciones de los puestos de trabajo objeto de la presente convocatoria. La valoración se efectuará conforme al siguiente baremo, sin que se consideren los cursos hasta 9 horas y caso de que haya dos cursos con el mismo contenido, sólo será considerado el de mayor duración: Nº de Horas Puntuación total De 10 a De 15 a De 20 a De 30 a De 50 a o más horas 3.00 Sólo se valorarán estos cursos si han sido impartidos por centros oficialmente reconocidos, o si están homologados por un organismo público competente en el marco de programas de formación continua, de formación ocupacional o de formación de empleados públicos, debiendo el aspirante acreditar tal extremo. Se considerarán a estos efectos los cursos de formación continua impartidos por las Organizaciones Sindicales y que se encuentren incluidos dentro de los respectivos Acuerdos con la administración. En ningún caso se puntuaran en el presente apartado los cursos de valenciano y de idiomas, ni los cursos pertenecientes a una carrera universitaria, cursos de doctorado y los de diferentes institutos de las universidades cuando formen parte del plan de estudios del centro, ni los cursos derivados de procesos selectivos, promoción interna, planes de empleo y adaptación del régimen jurídico a la naturaleza de los puestos que se ocupan. Titulaciones académicas: se valorará una titulación académica oficial de nivel superior a las especificadas en el anexo I, con 1,50 puntos. A estos efectos, no se considerará como titulación la superación de las pruebas de acceso de mayores de 25 años. Conocimiento de valenciano: se valorará hasta un máximo de 4 puntos, siempre que se acredite estar en posesión del pertinente certificado u homologación expedido por el Gabinete de Normalización Lingüística de la Universidad Politécnica de Valencia o la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, con arreglo a la escala que a continuación se indica, valorándose en caso de estar en posesión de dos niveles o más niveles, únicamente el de mayor nivel: Para puestos de los Grupos A ó B Elemental 1.50 puntos Mitjà 3.00 puntos Superior 4.00 puntos Per a llocs dels grups C o D Oral Elemental 1,50 punts 3,00 punts Para puestos de los Grupos C ó D Oral 1.50 puntos Elemental 3.00 puntos

34 Mitjà 4,00 punts Superior 4,00 punts Altres mèrits: es valoren fins a un màxim de 2,5 punts. Per a llocs dels grups A, B, C i D d administració general i administració especial Haver superat el 3r curs d idioma comunitari de l Escola Oficial d Idiomes: 0,75 punts Haver superat el 5è curs d idioma comunitari de l Escola Oficial d Idiomes: 1,50 punts Mitjà 4.00 puntos Superior 4.00 puntos Otros méritos: se valorará hasta un máximo de 2.5 puntos Para puestos de los Grupos A, B, C y D de Administración General y Administración Especial Haber superado el 3º Curso de Idioma Comunitario de la Escuela Oficial de Idiomas: 0,75 puntos Haber superado el 5º Curso de Idioma Comunitario de la Escuela Oficial de Idiomas: 1.50 puntos Només per a llocs dels grups A i B d administració especial Impartició de cursos (per cada 10 crèdits): 0,50 punts Ponències presentades i aprovades en congressos sobre matèries relacionades amb les funcions del lloc: 1,25 punts per ponència Beques, només es valoren les beques una vegada obtinguda la titulació acadèmica corresponent, i sempre que estiguen relacionades amb matèries del lloc de treball oferit: 1,25 punts per any complet Publicacions en S. C. I.: 0,25 punts per citació Coneixement d idiomes de la Unió Europea: es valora el coneixement de llengües oficials de la Unió Europea diferents de la llengua espanyola, que cal acreditar documentalment mitjançant certificats expedits per l Escola Oficial d Idiomes, segons els nivells especificats. En el cas que en un mateix idioma comunitari s haja superat tant el tercer curs com el cinquè, només es computarà aquest últim. Per a la valoració dels idiomes comunitaris, en cap cas no es consideren els cursos superats d idiomes inclosos en els plans d estudis de batxiller elemental, graduat escolar, formació professional, batxiller superior i estudis universitaris de qualsevol nivell. Així mateix, i en el supòsit de cursos impartits, aquests es valoren una vegada només. No són susceptibles de valoració les successives edicions d un mateix curs o amb el mateix contingut, valorant-se en aquest cas el curs impartit de major durada. Solo para puestos de los Grupos A y B de Administración Especial Impartición de Cursos, (por cada 10 créditos): 0,50 puntos Ponencias presentadas y aprobadas en Congresos sobre materias relacionadas con las funciones del puesto: 1,25 puntos por ponencia Becas, únicamente se valorarán las becas una vez obtenida la titulación académica correspondiente, y siempre que estén relacionadas con materias del puesto de trabajo ofertado. : 1,25 puntos por año completo Publicaciones en S.C.I.: 0,25 por citación Conocimiento de idiomas de la Unión Europea: se valorará el conocimiento de lenguas oficiales de la Unión Europea, diferentes de la lengua española acreditándose documentalmente mediante certificados expedidos por la Escuela Oficial de Idiomas, según los niveles especificados. En el caso de que en un mismo idioma comunitario se haya superado tanto el tercer curso como el quinto, sólo se computará este último. Para la valoración de los idiomas Comunitarios, en ningún caso se considerarán los cursos superados de idiomas incluidos en los planes de estudios de Bachiller Elemental, Graduado Escolar, Formación Profesional, Bachiller Superior y de estudios universitarios de cualquier nivel. Asimismo, y en el supuesto de cursos impartidos, éstos se valorarán por una sola vez, no siendo susceptibles de ser valoradas sucesivas ediciones de un mismo curso o con el mismo contenido, valorándose en este caso el curso impartido de mayor duración.

35 SOL LICITUD D'ADMISSIÓ A PROVES SELECTIVES EN L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA INGRÉS COM A PERSONAL FUNCIONARI DADES PERSONALS Nif/Dni Primer cognom Segon cognom Nom D.Naixement Sexe Adreça: Carrer o plaça i número Adreça: C.Postal Adreça: Municipi Adreça: Província Adreça: País Telefons de contacte Nacionalitat CONVOCATÒRIA Identificació Torn D. Publicació DOGV D. Resolució Idioma realització proves Minusvalidesa Adaptació sol licitada Prova optativa: - Valencià - Idioma comunitari TíTOLS ACADÈMICS OFICIALS Exigit en la convocatòria ALTRES REQUISITS EXIGITS EN LA CONVOCATÒRIA TAXA Exempció de taxa Drets d'examen Forma de pagament El sotasignant sol licita l'admissió a les proves selectives a què es refereix aquesta instància, i DECLARA que són certes les dades que s'hi consignen i que reuneix les condicions per a l'ingrés en la funció pública i les indicades especialment en la convocatòria abans esmentada. Així mateix, es compromet a provar documentalment totes les dades que figuren en la sol licitud. En...,... de... de... Signat: Les vostres dades personals quedaran incloses en el fitxer automatitzat de la Universitat Politècnica de València, que es compromet a no fer-ne un ús distint d'aquell per al qual han estat demanades, d'acord amb la Llei orgànica 15/1999 de protecció de les dades. Podeu exercir, per escrit, els drets d'accés, rectificació, cancel lació i, si escau, d'oposició, davant del Servei de Recursos Humans d'aquesta Universitat Excm. y Magfc. Rector de la Universitat Politècnica de València

36 SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA INGRESO COMO PERSONAL FUNCIONARIO DATOS PERSONALES Nif/Dni Primer apellido Segundo apellido Nombre F.Nacimiento Sexo Domicilio: Calle o plaza y número Domicilio: C.Postal Domicilio: Municipio Domicilio: Provincia Domicilio: País Teléfonos de contacto Nacionalidad CONVOCATORIA Identificación Turno F. Publicación DOGV F. Resolución Idioma realización pruebas Minusvalía Adaptación solicitada Prueba optativa: - Valenciano - Idioma comunitario TITULOS ACADÉMICOS OFICIALES Exigido en la convocatoria OTROS REQUISITOS EXIGIDOS EN LA CONVOCATORIA TASA Exección de tasa Derechos de examen Forma de pago El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso en la función pública y las señaladas especialmente en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en la solicitud. En...,... de... de... Firmado: Sus datos personales quedarán incluidos en el fichero automatizado de la Universidad Politécnica de Valencia, que se compromete a no utilizarlos para un uso distinto de aquel para el cual han sido solicitados, de acuerdo con la Ley orgánica 15/1999 de protección de los datos. Puede ejercer, por escrito, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, si procede, de oposición en el Servicio de Recursos Humanos de esta Universidad. Excmo. y Magfco. Rector de la Universidad Politécnica de Valencia

37 Universitat Politècnica de València RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2007 de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d accés al grup C, sector d administració especial, operador, pel sistema de concurs oposició, al campus de la localitat d Alcoi (codi: 2007/P/FC/C/14). [2007/15287] Universidad Politécnica de Valencia RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2007, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al grupo C, sector administración especial, operador, por el sistema de concurso oposición, en el campus de Alcoy (Código: 2007/P/FC/ C/14). [2007/15287] A fi d atendre les necessitats de personal en aquesta administració pública encarregada del servei públic de l educació superior, aquest Rectorat, de conformitat amb el que disposa l article 75 de la Llei orgànica 6/2001, d universitats, de 21 de desembre; la Llei 7/2007, de 12 d abril, del estatut bàsic del empleat públic, com també el Text refós de la llei de la funció pública valenciana i el Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, acorda convocar proves d accés al grup C, sector d administració especial, operador, de la Universitat Politècnica de València, d acord amb les bases següents: 1. Objecte de la convocatòria 1.1. Aquesta convocatòria té per objecte la selecció de personal per a cobrir 1 plaça vacant del grup C, sector d administració especial, operador de la Universitat Politècnica de València, campus de la localitat d Alcoi, pels torn que s indica a continuació i fins a un màxim d un 10% addicional, de conformitat amb el que disposen els articles 61.8 i 70 de la Llei 7/2007, de 12 d abril, de l estatut bàsic de l empleat públic: Torn lliure: 1 Prèviament a la declaració de la superació d aquestes proves selectives, la Universitat Politècnica de València pot incrementar el nombre de vacants fins a un màxim del 10% addicional, d acord amb el que disposen els articles 61.8 i 70 de la Llei 7/2007, de 12 d abril, de l estatut bàsic de l empleat públic. El tribunal establirà, per a les persones discapacitades que ho sol liciten, les adaptacions necessàries per a la realització de les proves. A aquest efecte, les persones interessades han de formular la petició corresponent en la sol licitud de participació en aquest concurs oposició La realització d aquestes proves selectives s ha d ajustar al que preveu el Text refós de la llei de la funció pública valenciana i la normativa que el desenvolupa D acord amb el que preveu l article 75.2 de la Llei orgànica 6/2001, d universitats, de 21 de desembre, aquesta convocatòria es publica en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) i en el Boletín Oficial del Estado (BOE), mitjançant un breu resum. La publicació del DOCV és la que es pren com a referència a l efecte del còmput de terminis per a la presentació d instàncies. La resta de resolucions administratives derivades d aquesta convocatòria es publiquen únicament en el DOCV. 2. Condicions generals dels aspirants 2.1. Per a l admissió a aquestes proves selectives, els aspirants han de reunir els requisits següents: a) Tenir la nacionalitat espanyola o dels estats membres de la Unió Europea; ser cònjuge d espanyol o dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, de qualsevol nacionalitat, sempre que no estiguen separats de dret; ser descendent dels anteriors o del cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de 21 anys o majors d aquesta edat dependents. Així mateix, s estén igualment a les persones incloses en l àmbit d aplicació dels tractats internacionals acordats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en què s aplique la lliure circulació de treballadors. b) Tenir complits els 16 anys i no excedir, si escau, l edat màxima de jubilació forçosa. Con el fin de atender las necesidades de personal en esta Administración Pública encargada del servicio público de la educación superior, este Rectorado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades así como la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, el Texto Refundido de la Ley de la Función Pública Valenciana y Decreto 33/1999, de 9 de marzo del Gobierno Valenciano, acuerda convocar pruebas de acceso al grupo C, sector administración especial, operador de la Universidad Politécnica de Valencia, con arreglo a las siguientes bases: 1. Objeto de la convocatoria 1.1. La presente convocatoria tiene por objeto la selección de personal para cubrir 1 plaza vacante del grupo C, sector administración especial, operador de la Universidad Politécnica de Valencia, campus de la localidad de Alcoy, por el turno que a continuación se indica, y hasta un máximo de un 10% adicional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61.8 y 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público: Turno libre: 1 Previo a la declaración de la superación de estas pruebas selectivas, se podrá incrementar por parte de la Universidad Politécnica de Valencia, el número de vacantes hasta un máximo del 10% adicional, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 61.8 y 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. El Tribunal establecerá, para las personas discapacitadas que así lo soliciten, las adaptaciones necesarias para la realización de las pruebas. A tal efecto, los interesados deberán formular la petición correspondiente en la solicitud de participación en el presente concurso-oposición La realización de las presentes pruebas selectivas se ajustará a lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de la Función Pública Valenciana y normativa de desarrollo De acuerdo con lo previsto en el artículo 75.2 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades, esta convocatoria se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) y en el Boletín Oficial del Estado (BOE), siendo la publicación en el DOCV, la que se tomará como referencia a los efectos del cómputo de plazos para presentación de instancias. El resto de resoluciones administrativas derivadas de esta convocatoria se publicarán únicamente en el DOCV. 2. Condiciones generales de los aspirantes 2.1. Para ser admitido a estas pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: a) Tener la nacionalidad española, o ser nacional de los Estados miembros de la Unión Europea, los cónyuges de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de derecho y sus descendientes, y a los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de esa edad dependientes. Así mismo se extiende igualmente a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. b) Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

38 c) Estar en possessió del títol que consta en l annex I, o complir les condicions per a obtenir-lo en la data en què acabe el termini de presentació d instàncies. d) No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l exercici de les funcions corresponents. e) No haver sigut separat/separada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a empleats o càrrecs públics per resolució judicial, per a l accés al cos o escala de funcionari. En el cas de ser nacional d un altre estat, no trobar-se inhabilitat/ inhabilitada o en situació equivalent ni haver sigut sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, al seu estat i en els mateixos termes, l accés a l ocupació pública Les condicions per a l admissió a les proves s han de tenir en el moment de finalització del termini de presentació de sol licituds i mantenir-se durant tot el procés selectiu, fins al moment de la presa de possessió com a funcionaris de carrera. 3. Sol licituds 3.1. Forma. Qui desitge prendre part en aquestes proves selectives, ha de presentar una sol licitud segons el model oficial, que ha de ser impresa a través de la pàgina d Internet, d accés públic, de la Universitat Politècnica de València ( Cada instància té assignat un número de referència identificatiu, que és diferent per a cada una. Cal presentar necessàriament un joc de tres còpies impreses mitjançant la pàgina d Internet esmentada (còpies per al Registre General, el Servei de Recursos Humans i la persona interessada). A les dependències de la Universitat Politècnica de València es posarà a disposició de les persones interessades que ho requerisquen els recursos informàtics suficients per a accedir a l esmentada pàgina web, omplir i imprimir la instància El termini de presentació de sol licituds és de 20 dies hàbils comptadors a partir de l endemà de la publicació d aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Cal adjuntar una fotocòpia del document nacional d identitat o del passaport en el cas dels nacionals dels estats membres de la Unió Europea o d aquells estats a què s aplique la lliure circulació de treballadors i treballadores. La publicació de la convocatòria al BOE té únicament caràcter informatiu La presentació de sol licituds es podrà efectuar en el Registre General de la Universitat Politècnica de València, camí de Vera, s/n, CP 46071, València, edifici del Rectorat; en el Registre de l Escola Politècnica Superior d Alcoi, plaça de Ferrándiz i Carbonell, s/n, Alcoi; en el Registre de l Escola Politècnica Superior de Gandia, carretera de Natzaret-Oliva, s/n, Grau de Gandia, o en qualsevol de les formes establides en l article 38.4 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, redactat segons la Llei 4/1999, de 13 de gener. En el cas que s opte per presentar la sol licitud davant una oficina de correus, s ha de fer en sobre obert, perquè la instància figure datada i segellada pel funcionari de correus abans de ser certificada. Si no es fa d aquesta manera, es considerarà presentada en la data d entrada en qualsevol dels llocs establits en el paràgraf anterior. Les sol licituds subscrites a l estranger es poden cursar, en el termini expressat en la base 3.2, a través de les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents, les quals les trametran seguidament a l organisme competent. La persona interessada ha d adjuntar a l esmentada sol licitud el comprovant bancari d haver satisfet els drets d examen Els drets d examen són de14,32, que s ingressen en el compte corrent número taxes-, de la Caixa d Estalvis de València, Castelló i Alacant (Bancaixa), a la urbana 724, situada a la Universitat Politècnica de València, camí de Vera, s/n, CP 46071, València. El pagament dels drets d examen podrà realitzar-se en efectiu o amb targeta de crèdit. c) Estar en posesión del título que consta en el Anexo I, o cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias. d) No padecer enfermedad, ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las funciones correspondientes. e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleados o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público Las condiciones para ser admitido a las pruebas, deberán reunirse en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante todo el proceso selectivo, hasta el momento de la toma de posesión como funcionarios de carrera. 3. Solicitudes 3.1. Forma. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán presentar una instancia, conforme a modelo oficial, que deberá ser impresa a través de la página de Internet, de acceso público, de la Universidad Politécnica de Valencia ( Cada instancia tendrá asignado un número de referencia identificativo que será diferente para cada una. Deberá presentarse necesariamente un juego de tres copias impresas mediante la página de Internet mencionada (copias para Registro General, Servicio de Recursos Humanos e interesado). En las dependencias de la Universidad Politécnica de Valencia se pondrá a disposición de los interesados que lo requieran los recursos informáticos suficientes para acceder a dicha página web, rellenar e imprimir la instancia 3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, debiendo adjuntar una fotocopia del Documento Nacional de Identidad o del Pasaporte en el caso de los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea o de aquellos Estados a los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores y trabajadoras. La publicación de la convocatoria en el BOE tendrá únicamente carácter informativo La presentación de solicitudes se podrá efectuar en el Registro General de la Universidad Politécnica de Valencia, Camino de Vera s/nº, CP 46071, de Valencia; en el Registro de la Escuela Politécnica de Alcoi sito en la plaza Ferrandiz y Carbonell s/nº de Alcoi; en el Registro de la Escuela Politécnica de Gandia sito en la carretera Nazaret-Oliva s/nº del Grao de Gandia, o en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero. En el caso de que se optara por presentar la solicitud ante una oficina de correos, se hará en sobre abierto, para que la instancia sea fechada y sellada por el funcionario de correos antes de ser certificada. De no hacerse de esta manera se considerará presentada en la fecha de entrada en cualquiera de los lugares establecidos en el párrafo anterior. Las solicitudes suscritas en el extranjero, podrán cursarse, en el plazo expresado en la base 3.2, a través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes, quienes las remitirán seguidamente al organismo competente. El interesado/a adjuntará a dicha solicitud comprobante bancario de haber satisfecho los derechos de examen Los derechos de examen serán de 14,32, que se ingresarán en la cuenta corriente número Tasas-, de la Caja de Ahorros de Valencia (Bancaja) en la urbana 724, sita en la Universidad Politécnica de Valencia, Camino de Vera s/nº, CP 46071, Valencia. El pago de los derechos de examen podrá realizarse en efectivo o con tarjeta de crédito.

39 En el cas de pagament en efectiu, l ingrés s efectua mitjançant el rebut emès per l aplicació d instàncies a l adreça d Internet esmentada en el punt 3.1. El pagament mitjançant targeta de crèdit es realitza en el moment d omplir i imprimir la instància a través de l aplicació esmentada Queden exemptes del pagament de la taxa d examen: Les persones amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%, que han d acompanyar la sol licitud amb un certificat acreditatiu d aquesta condició Les persones que figuren com a demandants d ocupació durant el termini, almenys, d un mes anterior a la data de la convocatòria. Són requisits per al gaudi de l exempció que, en el termini de què es tracte, no hagen rebutjat cap oferta d ocupació adecuada, ni s hagen negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals, i que, així mateix, no tinguen rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional. La certificació relativa a la condició de demandant d ocupació, amb els requisits assenyalats, se sol licita a l oficina dels serveis públics d ocupació. Quant a l acreditació de les rendes, es realitza mitjançant una declaració jurada o promesa escrita del sol licitant. Ambdós documents han d adjuntar-se a la sol licitud La falta de justificació del pagament dels drets d examen o de trobar-se exempt determina l exclusió de l aspirant En cap cas la presentació i el pagament a les oficines a què es fa referència suposa la substitució del tràmit de presentació de la sol licitud, dins del termini i en la forma escaient. 4. Admissió d aspirants 4.1. Finalitzat el termini de presentació de sol licituds, el rector dicta una resolució, que es publica en el DOCV, que conté la relació provisional d admesos i exclosos a la realització de les proves, així com els nomenaments dels membres que componen el tribunal de selecció Els aspirants poden, en el cas d error o exclusió, esmenar els defectes en què hagen incorregut en la sol licitud o realitzar les reclamacions que consideren convenients, en el termini de 10 dies hàbils comptadors a partir de l endemà de la publicació de la relació provisional d admesos i exclosos en el DOCV En tot cas, a fi d evitar errors i, en el supòsit de produir-se n, possibilitar l esmena en temps i forma, els aspirants han de comprovar fefaentment no sols que no figuren en la relació provisional d exclosos sinó, a més, que els noms i les dades consten correctament en les relacions d admesos pertinents Transcorregut el termini de 10 dies hàbils, esmenats els defectes, si escau, i vistes les reclamacions que corresponguen, es dicta una resolució que conté la relació definitiva d admesos i exclosos, i, almenys amb una antelació de 15 dies hàbils, la data, el lloc i l hora de realització i començament dels exercicis, que es publica en el DOCV. Si s escau, es publica també l ordre d actuació dels aspirants segons el que disposa la base Els errors de fet que es puguen advertir, es poden esmenar en qualsevol moment, d ofici o a petició de la persona interessada. 5. Proves selectives 5.1. El procediment de selecció es realitza pel sistema de concurs oposició Fase d oposició. Consta de dos exercicis obligatoris i eliminatoris: Primer exercici. Es realitza per escrit i versa sobre els coneixements que s especifiquen en l annex I de la present convocatòria. Aquest exercici es configura en forma de qüestionari tipus test amb quatre alternatives de resposta, de les quals només una és la correcta. La durada d aquest exercici és fixada pel tribunal amb l antelació suficient Segon exercici. Consisteix en una prova pràctica sobre el temari especificat en l annex I, bloc de coneixements específics, de la En el caso de pago en efectivo el ingreso se efectuará mediante el recibo emitido por la aplicación de instancias en la dirección de Internet citada en el punto 3.1. El pago mediante tarjeta de crédito se realiza en el momento de rellenar e imprimir la instancia a través de la aplicación mencionada Estarán exentos del pago de la tasa de examen: Las personas con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento, debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de la convocatoria. Serán requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, no hubieren rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, asimismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional. La certificación relativa a la condición de demandante de empleo, con los requisitos señalados, se solicitará en la oficina de los servicios públicos de empleo. En cuanto a la acreditación de las rentas se realizará mediante una declaración jurada o promesa escrita del solicitante. Ambos documentos deberán acompañarse a la solicitud La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de encontrarse exento determinará la exclusión del aspirante En ningún caso la presentación y pago en las oficinas a que se hace referencia supondrá la sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma, de la solicitud. 4. Admisión de aspirantes 4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector dictará una resolución, que se publicará en el DOCV, que contendrá la relación provisional de admitidos y excluidos a la realización de las pruebas, así como los nombramientos de los miembros que componen el Tribunal de Selección Los aspirantes podrán, en el caso de error o exclusión, subsanar los defectos en que hayan incurrido en su solicitud, o realizar las reclamaciones que tengan por conveniente en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de la relación provisional de admitidos y excluidos en el DOCV En todo caso, al objeto de evitar errores y en el supuesto de producirse los mismos, para posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán fehacientemente no sólo que no figuran recogidos en la relación provisional de excluidos, sino además, que sus nombres y datos constan correctamente en las pertinentes relaciones de admitidos Transcurrido el plazo de 10 días hábiles, subsanados los defectos si procediera, y vistas las reclamaciones que correspondan, se dictará resolución que contendrá la relación definitiva de admitidos y excluidos, y con al menos una antelación de 15 días hábiles, la fecha, el lugar, la hora de celebración y comienzo de los ejercicios, que se publicará en el DOCV. En su caso se publicará también el orden de actuación de los aspirantes conforme a lo dispuesto en la base Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado. 5. Pruebas selectivas 5.1. El procedimiento de selección se realizará por el sistema de concurso-oposición Fase de oposición. Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios: Primer ejercicio. Se realizará por escrito y versará sobre los conocimientos que se especifican en el anexo I de la presente convocatoria. Este ejercicio se configurará en forma de cuestionario tipo test con cuatro alternativas de respuesta, siendo únicamente una de ellas la correcta. La duración de este ejercicio será fijada por el Tribunal con la suficiente antelación Segundo ejercicio. Consistirá en una prueba práctica sobre el temario especificado en el anexo I bloque de conocimientos especí-

40 present convocatòria, i les funcions a desenvolupar en el lloc de treball. La durada d aquest exercici és fixada pel tribunal amb l antelació suficient En tots els exercicis, el tribunal ha de prendre les mesures necessàries per a garantir-ne l anonimat en la valoració. S anul len tots aquells que continguen alguna marca que puga identificar-ne l autor Fase de concurs. Es valoren els mèrits acreditats fefaentment pels aspirants que han superat la fase d oposició conforme al barem que figura en aquesta convocatòria, i l acreditació documental dels quals s haja realitzat dins del termini establit a aquest efecte, en la base 6.3 de la present convocatòria. La fase de concurs no té caràcter eliminatori. Els punts obtinguts en la fase de concurs únicament se sumen a la puntuació dels aspirants que van superar la fase d oposició. 6. Qualificació dels exercicis 6.1. El primer exercici es puntua de 0 a 30 punts. Cada resposta errònia té una penalització d un terç sobre les correctes, i les respostes en blanc no puntuen. Cal obtenir un mínim de 15 punts per a superar aquest exercici. La fórmula de correcció és la següent: ficos de la presente convocatoria, y funciones a desarrollar en el puesto de trabajo. La duración de este ejercicio será fijada por el Tribunal con la suficiente antelación En todos los ejercicios el Tribunal adoptará las medidas que sean necesarias para garantizar el anonimato en la valoración de los mismos, siendo anulados todos aquéllos en los que se contuviera alguna marca que pudiera identificar a su autor Fase de concurso: se valorarán los méritos acreditados fehacientemente por los aspirantes que hayan superado la fase de oposición conforme al baremo que figura en la presente convocatoria y cuya acreditación documental se haya realizado dentro del plazo establecido a tal efecto, en la base 6.3 de la presente convocatoria. La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio. Los puntos obtenidos en la fase de concurso únicamente se sumarán a la puntuación de los aspirantes que superaron la fase de oposición. 6. Calificación de los ejercicios 6.1. El primer ejercicio se puntuará de 0 a 30 puntos. Cada pregunta contestada erróneamente tendrá una penalización de un tercio sobre las correctas y las contestaciones en blanco no puntuarán. Será necesario obtener un mínimo de 15 puntos para superar este ejercicio. La fórmula de corrección será la siguiente: ( encerts) ( errors / 3) Puntuació x30 ( nre. preguntes) ( aciertos) ( errores / 3) Puntuación x30 ( núm.. preguntas) A continuació, es configura una relació que s ordena per puntuació de major a menor amb aquells aspirants que han superat aquest primer exercici. Es publica al tauler d anuncis i, complementàriament i sense caràcter oficial, en la pàgina web del Servei de Recursos Humans, l adreça de la qual és: (apartat de Gestió de PAS) El segon exercici es puntua de 0 a 30 punts. S eliminen els aspirants que no aconsegueixen un mínim de 15 punts. A continuació, es configura una relació que s ordena per puntuació de major a menor amb aquells aspirants que han superat aquest segon exercici, i s hi suma la nota obtinguda en el primer exercici. Es publica al tauler d anuncis i, complementàriament i sense caràcter oficial, en la pàgina web del Servei de Recursos Humans, l adreça de la qual és: (apartat de Gestió de PAS) La qualificació resultant de la totalitat dels exercicis està determinada per la suma de les puntuacions obtingudes en cada un d aquests. Amb el resultat de l últim exercici de la fase d oposició, el tribunal exposa al públic la relació d aspirants que, per haver superat tots els exercicis eliminatoris, han de passar a la fase de concurs, i se ls cita perquè en el termini de 10 dies hàbils comptadors a partir de l endemà de la publicació de les qualificacions presenten la documentació acreditativa dels mèrits i de l experiència previstos en l annex II, al Registre General de la Universitat Politècnica de València; al Registre de l Escola Politècnica Superior d Alcoi, siti a la plaça de Ferrándiz i Carbonell, s/n, d Alcoi, i al Registre de l Escola Politècnica Superior de Gandia, siti a la carretera de Natzaret-Oliva, s/n, del Grau de Gandia, o en qualsevol de les formes establides en l article 38.4 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, redactat segons la Llei 4/1999, de 13 de gener. Només es valoren aquells mèrits al legats i acreditats suficientment pels interessats, la data d obtenció dels quals no és posterior a la data de finalització del termini de presentació d instàncies prevista en la base 3.2. A continuación se configurará una relación que se ordenará por puntuación de mayor a menor con aquellos aspirantes que hayan superado este primer ejercicio, publicándose en el tablón de anuncios y, complementariamente y sin carácter oficial, en la página Web del Servicio de Recursos Humanos cuya dirección es: (Apartado de Gestión de PAS) El segundo ejercicio se puntuará de 0 a 30 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 15 puntos. A continuación se configurará una relación que se ordenará por puntuación de mayor a menor con aquellos aspirantes que hayan superado este segundo ejercicio, sumándole la nota obtenida en el primer ejercicio, publicándose en el tablón de anuncios y, complementariamente y sin carácter oficial, en la página Web del Servicio de Recursos Humanos cuya dirección es: (Apartado de Gestión de PAS) La calificación resultante de la totalidad de los ejercicios vendrá determinada por la suma de puntuaciones obtenidas en cada uno de ellos. Con el resultado del último ejercicio de la fase de oposición, el Tribunal expondrá al público la relación de aspirantes por cupos que, por haber superado todos los ejercicios eliminatorios deben pasar a la fase de concurso, emplazándolos para que en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de las calificaciones presenten la documentación acreditativa de los méritos y experiencia previstos en Anexo II, en el Registro General de la Universidad Politécnica de Valencia, en el Registro de la Escuela Politécnica Superior de Alcoi sito en la plaza Ferrandiz y Carbonell s/nº de Alcoi; en el Registro de la Escuela Politécnica Superior de Gandia sito en carretera Nazaret-Oliva s/nº del Grao de Gandia, o en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero. Únicamente se valorarán aquellos méritos alegados y acreditados suficientemente por los interesados y cuya fecha de obtención no sea posterior a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias prevista en la base 3.2.

41 No es valoren aquells mèrits que no es troben suficientment acreditats, i no s admet la documentació presentada fora del termini concedit amb aquest fi en aquesta mateixa base Finalitzat el termini de presentació de documentació establit en la base anterior, el tribunal publica al tauler d anuncis del PAS, siti a l edifici del Rectorat, i, complementàriament i sense caràcter oficial, en la pàgina web del Servei de Recursos Humans, l adreça de la qual és: (apartat de Gestió de PAS), la llista provisional de valoracions de la fase de concurs, i concedeix un termini de 10 dies hàbils comptadors a partir de l endemà de la publicació perquè les persones interessades formulen les reclamacions i esmenes d errors que estimen pertinents en relació a la baremació Resoltes les possibles al legacions i esmenes, el tribunal dicta una resolució on es fixa la relació definitiva d aspirants aprovats. Per a la confecció d aquesta relació, se sumen les qualificacions obtingudes per cada aspirant en la fase d oposició i en la fase de concurs. A continuació, s ordenen per ordre de puntuació de major a menor, relació que s interromp quan el nombre d aspirants coincideix amb el nombre de llocs de treball convocats; es publica al tauler d anuncis i, complementàriament i sense caràcter oficial, en la pàgina web del Servei de Recursos Humans, l adreça de la qual és: (apartat de Gestió de PAS). En el cas d empat entre aspirants inclosos en la mateixa relació, l ordre s estableix, en primer lloc, segons la major puntuació obtinguda en el segon exercici i, en segon lloc, si es manté l empat, segons la major puntuació obtinguda en el primer exercici. Si persisteix l empat, es té en compte la major puntuació obtinguda en la fase de concurs, en l apartat d experiència professional. En última instància, l ordre s estableix per sorteig públic entre aquests. En cap cas el tribunal podrà declarar que han superat les proves selectives un nombre superior al dels llocs de treball convocats, excepte en el que preveu la base 1.1. d aquesta convocatòria. En el cas que el nombre d aspirants aprovats siga inferior al de les places convocades, les sobrants es declararien desertes Borsa de treball. Es confecciona una borsa de treball per al campus de la localitat de Alcoi amb el personal aspirant que, havent participat en les proves d accés al grup, sector, cos/escala de la convocatòria, haja aprovat algun exercici dels que constitueixen el procés selectiu, segons l ordre de prioritat que s obtinga per la puntuació aconseguida i amb preferència dels que hagen aprovat el nombre més gran d exercicis; es sumarà, amb aquesta finalitat, la puntuació obtinguda en la fase de concurs. Aquesta borsa de treball, incloent l ordre de prioritat, es publica al tauler d anuncis del PAS, siti a l edifici del Rectorat i, complementàriament i sense caràcter oficial, en la pàgina web del Servei de Recursos Humans, l adreça de la qual és: (apartat de Gestió del PAS). 7. Desenvolupament de les proves selectives 7.1. Els exercicis tindran lloc a la ciutat d Alcoi. El primer exercici es realitzarà en el lloc, la data i l hora que establisca la resolució per la qual s aprova i es publica en el DOCV la llista definitiva d admesos i exclosos de les proves objecte d aquesta convocatòria, amb una antelació no inferior a 15 dies hàbils. Aquesta data i hora ha de coincidir amb la realització del primer exercici de la convocatòria de proves selectives d accés al grup C, sector d administració especial, operador, pel sistema de concurs-oposició, que es realitzarà al campus de la localitat de Gandia i al campus de la localitat de València Els aspirants es convoquen per a cada exercici en crida única. Els membres del tribunal de selecció i el personal col laborador no permetran l accés a la sala on es realitze l exercici d aquelles persones que compareguen una vegada conclosa la crida dels aspirants convocats. No se valorarán aquellos méritos que no se encuentren suficientemente acreditados, no admitiéndose la documentación presentada fuera de plazo concedido a tal efecto en esta misma base Finalizado el plazo de presentación de documentación establecido en la base anterior, el Tribunal publicará en el tablón de anuncios del PAS sito en el edificio de Rectorado y, complementariamente y sin carácter oficial, en la página Web del Servicio de Recursos Humanos cuya dirección es: (Apartado de Gestión de PAS), la lista provisional de valoraciones por cupos de la fase de concurso y concederá un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de su publicación para que los interesados formulen las reclamaciones y subsanaciones de errores que estimen pertinentes en relación a su baremación Resueltas las posibles alegaciones y subsanaciones el Tribunal dictará resolución fijando la relación definitiva de aspirantes aprobados. Para la confección de esta relación se sumarán las calificaciones obtenidas por cada aspirante en la fase de oposición y en la fase de concurso. A continuación se ordenarán por orden de puntuación de mayor a menor, interrumpiéndose la relación cuando el número de aspirantes coincida con el número de puestos de trabajo convocados, publicándose en el tablón de anuncios y, complementariamente y sin carácter oficial, en la página Web del Servicio de Recursos Humanos cuya dirección es: (Apartado de Gestión de PAS). En caso de empate entre aspirantes incluidos en la misma relación el orden se establecerá atendiendo, en primer lugar, a la mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio, y en segundo lugar, de mantenerse éste, a la mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio. Si persistiese dicho empate, se atenderá a la mayor puntuación obtenida en la fase de concurso en lo que se refiere al apartado de experiencia profesional. En última instancia, el orden se establecerá por sorteo público entre éstos. En ningún caso el tribunal podrá declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior al de puestos de trabajo convocados, excepto en lo previsto en la base 1.1. de esta convocatoria. En el supuesto de que el número de aspirantes aprobados fuera inferior al de plazas convocadas, las sobrantes se declararán desiertas Bolsa de trabajo. Se confeccionará una bolsa de trabajo para el campus de la localidad de Alcoy con el personal aspirante que, habiendo participado en las pruebas de acceso al grupo, sector, cuerpo/escala de la convocatoria, haya aprobado algún ejercicio de los que constituyen el proceso selectivo, según el orden de prioridad que se obtenga por la puntuación alcanzada, y con preferencia de los que hayan aprobado mayor número de ejercicios sumándose a tal efecto la puntuación obtenida en la fase de concurso. Esta bolsa de trabajo, incluyendo el orden de prioridad se publicará en el tablón de anuncios del PAS sito en el edificio Rectorado y, complementariamente y sin carácter oficial, en la página Web del Servicio de Recursos Humanos cuya dirección es: (Apartado de Gestión de PAS). 7. Desarrollo de las pruebas selectivas 7.1. Los ejercicios tendrán lugar en la ciudad de Alcoy. El primer ejercicio se realizará en el lugar, fecha y hora que se establezca en la resolución por la que se aprueba y publica en el DOCV, la lista definitiva de admitidos y excluidos de las pruebas objeto de esta convocatoria, con una antelación no inferior a quince días hábiles, fecha y hora que coincidirá con la realización del primer ejercicio de la Convocatoria de Pruebas Selectivas de Acceso al Grupo C, sector Administración Especial, Operador por el sistema de Concurso- Oposición que se realizará en el Campus de la localidad de Gandía y en el campus de la localidad de Valencia Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único. Los miembros del Tribunal de Selección y el personal colaborador, no permitirán el acceso a la sala, donde se realice el ejercicio, de aquellas personas que comparezcan una vez concluido el llamamiento de los aspirantes convocados.

42 Cas de realitzar-se l exercici en diverses sessions, l ordre d intervenció dels aspirants començarà per la lletra U, seguint l ordre alfabètic de cognoms segons la Resolució de 4 de maig de 2007 de la conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques (DOCV número 5.511, de 14 de maig de 2007). Els aspirants han d acreditar la personalitat mitjançant la presentació del DNI o del resguard amb fotografia del passaport o del permís de conduir, sense que, amb aquest efecte, siguen vàlides les fotocòpies compulsades dels esmentats documents, així com de l exemplar per a l interessat de la sol licitud d admissió a les proves Començades les proves, l anunci de la realització dels restants exercicis el fa públic el tribunal al local en què s ha realitzat l anterior; al tauler d anuncis del PAS, siti a l edifici del Rectorat, i, complementàriament i sense caràcter oficial, en la pàgina web del Servei de Recursos Humans, l adreça de la qual és: (apartat de Gestió del PAS), amb una antelació mínima de 48 hores. Les valoracions de la fase de concurs es publiquen al tauler d anuncis del PAS, siti a l edifici del Rectorat, i, complementàriament i sense caràcter oficial, en la pàgina web del Servei de Recursos Humans, l adreça de la qual és: (apartat de Gestió del PAS). Els aspirants perden el seu dret quan es personen als llocs de realització quan ja s han iniciat les proves o per no assistir a aquestes, encara que es dega a causes justificades. 8. Publicitat de les llistes El tribunal eleva al rector les llistes definitives dels aspirants que han superat les proves, per ordre de puntuació, per a la inserció en el DOCV. 9. Coneixements de valencià 9.1. L acreditació dels coneixements de valencià pels aspirants que han superat les proves selectives, que disposa l article 9.4 del Text refós de la llei de la funció pública valenciana, pot realitzar-se mitjançant la presentació d algun dels documents següents: a) Títol de batxiller o equivalent cursat a la Comunitat Valenciana, amb superació de les assignatures de valencià. b) Títol de l Escola Oficial d Idiomes corresponent al tercer curs de coneixements de valencià. c) Certificat de nivell mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià. d) Certificat de nivell mitjà de coneixements de valencià expedit o homologat pel Gabinet de Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València Els que no puguen acreditar aquests coneixements, d acord amb el que estableix el punt anterior, han de realitzar el curs específic de valencià a què es refereix l article 9.4. del Text refós de la llei de la funció pública valenciana. 10. Presentació de documents En el termini de 20 dies hàbils, comptadors des de l endemà de la publicació en el DOCV de les relacions definitives d aprovats, els aspirants proposats han de trametre al Servei de Recursos Humans, Secció del PAS, d aquesta Universitat Politècnica, a través del Registre General de la Universitat Politècnica de València; del Registre de l Escola Politècnica Superior d Alcoi, siti a la plaça de Ferrándiz i Carbonell, s/n, d Alcoi; del Registre de l Escola Politècnica Superior de Gandia, siti a la carretera de Natzaret-Oliva, s/n, del Grau de Gandia, o en qualsevol de les formes establides en l article 38.4 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, redactat segons la Llei 4/1999, de 13 de gener, la documentació següent: a) Fotocòpia del DNI o del document que acredite la seua nacionalitat, o del passaport en el cas dels nacionals dels estats membres de la Unió Europea o d aquells estats a què s aplique la lliure circulació de treballadors i treballadores; i, si s escau, els documents que acrediten Caso de realizarse el ejercicio en varias sesiones, el orden de intervención de los aspirantes comenzará por la letra U, siguiendo el orden alfabético de apellidos conforme a la Resolución de 4 de mayo de 2007 de la conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas (DOCV número de 14 de mayo de 2007) Los aspirantes deberán acreditar su personalidad mediante la presentación del DNI, o del resguardo con fotografía, del pasaporte o del permiso de conducir, sin que para este efecto sean válidas las fotocopias compulsadas de dichos documentos, así como del ejemplar para el interesado de la solicitud de admisión a las pruebas Comenzadas las pruebas, el anuncio de celebración de los restantes ejercicios se hará público, por el Tribunal, en el local en que se haya celebrado el anterior, en el tablón de anuncios del PAS sito en el edificio de Rectorado y, complementariamente y sin carácter oficial, en la página Web del Servicio de Recursos Humanos cuya dirección es: (Apartado de Gestión de PAS), con una antelación mínima de 48 horas. Las valoraciones de la fase de concurso serán publicadas en el tablón de anuncios del PAS sito en el edificio de Rectorado, y complementariamente y sin carácter oficial, en la página Web del Servicio de Recursos Humanos cuya dirección es: (Apartado de Gestión de PAS). Los aspirantes quedarán decaídos de su derecho cuando se personen en los lugares de celebración cuando ya se hayan iniciado las pruebas o por inasistencia a las mismas, aun cuando se deba a causas justificadas. 8. Publicidad de las listas El Tribunal elevará al Rector las listas definitivas de los aspirantes que han superado las pruebas por orden de puntuación, para su inserción en el DOCV. 9. Conocimientos de Valenciano 9.1. La acreditación de los conocimientos de valenciano por los aspirantes que hayan superado las pruebas selectivas, que dispone el artículo 9.4 del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública Valenciana, podrá realizarse mediante la presentación de alguno de los siguientes documentos: a) Título de Bachiller o equivalente cursado en la Comunidad Valenciana, con superación de las asignaturas de valenciano. b) Título de la Escuela Oficial de Idiomas correspondiente al tercer curso de conocimientos de valenciano. c) Certificado de nivel medio de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià. d) Certificado de nivel medio de Conocimientos de Valenciano expedido u homologado por el Gabinete de Normalización Lingüística de la Universidad Politécnica de Valencia Quienes no puedan acreditar estos conocimientos, conforme a lo establecido en el punto anterior, deberán realizar el curso específico de valenciano al que se refiere el artículo 9.4 del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública Valenciana. 10. Presentación de documentos En el plazo de 20 días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación en el DOCV de las relaciones definitivas de aprobados, los aspirantes propuestos deberán remitir al Servicio de Recursos Humanos Sección PAS de esta Universidad Politécnica a través del Registro General de la Universidad Politécnica de Valencia en el Registro de la Escuela Politécnica Superior de Alcoi sito en la plaza Ferrandiz y Carbonell s/nº de Alcoi; en el Registro de la Escuela Politécnica Superior de Gandia sito en carretera Nazaret-Oliva s/nº del Grao de Gandia o en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, la siguiente documentación: a) Fotocopia del DNI, o del documento que acredite su nacionalidad o del Pasaporte en el caso de los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea o de aquellos Estados a los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores y trabajadoras, y en su caso

43 el seu vincle de parentiu i el fet de viure a expenses o estar a càrrec del nacional d un altre estat amb què tinga l esmentat vincle. Així mateix, han de presentar declaració signada o promesa d aquest com que no està separat de dret del seu cònjuge i, si s escau, del fet que l aspirant viu a costa seua o està al seu càrrec. b) Fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigible segons la present convocatòria o del certificat acadèmic que acredite haver realitzat tots els estudis per a l obtenció del títol. En el cas de titulacions obtingudes a l estranger, ha d adjuntar-se la credencial que acredite l homologació. c) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a empleats o càrrecs públics per resolució judicial, per a l accés al cos o escala del funcionariat. En el cas de ser nacional d un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, al seu estat i en els mateixos termes, l accés a l ocupació pública. d) Certificat mèdic acreditatiu de tenir la capacitat física i psíquica necessària per a l exercici de les funcions dels llocs de treball oferits. Amb aquest efecte, els reconeixements es realitzen a través del Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral de la Universitat Politècnica de València, a fi de que aquest realitze el pertinent reconeixement mèdic i expedisca el certificat mèdic que pertoque. e) Els aspirants discapacitats han de presentar certificat de la conselleria de Benestar Social o dels òrgans competents d altres administracions públiques que acredite discapacitat igual o superior al 33%, així com la seua capacitat per a exercir les funcions que corresponen a les vacants oferides Els que tinguen la condició de personal funcionari públic o de personal laboral al servei de la Universitat Politècnica de València estan exempts de justificar les condicions i els requisits que ja tinguen anteriorment acreditats davant d aquesta. En tot cas, ha de presentar obligatòriament la documentació prevista en l apartat d) i, si s escau, la de l apartat e) Els aspirants seleccionats que, dins del termini establit en el punt anterior i excepte casos de força major, no presenten la documentació acreditativa o d aquesta es deduïra que manquen d algun dels requisits exigits, no poden ser nomenats funcionaris de carrera, sense perjudici de la responsabilitat en què puguen haver incorregut per falsedat en les sol licituds de participació. La plaça no ocupada per l aspirant que no presente la documentació queda vacant. 11. Nomenament de funcionaris Conclòs el procés selectiu i transcorregut el termini de presentació de la documentació, els que l hagen superat seran nomenats funcionaris de carrera mitjançant una resolució que es publicarà en el DOCV, amb especificació de la destinació adjudicada, basant-se en l ordre de puntuació obtingut pels aspirants i segons la petició de destinació a la vista dels llocs vacants que els oferisquen. El termini de presa de possessió de la destinació adjudicada es fa constar en la resolució assenyalada en el primer paràgraf d aquesta base. A fi d assegurar la cobertura de les places convocades, quan es produïsquen renúncies dels aspirants seleccionats, abans del nomenament o la presa de possessió, el rector pot requerir al tribunal de selecció la relació complementària dels aspirants que seguisquen els proposats, per al possible nomenament com a funcionaris de carrera. 12. Informació respecte de les dades recollides Les dades subministrades per les persones interessades queden incorporades a un fitxer automatitzat que constitueix la base de dades de personal o la base de dades de borsa de treball, de conformilos documentos que acrediten su vínculo de parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado con el que tenga dicho vínculo. Así mismo deberán presentar declaración firmada o promesa de éste de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo. b) Fotocopia compulsada del título académico exigible según la presente convocatoria o certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios para la obtención del título. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá adjuntarse la credencial que acredite su homologación. c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado o separada mediante expediente disciplinario de cualquier administración o cargo público, así como de no encontrarse inhabilitado o inhabilitada penalmente para el ejercicio de las funciones públicas. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán, además, efectuar la declaración de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública. d) Certificado médico acreditativo de poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el desempeño de las funciones de los puestos de trabajo ofertados. A estos efectos los reconocimientos se realizaran a través del Servicio Integrado de Prevención y Salud Laboral de la Universidad Politécnica de Valencia, al objeto de que éste realice el pertinente reconocimiento médico y expida el certificado médico que proceda. e) Los aspirantes discapacitados, deberán presentar certificación de la conselleria de Bienestar Social u órganos competentes de otras Administraciones Públicas, que acredite discapacitación igual o superior al 33%, así como su capacidad para desempeñar las funciones que correspondan a las vacantes ofertadas Quienes tuvieran la condición de funcionarios/as públicos/ as o de personal laboral al servicio de la Universidad Politécnica de Valencia estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos que ya tuvieran anteriormente acreditados ante la misma. En todo caso deberán presentar obligatoriamente la documentación prevista en el apartado d) y en su caso la del apartado e) Los y las aspirantes seleccionados que dentro del plazo establecido en el punto anterior, y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación acreditativa o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación. La plaza no ocupada por el aspirante que no presente la documentación quedará vacante. 11. Nombramiento de funcionarios Concluido el proceso selectivo y transcurrido el plazo de presentación de la documentación, quienes lo hubieran superado serán nombrados funcionarios de carrera mediante Resolución que se publicará en el DOCV, con especificación del destino adjudicado, en base al orden de puntuación obtenido por los aspirantes y según la petición de destino a la vista de los puestos vacantes que le oferten. El plazo de toma de posesión del destino adjudicado, se hará constar en la Resolución señalada en el primer párrafo de la presente base. Con el fin de asegurar la cobertura de las plazas convocadas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesión, el Rector podrá requerir al Tribunal de Selección, relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible nombramiento como funcionarios de carrera. 12. Información respecto de los datos recogidos Los datos suministrados por los interesados pondrán quedar incorporados en un fichero automatizado que constituya la Base de datos de personal o la Base de datos de bolsa de trabajo, de conformi-

44 tat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) El fitxer queda sota la responsabilitat del Rectorat de la Universitat Politècnica de València, al camí de Vera, s/n, DP 46071, de València La informació obtinguda es processa exclusivament per a la gestió de personal Les dades de caràcter personal es tracten amb el grau de protecció que estableix el Reial decret 994/1999, d 11 de juny, en el qual s estableixen les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal, i s adopten les mesures de seguretat necessàries per a garantir la confidencialitat i la integritat de la informació Les persones interessades poden exercir els seus drets d accés, rectificació, cancel lació i oposició, en compliment del que estableix la LOPD, davant el Servei de Recursos Humans (PAS) de la Universitat Politècnica de València, siti al camí de Vera, s/n, DP 46071, de València. 13. Tribunal El tribunal de selecció d aquestes proves selectives és nomenat pel rector en la resolució que fa pública la relació provisional d admesos i exclosos, amb una antelació mínima d un mes a la data del començament de les proves, i està compost per: President/a: un/a vicerector/a de la Universitat Politècnica de València o persona en qui delegue. Quatre vocals, designats pel rector de la Universitat Politècnica de València, personal funcionari de carrera. Un/a secretari/ària, personal funcionari de carrera de la Universitat Politècnica de València, que actua amb veu però sense vot. Així mateix, es designa un tribunal suplent amb la mateixa composició El tribunal, per a la realització de les proves, pot designar els col laboradors, ajudants i assessors especialistes que estime oportuns Els membres del tribunal, així com els col laboradors, ajudants i assessors especialistes, han d abstenir-se i poden ser recusats pels interessats quan concórreguen en ells circumstàncies de les previstes en els articles 28 i 29 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Així mateix, han d abstenir-se aquells que hagen realitzat tasques de preparació d aspirants en els cinc anys anteriors a la publicació d aquesta convocatòria. Tots els membres del tribunal han de reunir els requisits establits en l article 13.4 del Text refós de la llei de la funció pública valenciana i, almenys la meitat més un d aquests, han de tenir una titulació corresponent a la mateixa àrea de coneixements que l exigida per a l ingrés El tribunal, així com els col laboradors, ajudants i el personal especialista, pot exigir dels aspirants, en qualsevol moment, que acrediten la identitat A l efecte de comunicacions i de qualssevol altres incidències, el tribunal té la seu a la Universitat Politècnica de València, camí de Vera, s/n, CP 46071, València El tribunal té la categoria assenyalada en el Decret 24/1997, d 11 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis. El tribunal té la consideració d òrgan col legiat de l administració i, en aquest sentit, està sotmès a les normes contingudes en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. 14. Recursos Contra aquesta convocatòria i les seues bases, que són definitives en la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos dad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD) El fichero quedará bajo la responsabilidad del Rectorado de la Universidad Politécnica de Valencia, en el Camino de Vera s/nº, DP de Valencia La información obtenida será procesada exclusivamente para la gestión de personal Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección que establece el Real Decreto 994/1999 de 11 de junio, en el cual se establecen las medidas de seguridad de los fichero automatizados que contienen datos de carácter personal, y se adoptarán las medidas de seguridad necesarias para garantizar la confidencialidad y la integridad de la información Las personas interesadas podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en cumplimiento de lo que establece la LOPD, ante el Servicio de Recursos Humanos (PAS) de la Universidad Politécnica de Valencia, sito en el Camino de Vera s/nº, DP de Valencia. 13. Tribunal El Tribunal de Selección de las presentes pruebas selectivas, será nombrado por el Rector en la resolución que haga pública la relación provisional de admitidos y excluidos con una antelación mínima de un mes a la fecha del comienzo de las pruebas, estando compuesto por: Presidente/a: un vicerrector de la Universidad Politécnica de Valencia o persona en quien delegue. Cuatro vocales, designados por el Rector de la Universidad Politécnica de Valencia, funcionarios/as de carrera. Un/a secretario/a, funcionario/a de carrera de la Universidad Politécnica de Valencia, que actuará con voz pero sin voto. Asimismo, se designará un Tribunal suplente con la misma composición El Tribunal, para la realización de las pruebas, podrá designar los colaboradores, ayudantes y asesores especialistas que estime oportunos Los miembros del Tribunal, así como los colaboradores, ayudantes y asesores especialistas, deberán abstenerse y podrán ser recusados por los interesados cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo deberán abstenerse aquéllos que hubieren realizado tareas de preparación de aspirantes en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria. Todos los miembros del Tribunal deberán reunir los requisitos establecidos en el artículo 13.4 del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública Valenciana, y al menos la mitad más uno de los mismos deberá tener una titulación correspondiente a la misma área de conocimientos de la exigida para el ingreso El Tribunal, así como los colaboradores, ayudantes y el personal especialista, podrá exigir de los aspirantes, en cualquier momento, que acrediten su identidad A los efectos de comunicaciones y de cualesquiera otras incidencias el Tribunal tendrá su sede en la Universidad Politécnica de Valencia, Camino de Vera s/n, CP 46071, Valencia El Tribunal tendrá la categoría señalada en el Decreto 24/1997, de 11 de febrero, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre indemnizaciones por razón del servicio y gratificaciones por servicios. El Tribunal tendrá la consideración de órgano colegiado de la administración, y como tal estará sometido a las normas contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 14. Recursos Contra la presente convocatoria y sus bases, que son definitivas en la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir

45 comptadors a partir de l endemà de la publicació en el DOCV, davant dels òrgans jurisdiccionals contenciosos administratius de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que estableixen els articles 109 i 110 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, segons la redacció modificada per la Llei 4/1999, així com els articles 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Potestativament, poden interposar recurs de reposició, en el termini d un mes, davant del rector, de conformitat amb els articles 116 i 117 de l esmentada Llei 30/1992, segons la redacció modificada per la Llei 4/ Contra els actes del tribunal, es pot interposar recurs d alçada davant del rector d aquesta Universitat en el termini d un mes, a partir de l endemà de la publicació de la corresponent resolució del tribunal. València, 12 de desembre El rector de la Universitat Politècnica de València: Juan Juliá Igual. del día siguiente al de su publicación en el DOCV, ante los órganos jurisdiccionales de lo Contencioso Administrativo de la Comunidad Valenciana, de conformidad con lo establecido en los artículos 109 y 110 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción modificada por la Ley 4/1999, así como los artículos 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y potestativamente podrán interponer el recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el Rector, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la referida Ley 30/1992, según su redacción modificada por la Ley 4/ Contra los actos del Tribunal podrá interponerse recurso de alzada ante el Rector de esta Universidad en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación de la correspondiente resolución del Tribunal. Valencia, 12 de diciembre de El rector de la Universidad Politécnica de Valencia: Juan Juliá Igual. ANNEX I Denominació dels llocs: Operador Classificació dels llocs: C19 E023 Titulació: BUP, batxiller superior, formació professional de segon grau, haver superat la prova d accés per a majors de 25 anys a la universitat o titulació equivalent Funcions del lloc: Instal lació, configuració, adaptació, reubicació, ampliació, revisió mèdica i manteniment dels equips informàtics centrals, perifèrics i elements de comunicació de la zona de responsabilitat. Instal lació, manteniment i modificació del cablatge i elements de la xarxa. Instal lació i configuració de programari. Atenció d usuaris i avaries. Gestió dels procediments d atenció d incidències i suport a usuaris. Aplicar els estàndards informàtics i de comunicacions de la Universitat, i col laborar en el desenvolupament d aquests. Gestió de la utilització de recursos. Salvaguarda de les instal lacions. Participar en la implantació de mecanismes de seguretat informàtica i de comunicacions. I totes les funcions inherents al lloc de treball i la categoria professional. Temari: Bloc general: 1. La Constitució espanyola de 1978: principis fonamentals. Drets i deures fonamentals. Garantia i suspensió. Els principis rectors de la política econòmica i social. La reforma de la Constitució. L organització territorial de l estat. 2. L Estatut d Autonomia de la Comunitat Valenciana: significat. Les institucions de la Comunitat Valenciana: composició, organització i competències. 3. La Llei 7/2007, de 12 d abril, de l estatut bàsic de l empleat públic. 4. La Llei orgànica d universitats 5. Els Estatuts de la Universitat Politècnica de València: règim jurídic (títol preliminar: capítols I i II). Estructura de la Universitat (títol primer). El govern de la Universitat (títol segon). 6. La Llei de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d aplicació i definicions. Drets i obligacions. Serveis de prevenció. Consulta i participació dels treballadors. Responsabilitats i sancions. 7. El Manual de drets i obligacions del personal de la Universitat Politècnica de València en matèria de seguretat i salut en el treball. ANEXO I Denominación de los puestos: Operador Clasificación de los puestos: C19 E023 Titulación: B.U.P, Bachiller Superior, Formación Profesional de Segundo Grado, o hayan superado la prueba de acceso para mayores de 25 años a la Universidad, o titulación equivalente Funciones del puesto: Instalación, configuración, adaptación, reubicación, ampliación, chequeo y mantenimiento de los equipos informáticos centrales, periféricos y elementos de comunicación de su zona de responsabilidad. Instalación, mantenimiento y modificación del cableado y elementos de la red. Instalación y configuración de software. Atención de usuarios y averías. Gestión de los procedimientos de atención de incidencias y soporte a usuarios. Aplicar los estándares informáticos y de comunicaciones de la Universidad, y colaborar en el desarrollo de los mismos. Gestión de la utilización de recursos. Salvaguardia de las instalaciones. Participar en la implantación de mecanismos de seguridad informática y de comunicaciones. Y todas aquellas funciones inherentes al puesto de trabajo y categoría profesional. Temario: Bloque general: 1. La Constitución española de 1978: Sus principios fundamentales. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión. Los principios rectores de la política económica y social. La reforma de la Constitución. La organización territorial del Estado. 2. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana: Significado. Las instituciones de la Comunidad Valenciana: composición, organización y competencias. 3. La Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público. 4. La Ley Orgánica de Universidades 5. Los Estatutos de la Universidad Politécnica de Valencia: Régimen Jurídico (Titulo Preliminar: capítulos I y II). Estructura de la Universidad (Titulo Primero). Del Gobierno de la Universidad (Titulo Segundo) 6. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Objeto, ámbito de aplicación y definiciones. Derechos y obligaciones. Servicios de prevención. Consulta y participación de los trabajadores. Responsabilidades y sanciones. 7. Manual de derechos y obligaciones del personal de la Universidad Politécnica de Valencia en materia de seguridad y salud en el trabajo.

46 8. La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal: disposicions generals (títol I); principis de la protecció de dades (títol II); drets de les persones (títol III); fitxers de titularitat pública (títol IV, capítol 1). Bloc específic: 9. Conceptes informàtics bàsics. Maquinari/programari. Arquitectura. Sistema operatiu. Llenguatges. Programes. 10. Elements dels equips informàtics. Interfícies. Controladors. Perifèrics. L ordinador personal. Estacions de treball. 11. Cablatge de xarxa. Normalització. Procediments d instal lació i verificació. 12. Comunicacions i xarxes d àrea local i extensa. Dispositius. Protocols Ethernet. 13. Protocols TCP/IP. Sistema d adreçament. Configuració i verificació d equips. 14. Xarxes sense fil. Sistemes basats en IEEE Xarxes privades virtuals. Conceptes generals. Configuració. 16. Sistemes operatius: definició i conceptes generals. Estructura. Tipus de sistemes operatius. 17. Instal lació i configuració d estacions de treball en entorn MS- Windows (XP, 2003 i Vista) i Linux (en distribucions RedHat, SuSE, Ubuntu). Gestió de perifèrics. Ús de recursos compartits. 18. Instal lació i configuració de servidors en entorn MS-Windows 200x. directori actiu. Serveis. Gestió de perifèrics. Cues d impressió. Còpies de seguretat. 19. Replicació d instal lacions i configuracions. Eina Ghost. 20. Serveis d informació en Internet. Serveis web i de correu electrònic. 21. Serveis de valor afegit de les xarxes IP i equips en entorns docents: aspectes fonamentals de les aplicacions de telefonia, vídeo, videoprojecció i videoconferència. 22. Sistemes d atenció a l usuari de serveis d informàtica. Normativa ISO 20000: especificacions, processos de resolució de problemes i incidències. 23. Seguretat en sistemes informàtics: mecanismes d infecció i atac. Antivirus. Tallafocs d usuari. Certificats. Mecanismes de còpia i recuperació de dades. Norma UNE L organització preventiva d un servei. 25. Diferents figures de l organigrama preventiu (seguretat i salut) d un servei: les figures N1, N2, N3, N4 i N Manipulació manual de càrregues. 27. L ergonomia en tasques administratives. 28. El procés d implantació del sistema de gestió ambiental a la Universitat Politècnica de València. 29. La gestió dels residus no perillosos a la Universitat Politècnica de València. Normativa aplicable. 30. La gestió de residus perillosos a la Universitat Politècnica de València: monitors informàtics, sistemes d alimentació ininterrompuda i altres. Normativa aplicable. 8. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal: Título I. Disposiciones Generales; Título II. Principios de la protección de datos; Título III. Derechos de las personas; Título IV. Capítulo I. Ficheros de titularidad pública. Bloque específico: 9. Conceptos informáticos básicos. Hardware/Software. Arquitectura. Sistema Operativo. Lenguajes. Programas. 10. Elementos de los equipos informáticos. Interfaces. Controladoras. Periféricos. El ordenador personal. Estaciones de trabajo. 11. Cableado de red. Normalización. Procedimientos de instalación y verificación. 12. Comunicaciones y redes de área local y extensa. Dispositivos. Protocolos Ethernet. 13. Protocolos TCP/IP. Sistema de direccionamiento. Configuración y verificación de equipos. 14. Redes inalámbricas. Sistemas basados en IEEE Redes Privadas Virtuales. Conceptos generales. Configuración. 16. Sistemas Operativos: definición y conceptos generales. Estructura. Tipos de sistemas operativos. 17. Instalación y configuración de estaciones de trabajo en entorno MS-Windows (XP, 2003 y Vista) y Linux (en distribuciones RedHat, SuSE, Ubuntu). Gestión de periféricos. Uso de recursos compartidos. 18. Instalación y configuración de servidores en entorno MS-Windows 200x. directorio Activo. Servicios. Gestión de periféricos. Colas de impresión. Copias de seguridad. 19. Replicación de instalaciones y configuraciones. Herramienta Ghost. 20. Servicios de información en Internet. Servicios Web y de correo electrónico. 21. Servicios de valor añadido de las redes IP y equipos en entornos docentes: aspectos fundamentales de las aplicaciones de telefonía, video, videoproyección y videoconferencia. 22. Sistemas de atención al usuario de servicios de informática. Normativa ISO 20000: especificaciones; procesos de resolución de problemas e incidencias. 23. Seguridad en Sistemas Informáticos: mecanismos de infección y ataque. Antivirus. Firewalls de usuario. Certificados. Mecanismos de copia y recuperación de datos. Norma UNE La Organización Preventiva de un Servicio. 25. Diferentes figuras del Organigrama Preventivo (seguridad y salud) de un Servicio: las figuras N1; N2; N3; N4 y N Manipulación manual de cargas. 27. La Ergonomía en tareas administrativas. 28. El proceso de implantación del Sistema de Gestión Ambiental en la Universidad Politécnica de Valencia. 29. Gestión de los residuos no peligrosos en la Universidad Politécnica de Valencia. Normativa aplicable. 30. Gestión de residuos peligrosos en la Universidad Politécnica de Valencia: monitores informáticos, sistemas de alimentación ininterrumpida y otros. Normativa aplicable. ANNEX II Barem Experiència professional: es valora fins a un màxim de 4 anys i 24 punts l experiència professional en llocs de treball corresponents a la mateixa categoria i grup que les vacants especificades en la present convocatòria. Es prorratejaran proporcionalment els mesos complets i no es consideraran els períodes inferiors a un mes, d acord amb l escala següent: ANEXO II Baremo Experiencia profesional: se valorará hasta un máximo de 4 años y 24 puntos la experiencia profesional en puestos de trabajo correspondientes a la misma categoría y grupo de las vacantes especificadas en la presente convocatoria, prorrateándose proporcionalmente los meses completos, sin considerar los periodos inferiores a un mes, conforme a la siguiente escala: Experiencia Laboral en: Puntuación por mes completo trabajado Puntuación por año completo trabajado Universidad Politécnica de Valencia Otras Universidades Públicas Otras Administraciones Públicas ,50 Empresa Privada ,75

47 Experiència laboral Puntuació per mes complet treballat Puntuació per any complet treballat Universitat Politècnica de València 0,5000 6,00 Altres universitats públiques 0,2500 3,00 Altres administracions públiques 0,1250 1,50 Empresa privada 0,0625 0,75 Per serveis prestats com a contractat laboral o funcionari en l àmbit de la Universitat Politècnica de València. Per serveis prestats com a contractat laboral o funcionari en l àmbit d altres universitats públiques diferents de la Universitat Politècnica de València. Per serveis prestats com a contractat laboral o funcionari en l àmbit de qualsevol altra administració pública. Per serveis prestats com a contractat laboral en el sector privat. Únicament es considera acreditada aquesta experiència professional si s aporta certificat oficial dels períodes de cotització en el règim general de la seguretat social o en algun dels règims especials dins del grup de cotització de la categoria i el grup mencionats en l apartat 1.1 d aquesta convocatòria, juntament amb els contractes de treball, els nomenaments com a personal funcionari interí i/o les nòmines que acrediten la relació contractual i la categoria professional. En el cas dels empleats públics, s admeten amb aquest fi els certificats de serveis prestats, on consten les dades anteriors (grup professional i categoria professional, així com els períodes de contractació o els nomenaments) expedits per l òrgan competent. Cursos de formació i perfeccionament: es valoren fins a un màxim de 8 punts només els cursos de formació i perfeccionament que estiguen relacionats directament amb les funcions dels llocs de treball objecte de la present convocatòria. La valoració s efectua segons el barem següent, sense que es consideren els cursos fins a 9 hores i, cas que hi haja dos cursos amb el mateix contingut, només es considera el de més duració: Nre. d hores Puntuació total De 10 a 14 0,40 De 15 a 19 1,00 De 20 a 29 1,60 De 30 a 49 2,00 De 50 a 74 2,40 75 o més hores 3,00 Només es valoren aquests cursos si els han impartit centres oficialment reconeguts o si estan homologats per un organisme públic competent en el marc dels programes de formació contínua, de formació ocupacional o de formació d empleats públics; l aspirant ha d acreditar aquest aspecte. Es consideren amb aquest efecte els cursos de formació contínua impartits per les organitzacions sindicals i que es troben inclosos dins dels respectius acords amb l administració. En cap cas no es puntuaran en aquest apartat els cursos de valencià i d idiomes, ni els cursos pertanyents a una carrera universitària, els cursos de doctorat i els de diferents instituts de les universitats quan formen part del pla d estudis del centre, ni els cursos derivats de processos selectius, promoció interna, plans d ocupació i adaptació del règim jurídic a la naturalesa dels llocs que s ocupen. Titulacions acadèmiques: es valora una titulació acadèmica oficial de nivell superior a les especificades en l annex I, amb 1,50 punts. Amb aquest efecte, no es considera com a titulació la superació de les proves d accés de majors de 25 anys. Coneixement de valencià: es valora fins a un màxim de 4 punts, sempre que s acredite estar en possessió del pertinent certificat o homologació expedit pel Gabinet de Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València o la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, d acord amb l escala que tot seguit s indica (en el cas que es tinguen dos o mes nivells, només es valora el del nivell més alt): Por servicios prestados como contratado laboral o funcionario en el ámbito de la Universidad Politécnica de Valencia. Por servicios prestados como contratado laboral o funcionario en el ámbito de otras Universidades Públicas distintas a la Universidad Politécnica de Valencia. Por servicios prestados como contratado laboral o funcionario en el ámbito de cualquier otra administración pública. Por servicios prestados como contratado laboral en el sector privado. Únicamente se considerará acreditada esta experiencia profesional si se aporta certificación oficial de periodos de cotización en el régimen general de la Seguridad Social o en alguno de los regímenes especiales dentro del grupo de cotización de la categoría y grupo mencionados en el apartado 1.1 de la presente convocatoria, junto con los contratos de trabajo; nombramientos de funcionario interino y/o nóminas que acrediten la relación contractual y categoría profesional. En el caso de los empleados públicos, se admitirá a tal efecto la certificación de servicios prestados donde consten los datos anteriores (Grupo profesional y categoría profesional, así como periodos de contratación o nombramientos) expedidos por el órgano competente. Cursos de formación y perfeccionamiento: se valorarán hasta un máximo de 8 puntos únicamente los cursos de formación y perfeccionamiento que estén relacionados directamente con las funciones de los puestos de trabajo objeto de la presente convocatoria. La valoración se efectuará conforme al siguiente baremo, sin que se consideren los cursos hasta 9 horas y caso de que haya dos cursos con el mismo contenido, sólo será considerado el de mayor duración: Nº de Horas Puntuación total De 10 a De 15 a De 20 a De 30 a De 50 a o más horas 3.00 Sólo se valorarán estos cursos si han sido impartidos por centros oficialmente reconocidos, o si están homologados por un organismo público competente en el marco de programas de formación continua, de formación ocupacional o de formación de empleados públicos, debiendo el aspirante acreditar tal extremo. Se considerarán a estos efectos los cursos de formación continua impartidos por las Organizaciones Sindicales y que se encuentren incluidos dentro de los respectivos Acuerdos con la administración. En ningún caso se puntuaran en el presente apartado los cursos de valenciano y de idiomas, ni los cursos pertenecientes a una carrera universitaria, cursos de doctorado y los de diferentes institutos de las universidades cuando formen parte del plan de estudios del centro, ni los cursos derivados de procesos selectivos, promoción interna, planes de empleo y adaptación del régimen jurídico a la naturaleza de los puestos que se ocupan. Titulaciones académicas: se valorará una titulación académica oficial de nivel superior a las especificadas en el Anexo I, con 1,50 puntos. Conocimiento de valenciano: se valorará hasta un máximo de 4 puntos, siempre que se acredite estar en posesión del pertinente certificado u homologación expedido por el Gabinete de Normalización Lingüística de la Universidad Politécnica de Valencia o la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, con arreglo a la escala que a continuación se indica, valorándose en caso de estar en posesión de dos o más niveles, únicamente el de mayor nivel:

48 Per a llocs dels grups A o B Elemental 1,50 punts Mitjà 3,00 punts Superior 4,00 punts Per a llocs dels grups C o D Oral 1,50 punts Elemental 3,00 punts Mitjà 4,00 punts Superior 4,00 punts Altres mèrits: es valoren fins a un màxim de 2,5 punts. Per a llocs dels grups A, B, C i D d administració general i administració especial Haver superat el 3r curs d idioma comunitari de l Escola Oficial d Idiomes: 0,75 punts Haver superat el 5è curs d idioma comunitari de l Escola Oficial d Idiomes: 1,50 punts Només per a llocs dels grups A i B d administració especial Impartició de cursos (per cada 10 crèdits): 0,50 punts Ponències presentades i aprovades en congressos sobre matèries relacionades amb les funcions del lloc: 1,25 punts per ponència Beques, només es valoren les beques una vegada obtinguda la titulació acadèmica corresponent, i sempre que estiguen relacionades amb matèries del lloc de treball oferit: 1,25 punts per any complet Publicacions en S. C. I.: 0,25 punts per citació Coneixement d idiomes de la Unió Europea: es valora el coneixement de llengües oficials de la Unió Europea diferents de la llengua espanyola, que cal acreditar documentalment mitjançant certificats expedits per l Escola Oficial d Idiomes, segons els nivells especificats. En el cas que en un mateix idioma comunitari s haja superat tant el tercer curs com el cinquè, només es computarà aquest últim. Per a la valoració dels idiomes comunitaris, en cap cas no es consideren els cursos superats d idiomes inclosos en els plans d estudis de batxiller elemental, graduat escolar, formació professional, batxiller superior i estudis universitaris de qualsevol nivell. Així mateix, i en el supòsit de cursos impartits, aquests es valoren una vegada només. No són susceptibles de valoració les successives edicions d un mateix curs o amb el mateix contingut, valorant-se en aquest cas el curs impartit de major durada. Para puestos de los Grupos A ó B Elemental 1.50 puntos Mitjà 3.00 puntos Superior 4.00 puntos Para puestos de los Grupos C ó D Oral 1.50 puntos Elemental 3.00 puntos Mitjà 4.00 puntos Superior 4.00 puntos Otros méritos: se valorará hasta un máximo de 2.5 puntos Para puestos de los Grupos A, B, C y D de Administración General y Administración Especial Haber superado el 3º Curso de Idioma Comunitario de la Escuela Oficial de Idiomas: 0,75 puntos Haber superado el 5º Curso de Idioma Comunitario de la Escuela Oficial de Idiomas: 1.50 puntos Solo para puestos de los Grupos A y B de Administración Especial Impartición de Cursos, (por cada 10 créditos): 0,50 puntos Ponencias presentadas y aprobadas en Congresos sobre materias relacionadas con las funciones del puesto: 1,25 puntos por ponencia Becas, únicamente se valorarán las becas una vez obtenida la titulación académica correspondiente, y siempre que estén relacionadas con materias del puesto de trabajo ofertado. 1,25 puntos por año completo Publicaciones en S.C.I.: 0,25 por citación Conocimiento de idiomas de la Unión Europea: se valorará el conocimiento de lenguas oficiales de la Unión Europea, diferentes de la lengua española acreditándose documentalmente mediante certificados expedidos por la Escuela Oficial de Idiomas, según los niveles especificados. En el caso de que en un mismo idioma comunitario se haya superado tanto el tercer curso como el quinto, sólo se computará este último. Para la valoración de los idiomas Comunitarios, en ningún caso se considerarán los cursos superados de idiomas incluidos en los planes de estudios de Bachiller Elemental, Graduado Escolar, Formación Profesional, Bachiller Superior y de estudios universitarios de cualquier nivel. Asimismo, y en el supuesto de cursos impartidos, éstos se valorarán por una sola vez, no siendo susceptibles de ser valoradas sucesivas ediciones de un mismo curso o con el mismo contenido, valorándose en este caso el curso impartido de mayor duración.

49 SOL LICITUD D'ADMISSIÓ A PROVES SELECTIVES EN L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA INGRÉS COM A PERSONAL FUNCIONARI DADES PERSONALS Nif/Dni Primer cognom Segon cognom Nom D.Naixement Sexe Adreça: Carrer o plaça i número Adreça: C.Postal Adreça: Municipi Adreça: Província Adreça: País Telefons de contacte Nacionalitat CONVOCATÒRIA Identificació Torn D. Publicació DOGV D. Resolució Idioma realització proves Minusvalidesa Adaptació sol licitada Prova optativa: - Valencià - Idioma comunitari TíTOLS ACADÈMICS OFICIALS Exigit en la convocatòria ALTRES REQUISITS EXIGITS EN LA CONVOCATÒRIA TAXA Exempció de taxa Drets d'examen Forma de pagament El sotasignant sol licita l'admissió a les proves selectives a què es refereix aquesta instància, i DECLARA que són certes les dades que s'hi consignen i que reuneix les condicions per a l'ingrés en la funció pública i les indicades especialment en la convocatòria abans esmentada. Així mateix, es compromet a provar documentalment totes les dades que figuren en la sol licitud. En...,... de... de... Signat: Les vostres dades personals quedaran incloses en el fitxer automatitzat de la Universitat Politècnica de València, que es compromet a no fer-ne un ús distint d'aquell per al qual han estat demanades, d'acord amb la Llei orgànica 15/1999 de protecció de les dades. Podeu exercir, per escrit, els drets d'accés, rectificació, cancel lació i, si escau, d'oposició, davant del Servei de Recursos Humans d'aquesta Universitat Excm. y Magfc. Rector de la Universitat Politècnica de València

50 SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA INGRESO COMO PERSONAL FUNCIONARIO DATOS PERSONALES Nif/Dni Primer apellido Segundo apellido Nombre F.Nacimiento Sexo Domicilio: Calle o plaza y número Domicilio: C.Postal Domicilio: Municipio Domicilio: Provincia Domicilio: País Teléfonos de contacto Nacionalidad CONVOCATORIA Identificación Turno F. Publicación DOGV F. Resolución Idioma realización pruebas Minusvalía Adaptación solicitada Prueba optativa: - Valenciano - Idioma comunitario TITULOS ACADÉMICOS OFICIALES Exigido en la convocatoria OTROS REQUISITOS EXIGIDOS EN LA CONVOCATORIA TASA Exección de tasa Derechos de examen Forma de pago El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso en la función pública y las señaladas especialmente en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en la solicitud. En...,... de... de... Firmado: Sus datos personales quedarán incluidos en el fichero automatizado de la Universidad Politécnica de Valencia, que se compromete a no utilizarlos para un uso distinto de aquel para el cual han sido solicitados, de acuerdo con la Ley orgánica 15/1999 de protección de los datos. Puede ejercer, por escrito, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, si procede, de oposición en el Servicio de Recursos Humanos de esta Universidad. Excmo. y Magfco. Rector de la Universidad Politécnica de Valencia